Zajímavé dotazy

Dotaz:
Chtěla bych se zeptat na význam slovesa vyrážet v textu koledy Já bych rád k Betlému. Tam se zpívá – bude žežulička vyrážet Ježíška. Co to s ním bude dělat?

 

Odpověď:
Sloveso vyrážet je mnohovýznamové. Ve Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost je zařazeno ke svému vidovému protějšku vyrazit, u nějž je uvedeno celkem devět významů, v nichž se sloveso v dnešní době běžně užívá, mezi nimi např. ‚nárazem, ranou uvolnit, odstranit‘ (vyrazit někomu zub), ‚ražením, tlakem vytvořit‘ (vyrazit číslo na známku), ‚rázně, rychle vyběhnout‘ (kůň vyrazil kupředu), ‚vydat se na cestu‘ (vyrazíme ráno). Žádný z významů uvedených v daném slovníku však nedává ve spojení vyrážet Ježíška smysl. Rozumné vysvětlení musíme tedy hledat ve slovnících starších. Příruční slovník jazyka českého, který vycházel v letech 1935–1957, připisuje slovesu vyrážet mimo jiné význam ‚zábavou, veselím vytrhávati někoho ze smutku, ze starostí; těšiti, baviti někoho‘ a dokládá ho na příkladech jako žena jeho často opilá zpívala s ním oplzlé písně a vyrážela chasu sprostými žerty nebo jedli, pili pivo, víno, med a hlavně se vyráželi. O něco mladší Slovník spisovného jazyka českého pak tento význam hodnotí jako expresivní a zastaralý, není proto divu, že se do novějšího slovníku již nedostal. Daný význam si ovšem dodnes uchováváme právě ve výše zmíněné koledě, v níž se tedy zpívá o tom, že žežulička bude malého Ježíška bavit, rozveselovat.

 

kd 

17. 12. 2021