Zajímavé dotazy

Dotaz:

Zajímalo by mě, jestli si děti na konci školního roku půjdou pro vízo, nebo pro výzo? Která z těchto dvou variant je považována za správnou?

 

Odpověď:
Uvedené slovo není součástí spisovné češtiny, vízo ani výzo tedy v kodifikačních příručkách nenajdete. Proto nelze s určitostí rozhodnout, jak by toto slovo mělo v psaném textu vypadat. Varianta výzo se na první pohled jeví jako logičtější, neboť respektuje výchozí podobu slova – vysvědčení – s předponou vy-, a zachovává tak tvrdé y (ý).

 

Podobu vízo zachycuje Slovník nespisovné češtiny. Užití měkkého í může být způsobeno formálním připodobněním k lexému vízum (povolení opravňující k vstupu do cizího státu), které se k nám dostalo z latiny (vīsum ‘viděno’) zprostředkovaně přes němčinu (Visum). Jak jsme již podotkli, slovo vízo nespadá do spisovného útvaru českého jazyka, avšak pokud bychom předpokládali, že se jména vízovízum skloňují podle vzoru město, znamenalo by to, že budou tvarově totožná ve všech pádech s výjimkou 1. p. j. č.

 

V praxi se uplatňují obě možnosti zápisu, jak výzo, tak vízo, poměr výskytů obou podob v Českém národním korpusu je téměř vyvážený. Pokud tedy slovo v neformální komunikaci užíváte, můžete se rozhodnout pro kteroukoli z obou variant.

 

jr 
 

27. 6. 2021