Usnesení ze zasedání Dozorčí rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 25. dubna 2019

 

 

  1. Dozorčí rada vzala na vědomí zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky ÚJČ za r. 2018, informaci o čerpání rozpočtu v r. 2018 a informaci o identifikovaných nedostatcích v účetnictví od r. 2005 a krocích k jejich nápravě.
  2. Dozorčí rada vzala na vědomí informaci o rozpočtu na r. 2019.
  3. Dozorčí rada určila auditorskou firmu 22HLAV, s. r. o., pro ověření účetní závěrky ÚJČ za r. 2019.
  4. Dozorčí rada projednala výroční zprávu o činnosti a hospodaření Ústavu pro jazyk český AV ČR za r. 2018.
  5. Dozorčí rada schválila zprávu o činnosti Dozorčí rady ÚJČ za r.  2018.
  6. Dozorčí rada projednala návrh na změnu zřizovací listiny ÚJČ.
  7. Dozorčí rada se v tajném hlasování vyjádřila k manažerským schopnostem ředitele ve vztahu k pracovišti a pověřila předsedu, aby výsledky hlasování předal místopředsedovi AV ČR za III. VO.

 


prof. PhDr. Pavel Janoušek, DSc.
předseda Dozorčí rady ÚJČ AV ČR