Zajímavé dotazy

Dotaz:
Zajímalo by mě, jak skloňovat jméno Vercingetorix. V praxi se objevují v 2. pádě dvě podoby: VercingetorixeVercingetoriga. Které z nich mám dát přednost?

 

Odpověď:


Vercingetorix byl náčelník keltského kmene Arvernů, který stručně řečeno vedl vojsko proti Caesarovi za osvobození Galie. Po počátečních úspěších byl nakonec poražen a popraven.

 

Jak skloňovat jeho jméno ani jiná jména stejně zakončená (např. Orgetorix, Dumnorix) jazykové příručky neuvádějí. Tvar Vergcingetoriga lze nalézt v publikacích věnovaných antice (např. Encyklopedie antiky, 1973, Slovník antické kultury, 1974). Ke změně tvarotvorného základu u jmen zakončených na -x dochází např. i u jména Styx (bájná řeka), 2. p. Stygu, sfinx – 2. p. sfingy. Tvary v nepřímých pádech sfingy, sfingu, … vedly posléze k tomu, že se v 1. pádě prosadila vedle podoby sfinx i podoba sfinga; podobně tomu je i např. u jmen jako gastritida, laryngitida (původně gastritis, laryngitis – 2. p. gastritidy, laryngitidy).

 

Jméno Vercingetorix se začalo postupně skloňovat odlišným způsobem, tj. připojováním koncovky za celé jméno: Vercingetorix – 2. p. Vercingetorixe. Je to dáno bezesporu tím, že mužských životných jmen antického původu zakončených na -ix je v porovnání se jmény jinak zakončenými nepoměrně méně, a tudíž chybí povědomí o tom, jaký je původní způsob skloňování. Nahlédnutím do Českého národního korpusu lze zjistit, že tvarů s -g- je zhruba o polovinu méně než tvarů s -x-. Domníváme se, že je třeba připustit oba způsoby skloňování. Lze však předpokládat, že v odborných textech budou upřednostňovány původní tvary (Vercingetoriga, Vercingetorigovi atd.), v publicistických spíše tvary novější (Vercingetorixe, Vercingetorixovi atd.).

 

is  

 

21. 8. 2022