Usnesení ze zasedání Dozorčí rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 9. května 2016

  1. Dozorčí rada ÚJČ AV ČR projednala výroční zprávu o činnosti a hospodaření Ústavu pro jazyk český AV ČR včetně účetní závěrky a výroku auditora k hospodaření a účetnictví ÚJČ AV ČR za r. 2015 a doporučila řediteli a Radě ÚJČ AV ČR zapracovat do textové části několik změn a přiložit k účetní závěrce přílohu v širším rozsahu.
  2. Dozorčí rada ÚJČ AV ČR vzala na vědomí informaci o rozpočtu ÚJČ AV ČR na r. 2016.
  3. Dozorčí rada ÚJČ AV ČR schválila zprávu o činnosti Dozorčí rady ÚJČ AV ČR za r. 2015 a pověřila předsedkyni, aby ji předala místopředsedovi AV ČR za III. VO a řediteli ÚJČ AV ČR.
  4. Dozorčí rada ÚJČ AV ČR se v tajném hlasování vyjádřila k manažerským schopnostem ředitele ve vztahu k pracovišti a pověřila předsedkyni, aby výsledky hlasování předala místopředsedovi AV ČR za III. VO.
  5. Dozorčí rada ÚJČ AV ČR projednala stížnost ve věci neodeslání návrhů grantových projektů do veřejné soutěže vyhlášené GA ČR a ztotožnila se s usnesením Rady ÚJČ AV ČR ze dne 14. 4. 2016.
  6. Dozorčí rada ÚJČ AV ČR projednala stížnost ve věci zabezpečení periodického vydávání časopisu Acta onomastica a ztotožnila se s usnesením Rady ÚJČ AV ČR ze dne 14. 4. 2016.

 
JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D.
předsedkyně Dozorčí rady ÚJČ AV ČR