Zajímavé dotazy

Dotaz:

Nenašel jsem ve slovníku, zda se může psát slovo třičtvrtěhodina dohromady? Nebo to musí být zvlášť? Pokud ano, tak třičtvrtě hodina, nebo tři čtvrtě hodina?

 

Odpověď:

Výkladové slovníky češtiny přímo tento výraz nezachycují; ve Slovníku spisovné češtiny je uvedeno přídavné jméno třičtvrtěhodinový (s variantou třičtvrtihodinový) a ve Slovníku spisovného jazyka českého najdeme heslo třičtvrtě-, třičtvrti- s vysvětlením, že jde o „první část složených slov spojující část druhou s číselným významem výrazu tři čtvrtě, tři čtvrti (třičtvrtěhodinový).“ Na základě dokladů z Českého národního korpusu a internetu je vhodné doplnit, že podoby s -i- (třičtvrti-tři čtvrti) jsou v současné češtině spíše ojedinělé, zcela jednoznačně převažují zápisy s -ě-.

 

Přestože slovníky zachycují pouze přídavné jméno, není důvod podstatné jméno třičtvrtěhodina odmítat. Je tvořeno systémově, stejně jako běžněji užívaná substantiva půlhodina a čtvrthodina. Slovo se používá, jeho pravopisnou podobu je možné ověřit v Internetové jazykové příručce.

 

Časový úsek trvající 45 minut tedy můžeme vyjádřit jednoslovným výrazem třičtvrtěhodina, popř. slovním spojením tři čtvrtě hodiny (podstatné jméno hodina je ve 2. pádě). Např.: Poslední třičtvrtěhodina byla k nesnesení dlouhá. / Poslední tři čtvrtě hodiny byly k nesnesení dlouhé. Za třičtvrtěhodinu to stihneš. / Za tři čtvrtě hodiny to stihneš. Psaní zvlášť je v praxi doloženo výrazně častěji – není vyloučené, že to může být i kvůli nejistotě pisatelů, jak psát třičtvrtěhodinu.

 

ač 

12. 5. 2022