Zajímavé dotazy

Dotaz:
Co je kořenem slova vykat?

 

Odpověď:
Kořenem slova vykat je vy-, které je od původu zájmeno pro 2. os. mn. č. a které se používá k tzv. vykání. Z hlediska morfematického rozboru je pak ovšem problém s tím, co je segment -k- (-a- je kmenotvorná přípona a -t infinitivní koncovka). Typická stavba slovesného tvaru je totiž taková, že po kořeni bezprostředně následuje kmenotvorná přípona. Ve tvaru vykat je kmenotvornou příponou jistě -a-, a není pak zřejmé, co je ono -k- před ní. Jsou sice známy tvary typu hop-k-a-t či hou-k-a-t, kde se před kmenotvornou příponou -a- objevuje řídká (pro slovesa netypická, ba u sloves výjimečná) slovesná slovotvorná přípona -k-, která má ovšem v tvarech typu hopkat (nikoliv však houkat, kde jde o stejný problém) zdrobňující význam, jenž ve tvaru vykat mít nemůže. Segment -k- tedy u sloves typu vykathoukat plní nejspíš funkci jakéhosi přechodového, spojovacího morfému, díky kterému je vůbec možné sestavit celý tvar. Bez něj by totiž po kořeni vy- zakončeném na samohlásku musela následovat taktéž samohlásková kmenotvorná přípona -a-, čímž bychom dostali tvar *vyat, který je v češtině tzv. fonotakticky nepřípustný. Mezi kořen vy- a kmenotvornou příponu -a- se proto vkládá souhláskový segment -k-, a to nejspíš podle vzoru sloves typu hopkat, cupkat, papkat atp., který by tu šlo nejspíš hodnotit jako významově vyprázdněnou slovotvornou příponu nebo jako izolovaný druh spojovacího morfému – obdobná jsou už jen slovesa tykat, onikat, příp. onkat (kde by -k- být vlastně nemuselo a dostává se mezi kořen a kmenotvornou příponu na základě analogie s vykat, tykatonikat), a také slovesa od zvukomalebných základů typu houkat, mňoukat atp.

 

mb 
 

Více zde

Prázdninový provoz jazykové poradny

Zájemce o jazykové konzultace upozorňujeme, že po dobu letních prázdnin bude telefonický provoz jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR omezen. Na jazykové dotazy budeme odpovídat každé úterý a čtvrtek, vždy mezi 10. a 12. hodinou dopoledne. Děkujeme vám za pochopení.

18. 6. 2021

Živa: Guma všude kolem

V jazykovém koutku Anny Černé ve 3. čísle Živy se dozvíte, co mají společného gumivorní savci a slova jako klovatina, arabská guma, jantar, kalafuna, kadidlo, pryž, kaučuk či žvýkačka nebo rostliny Ficus elastica, klejicha a pryšec. A také, co je to pruženka líčkovágumovačka. Třebaže to na první pohled nemusí být zřejmé, všechny uvedené výrazy nějakým způsobem souvisejí s rostlinnými výměšky. Celý text si můžete přečíst zde.

17. 6. 2021

Z Jazykovědných aktualit 2021/1–2

Právě vycházejí nové Jazykovědné aktuality, v nichž najdete mimo jiné dvě drobnosti. První má název O co se opírá jazyková poradna: Obecná taktika pro zodpovídání jazykových dotazů a napsal ji Martin Beneš, autorkou druhé je Sylva Nzimba, která se ohlíží za rubrikou Jazykový koutek v časopisu Vesmír. Celým dvojčíslem Jazykovědných aktualit můžete listovat zde.

9. 6. 2021

Nové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie

Vyšlo první letošní číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie (23/2021). Úvodní článek Lucie Jílkové je věnován charakteristice slovního spojení takže tak z hlediska sémantického a prozodického. Tématem článku Petry Macurové je užívání přechodníků v současné češtině. Souvětí s vedlejšími větami bez syntaktického vztahu analyzuje Josef Štěpán. Björn Wiemer, Joanna Wrzesień-Kwiatkowska a Szymon Wrzesień-Kwiatkowski se věnují dynamice českého vidového systému, konkrétně změnám v inventáři tzv. vidových trojic.

1. 6. 2021

Nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

V novém čísle Slova a slovesnosti (roč. 82, 2021, č. 2) se Martin Ološtiak a Marta Vojteková zabývají principy kompozice (skládání slov) na materiálu ze tří západoslovanských jazyků. Veronika Kloudová zkoumá výjimkové fráze v češtině a dospívá k rozlišení dvou typů výjimkových frází: aditivního a extraktivního. Tomáš Duběda podává typologii ekvivalentů v právním překladu. Kompletní obsah čísla naleznete zde.

1. 6. 2021

Třetí mezinárodní konference o sociolingvistice se přesouvá na srpen 2022

S ohledem na mimořádnou situaci spojenou s celosvětovou pandemií koronaviru se Třetí mezinárodní konference o sociolingvistice v Praze uskuteční v náhradním termínu 24.–26. srpna 2022. Rozhodnutí o přijetí abstraktů zůstávají v platnosti. Termín pro podání nových abstraktů bude vyhlášen. Sledujte prosím webové stránky konference.

 

29. 5. 2021

Archív aktualit