Akademický slovník současné češtiny

V oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i., vzniká od počátku roku 2012 nový všeobecný výkladový slovník současné češtiny (s názvem Akademický slovník současné češtiny). Jde o slovník středního rozsahu s předpokládaným počtem 120–150 tisíc lexikálních jednotek. Jeho úkolem je zachytit slovní zásobu současné češtiny, a to všeobecně rozšířenou, užívanou ve veřejné oficiální a polooficiální komunikaci i v komunikaci běžné (tj. neveřejné, neoficiální). V omezeném rozsahu jsou ve slovníku podávány jednotky užívané v profesní a zájmové komunikaci, pokud jsou již užívány mimo své prostředí. Z výrazů nářeční povahy se zachycují jen ty výrazy, které mají širší územní platnost, užívají se především v mluvené komunikaci, příp. i v literatuře.


Připravovaný slovník se svým rozsahem i způsobem zpracování řadí k akademickým slovníkům, tj. slovníkům s propracovaným, typizovaným a strukturovaným výkladem významu slov, s přiměřeně bohatou exemplifikací dokumentující typická užití slova, s dostatečně propracovaným popisem základních sémantických vztahů, zejména synonymie a antonymie, s odpovídajícím popisem gramatických vlastností slova. Součástí všestranného popisu lexikálních jednotek v připravovaném slovníku je i podání jejich stylistické charakteristiky, informace o jejich původu a o výslovnosti.


Projekt nového výkladového slovníku češtiny získal pro léta 2013–2016 podporu Ministerstva kultury ČR z programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) – grantový projekt Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny.