Slovník nářečí českého jazyka

Vstup do slovníku je zde:
 

 

Cílem Slovníku nářečí českého jazyka (SNČJ), systematicky zpracovávaného od r.  2011 a v online verzi zveřejňovaného od r. 2016, je zpřístupnit významnou součást celonárodního jazykového dědictví, tj. slovní zásobu všech dialektů českého národního jazyka, a to v relativní úplnosti. Jedná se o první a jediný slovník tohoto rozsahu u nás.

 

K dispozici jsou odpovídající materiálová východiska – po desetiletí byl budován a stále je doplňován rozsáhlý korpus nářečního lexika, sestávající zejména a) z Archivu lidového jazyka (materiál od konce 19. století získaný na základě intenzivních sběrů a excerpcí z nářečních lexikografických prací, rukopisných i tištěných; přibližně 1 milion excerpčních lístků), b) z materiálu shromážděného anketovými sběry v 50. letech minulého století (Slovníkový dotazník pro nářečí českého jazyka), c) z nářečního materiálu shromážděného jednak terénními výzkumy pro Český jazykový atlas (přibližně 25 tisíc dokladů), jednak pozdějšími a současnými doplňkovými a ověřovacími výzkumy, d) z ostatní literatury (zejména Jungmannův Slovník česko-německý, Kottův Česko-německý slovník grammaticko-fraseologickýPříruční slovník jazyka českého). Uvedené zdroje jsou téměř v úplnosti digitalizovány, materiálová excerpce však stále pokračuje, korpus je průběžně rozšiřován o další doklady z děl knižních, časopiseckých i rukopisných, z diplomových a disertačních prací.
 
Slovníková hesla jsou vypracovávána s perspektivou výstupu jednak v podobě elektronické, jednak v podobě tištěné. Nářeční lexikální jednotky jsou charakterizovány z hlediska svého teritoriálního rozšíření a svých (dílčích) významů (s příslušnou exemplifikací). Přihlíží se k postižení vývoje nářeční slovní zásoby a její stylové diferenciace (výrazy terminologické, expresivní, výrazy z dětské řeči aj.). V co největším rozsahu se včleňuje nářeční terminologie řemesel, některých dnes už mnohdy zaniklých, a názvosloví reflektující dřívější způsob života, staré zvyky a tradice, dnes místy oživované. Nářeční lexikum je důsledně konfrontováno s lexikem spisovného jazyka, jak je zaznamenávají Příruční slovník jazyka českého a Slovník spisovného jazyka českého, uvádějí se paralely s propriální slovní zásobou ve Slovníku pomístních jmen v ČecháchSlovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Elektronická verze SNČJ umožní interaktivní propojení např. s mapami a komentáři Českého jazykového atlasu a s uvedenými slovníky pomístních jmen.
 
Projekt zprostředkovává celistvý pohled na lexikální zásobu teritoriálních dialektů českého národního jazyka, které v souvislosti s vývojem společnosti zejména od 2. poloviny 20. století nenávratně mizí. Patří proto k nejpotřebnějším akcím na poli uchování našeho kulturního dědictví.