Usnesení ze zasedání Dozorčí rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 20. května 2020

 

 

 

  1. Dozorčí rada vzala na vědomí zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky ÚJČ za r. 2019.
  2. Dozorčí rada projednala výroční zprávu o činnosti a hospodaření Ústavu pro jazyk český AV ČR za r. 2019.
  3. Dozorčí rada schválila zprávu o činnosti Dozorčí rady ÚJČ za r. 2019.
  4. Dozorčí rada udělila předchozí písemný souhlas k dodatku nájemní smlouvy mezi pronajímatelem ARÚ AV ČR Praha a ÚJČ AV ČR jako nájemcem, o změně předmětu nájmu v objektu Letenská 123/4, Praha 1.
  5. Dozorčí rada se v tajném hlasování vyjádřila k manažerským schopnostem ředitele ve vztahu k pracovišti a pověřila předsedu, aby výsledky hlasování předal místopředsedovi AV ČR za III. VO.

 

 

prof. PhDr. Pavel Janoušek, DSc.
předseda Dozorčí rady ÚJČ AV ČR