Zajímavé dotazy

Dotaz:

Je mezi slovy dozorovýdozorčí nějaký významový rozdíl?

 

Odpověď:

Pokud bychom chtěli hledat odpověď ve výkladových slovnících, ještě donedávna bychom v nich našli jen přídavné jméno dozorčí, druhý výraz, dozorový, byl zaznamenán jen v kartotéce Novočeského lexikálního archivu, která sloužila jako materiálový podklad pro vytváření Příručního slovníku jazyka českého, vydávaného mezi lety 1935–1957. Do něj se však slovo dozorový nedostalo a nenašli bychom ho ani v novějších výkladových slovnících, Slovníku spisovného jazyka českého (SSJČ) a Slovníku spisovné češtiny. Všechny uvedené kodexy obsahovaly jen přídavné jméno dozorčí, které SSJČ vykládá jako ‚dohlížitelský, dohlédací, kontrolní, inspekční‘ s příklady: dozorčí funkce, služba, úředník, komise, orgán.

 

Aktuálně budovaný Akademický slovník současné češtiny (ASSČ), který v březnu r. 2024 umožňoval nahlížet do hesel s náslovím A–Ch, zachycuje oba výrazy, dozorčídozorový, a rovněž popisuje jejich významové odstíny. Přídavné jméno dozorčí podle autorů slovníku nese význam ‚vykonávající dozor‘, popř. ‚určený k dozoru, kontrolní, dohledový‘. Jako příklady ASSČ uvádí např. člen dozorčího orgánu nebo dozorčí rada akciové společnosti. Význam slova dozorový je popisován výkladem ‚mající právo nebo povinnost provádět dozor, sloužící k dozoru nad něčím, někým‘. Připojené příklady však svědčí o tom, že v praxi jsou tato přídavná jména obvykle užívána ve spojeních ze stejného významového okruhu jako v případě slova dozorčí: dozorový orgán/instituce/úřad. Že se slova dozorčídozorový užívají ve stejných kontextech, potvrzuje i nahlédnutí do Českého národního korpusu (KonText, řada syn, verze 12), přičemž výskyt přídavného jména dozorčí je v syn v12 asi 16× frekventovanější (má 104 333 výskytů oproti 6 468 výskytům slova dozorový).

 

Jistý rozdíl mezi oběma výrazy, respektive v jejich užívání, je však zřejmý a zmiňuje ho jak ASSČ, tak jej potvrzuje provedená sonda do korpusu: ASSČ stylovou charakteristikou „administrativa, právo“ zařazuje výraz dozorový právě do této komunikační oblasti. Zdroje korpusových textů obsahujících dané slovo jsou skutečně často administrativně a právně zaměřená periodika (např. Bankovnictví, Ekonom, Obchod & finance, Euro aj.). Shrneme-li, v běžné komunikaci převažuje užívání výrazu dozorčí, přídavné jméno dozorový najdeme převážně v textech administrativně-právního charakteru. Ve většině kontextů každodenní komunikace není prohřeškem daná slova chápat jako synonyma, přičemž užitím výrazu dozorový zdůrazňujeme významový odstín „oprávněnosti/povinnosti“ vykonávaného dozoru.

hm   

Více zde

Pozvánka na přednášku: Osobní jména a paragrafy

Katedra českého jazyka FF OU a ostravská pobočka Jazykovědného sdružení ČR zvou všechny zájemce na přednášku Osobní jména a paragrafy, kterou prosloví Žaneta Dvořáková z oddělení onomastiky. Přednáška bude vysílána přes platformu ZOOM ve čtvrtek 4. 4. 2024 od 17:30. Pro sledování přednášky využijte tento odkaz, bližší informace naleznete zde.

31. 3. 2024

Nová brožura Archiv zvukových záznamů nářečních promluv

V edici Věda kolem nás vyšla brožura věnovaná Archivu zvukových záznamů nářečních promluv, který je součástí sbírek dialektologického oddělení ÚJČ AV ČR. Elektronická verze brožury je dostupná zde, její bližší popis naleznete níže.

28. 3. 2024

Nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

V novém čísle Slova a slovesnosti (roč. 85, 2024, č. 1) podává Jiří Pergler sémantickou a formální charakteristiku českého recipročního výrazu jeden – druhý, a to na základě průzkumu korpusových dat. Karolina Rudnicka se zabývá konkurencí distributivního plurálu a singuláru v němčině a angličtině s využitím dat z anglicko-německého paralelního korpusu. Číslo je dostupné na webových stránkách časopisu.

25. 3. 2024

Prezentace online slovníku příjmení zemí V4

Všechny zájemce srdečně zveme na prezentaci online slovníku příjmení zemí V4, jenž je výsledkem mezinárodního projektu Your name is your history: Personal names as common cultural heritage of the V4 region, na kterém se podíleli kolegové z oddělení onomastiky a oddělení jazykové kultury. Prezentace bude vysílána online v pátek 22. března od 14:00 českého času přes platformu MS Teams (podrobnosti zde). 

 

16. 3. 2024

Vyšla Naše řeč 1/2024

První letošní číslo Naší řeči obsahuje dva články, drobnost a dvě zprávy. Václav Cvrček s kolektivem autorů se v úvodním příspěvku zaměřil na realizaci shody v plurálu a v této souvislosti předkládá doporučení obecnější povahy pro českou jazykovou politiku. Ve druhém textu Klára Dvořáková představuje výsledky analýzy dotazů pokládaných jazykové poradně. Lucie Jílková ve své drobnosti zprostředkovává laické popisy významů slova random. Celý obsah čísla najdete zde.

13. 3. 2024

Pozvánka na online přednášku

Ústav pro jazyk český AV ČR a Česká centra vás zvou ke sledování online přednášky s názvem Česko, nebo Česká republika? O názvech našeho státu, kterou prosloví Pavel Štěpán. Přednáška bude vysílána přes platformu ZOOM ve čtvrtek 14. 3. 2024 od 18 hodin českého času. Pro sledování přednášky se prosím registrujte přes tento odkaz, podrobnou anotaci naleznete níže

7. 3. 2024

Archív aktualit