Studie osobností brněnské lingvistiky

Edice Studie osobností brněnské lingvistiky vznikla v roce 2010 s cílem zpřístupnit význačné texty lingvistů spojených s Brnem širší veřejnosti. Prvním svazkem této edice se stal výbor z díla prof. PhDr. Dušana Šlosara, CSc., nazvaný Opera Bohemica Minora, který zmapoval prostřednictvím průřezových témat celou badatelskou kariéru předního moravského paleobohemisty a jedné z ústředních postav brněnského revolučního ohniska z roku 1989. Na tento svazek navázal výbor z díla prof. PhDr. Zdenky Rusínové, CSc., nazvaný Pokušení struktury, který obsahoval autorčinu dosud nepublikovanou (a tedy téměř nepřístupnou) habilitační práci. Tato práce představuje důležitý příspěvek k teorii české substantivní deklinace z pera čelné teoretičky české slovotvorby. Třetí svazek byl věnován dílu doyena české a evropské slavistiky, prof. PhDr. Radoslava Večerky, DrSc., Dr. h. c. (mult.), a nesl název Opera Slavica et Palaeoslovenica Minora. Editoři do něj soustředili studie, které jsou dnes právem považovány za klasické a získaly autorovi (a tím i moravské metropoli, ve které autor celý život působil) proslulost v celém slavistickém světě. Čtvrtý svazek, nazvaný Jak dál v syntaxi, se zaměřil na dílo prof. PhDr. Miroslava Grepla, CSc., jednoho z posledních žijících zástupců tzv. brněnské syntaktické školy a spoluautora většiny českých syntaktických kompendií vydaných za posledních čtyřicet let. Autor v něm mimo jiné publikoval inspirativní programovou stať o možnostech směřování dalšího bádání v oblasti české skladby, která byla příznivě přijata nejen u nás, nýbrž také v zahraničí.


V roce 2016 vyšel pod názvem Ke kořenům jazyků svazek pátý, věnovaný vědeckému dílu paleobohemisty, slavisty a indoevropeisty prof. PhDr. Arnošta Lamprechta, DrSc., dlouholetého vedoucího brněnské pobočky Ústavu pro jazyk český ČSAV. Cílil zejména na Lamprechtovy fonologické studie, parciálně se ale také věnoval obecnějazykovědným otázkách a recepci nostratické hypotézy v průběhu téměř dvaceti let. Ve stejném roce opustil tiskařské rotačky i šestý svazek, Labyrintem vlastních jmen a nářečí, který přinesl výbor z díla předního českého onomastika a dialektologa prof. PhDr. Rudolfa Šrámka, CSc., někdejšího člena dialektologického oddělení našeho ústavu. V tomto svazku byly publikovány fundamentální programové stati, které participovaly v podstatě již na vzniku a dále pak na rozvoji onomastiky u nás i v zahraničí.


Nejnovější, v pořadí již sedmý svazek naší edice zrekapituloval vědecké dílo současného člena dialektologického oddělení našeho ústavu PhDr. Jana Balhara, CSc. Nese název Slezsko v pismě, vyšel v roce 2018 a přinesl nejen ucelené poznatky o slezské nářeční skupině, ale i několik teoretických statí věnovaných nářeční lexikografii a geografii.


V současné době probíhají přípravné práce na svazcích věnovaných vědeckému dílu PhDr. Ludmily Pacnerové, CSc., a prof. PhDr. Marie Krčmové, CSc.