Etymologický slovník jazyka staroslověnského

(dále jen ESJS)


Je to jediný slovník na světě, který etymologicky zpracovává tento nejstarší doložený slovanský jazyk (pokud nepočítáme stručný etymologický index ve slovníku L. Sadnikové a R. Aitzetmüllera Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten z roku 1955). ESJS vychází po sešitech od roku 1989. Jednotlivá slovníková hesla se vyznačují všestrannou etymologickou analýzou, zahrnující rekonstrukci praslovanských výchozích tvarů, stanovení původních významů, určení stáří slov a výklad jejich původu, dále kritický přehled všech dosavadních výkladů a všechny relevantní bibliografické údaje. Zatím poslední, 19., sešit vyšel v roce 2018. Význam ESJS lze shrnout do 4 základních bodů:
1) Slovník má zásadní význam pro poznání nejstarší historie naší mateřštiny. Vzhledem k cyrilometodějské tradici našich dějin nelze totiž při diachronním zkoumání vývoje češtiny pominout tzv. období pračeské, tedy období mezi koncem 10. a polovinou 12. století, kdy čeština byla sice pouze jazykem mluveným, její vliv se však projevil v mladších církevněslovanských opisech textů, jejichž protografy vznikly v období velkomoravském. Jde o odchylky od standardu klasické staroslověnštiny, a to jak o odchylky foneticko-fonologické, tak morfologické, slovotvorné i lexikální. Mají povahu tzv. bohemismů (v. např. Kyjevské listy, Pražské zlomky hlaholské, Besědy na evangelije papy Grigorija Velikago). Právě bohemismy jsou při zkoumání historického vývoje češtiny jedním z důležitých pramenů poznání.
2) Současně ovšem jako jediný etymologický slovník staroslověnštiny na světě má ESJS velký význam i pro rozvoj oboru slovanské etymologie jako takového, protože i v historii ostatních slovanských jazyků měla staroslověnština s ohledem na její charakter a kontext, v němž se používala, nezastupitelnou roli.
3) Díky šíři slovanského materiálu obsaženého v jednotlivých heslech může slovník do jisté míry suplovat i etymologický slovník všeslovanský vzhledem k tomu, že jediný dokončený všeslovanský etymologický slovník pochází z roku 1886 (F. Miklosich, Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen).
4) V práci na jednotlivých heslech slovníku se uplatňuje metodologie brněnské etymologické školy, jejíž základy položil už světoznámý etymolog Václav Machek.

 

Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 19 (red. I. Janyšková). Brno: Tribun EU. 2018. ISBN 978-80-263-1501-8.

Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 18 (red. I. Janyšková). Brno: Tribun EU.  2016. ISBN 978-80-263-1107-2.

Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 17 (red. I. Janyšková). Brno: Tribun EU. 2014. ISBN 978-80-263-0843-0.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 16 (red. I. Janyšková). Brno: Tribun EU. 2012. ISBN 978-80-263-0304-6.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 15 (red. I. Janyšková). Brno: Tribun EU. 2010. ISBN 978–80–7399–198–2.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 14 (red. I. Janyšková). Praha: Academia. 2008. ISBN 978–80–200–1766–6.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 13 (red. I. Janyšková). Praha: Academia. 2006. ISBN 80–200–1426–8.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 12 (red. A. Erhart). Praha: Academia. 2004. ISBN 80–200–1237–0.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 11 (red. A. Erhart). Praha: Academia. 2002. ISBN 80–200–1002–5.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 10 (red. A. Erhart). Praha: Academia. 2000. ISBN 80–200–0719–9.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 9 (red. A. Erhart). Praha: Academia 1999. ISBN 80–200–0767–9.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 8 (red. A. Erhart). Praha: Academia 1998. ISBN 80–200–0697–4.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 7 (red. A. Erhart). Praha: Academia 1997. ISBN 80–200–0530–7.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 6 (red. E. Havlová – A. Erhart). Praha: Academia 1996. ISBN 80–200–0537–4.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 5 (red. E. Havlová). Praha: Academia 1995. ISBN 80–200–0534–X.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 4 (red. E. Havlová). Praha: Academia 1994. ISBN 80–200–0491–2.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 3 (red. E. Havlová). Praha: Academia 1992. ISBN 80–200–0031–3.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 2 (red. E. Havlová). Praha: Academia 1990 ISBN 80–200–0222–7.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 1 (red. E. Havlová). Praha: Academia 1989. ISBN 80–200–0222–7.