Zajímavé dotazy

Otázka:
Lze nazvat kancelář sociální služby, která poskytuje odborné sociální poradenství formou ambulantní a terénní služby, výrazem ambulance?

 

Odpověď:
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost uvádí u hesla ambulance dva významy: 1. ‚zdravotnické zařízení pro docházející pacienty‘ a 2. ‚sanitka‘. Na základě dat Českého národního korpusu se zdá, že i v úzu se výraz ambulance pojí zásadně s oblastí zdravotnictví. Zároveň je však nutné říci, že posuny významů jsou v jazyce přirozeným jevem a rozšíření významu ambulance i do sektoru sociálních služeb si lze snadno představit. To, že tento význam slovníky zatím nezachycují, je nepochybně dáno tím, že podobné služby v minulosti zkrátka nebyly poskytovány, nebo přinejmenším ne v takové míře a tak organizovaně.


Vzhledem k tomu, že v úzu se výraz ambulance prokazatelně stále pojí především se zdravotnictvím, by však mohlo být užití výrazu ambulance ve vašem kontextu zavádějící. Domníváme se proto, že pro tuto chvíli by bylo v zájmu jednoznačnosti nejvhodnější zvolit opis, a to např. v podobě ambulantní sociální služby. Druhou možností je výraz ambulance blíže specifikovat vhodným přídavným jménem, např. sociální ambulance. Ani v tomto případě však nelze zaručit, že bude označení pro všechny uživatele češtiny zcela průhledné. Závěrem ještě doplníme, že roli může hrát i typ textu, v němž chcete s výrazem pracovat. Jde-li např. o nějaký interní či méně formální dokument, u něhož lze předpokládat, že všichni zúčastnění vědí, o čem je řeč, pak bychom užití výrazu ambulance tolerovali; pokud je však text určen široké veřejnosti, doporučujeme držet se výše zmíněného návrhu.

 

av 

17. 3. 2021