Zajímavé dotazy

Dotaz:
Jak by měla správně vypadat zkratka slova trolejbus? Podařilo se mi dohledat pouze zkratku TBS, avšak nevím, zda ji zapisovat velkými písmeny a zda je vhodná.

Odpověď:
Zkratku slova trolejbus jsme v dostupných příručkách nenašli, dané slovo tedy pravděpodobně nemá žádnou všeobecně známou ustálenou zkrácenou variantu. Zkrátit ho však můžeme snadno ad hoc, a to pomocí tzv. zkratky čistě grafické. Taková zkratka se tvoří vypsáním prvního písmena slova nebo slov daného spojení, případně vypsáním charakteristické počáteční skupiny písmen. Za takto zkráceným slovem se pak píše tečka.

Na základě těchto pravidel bychom tedy mohli pro slovo trolejbus vytvořit např. grafickou zkratku trol., ale případně i jiné varianty, které se budou lišit pouze v tom, jak velká část původního slova zůstane ve zkratce zachována. Obvykle se však nevytvářejí takové zkratky, u nichž by zkrácení nepřineslo výraznou úsporu (tj. zkrácení jen o jedno či dvě písmena). U takto vytvořených zkratek, které nejsou ustálené, je především důležité, aby byla zkratka pro čtenáře srozumitelná, proto doporučujeme volit podobu zkratky i na základě povahy textu a čtenářů, kterým bude text určen. Vždy je navíc dobré při prvním užití v textu zkratku vysvětlit, např. v podobě „trolejbus (dále jen trol.)“.

Na internetu je možné dohledat pro slovo trolejbus zkratku v podobě TROL (ta je vytvořena pravděpodobně na základě analogie se zkratkou TRAM pro tramvaj, kterou zachycuje Slovník zkratek). Tato zkrácená forma se objevuje poměrně konzistentně v online dostupných seznamech zkratek hasičských sborů, minimálně v této profesní skupině je tedy pravděpodobně relativně vžitá. V textech určených čtenářům mimo tuto skupinu ale doporučujeme raději volit výše zmíněnou zkratku grafickou, ta je totiž na rozdíl od podoby TROL v souladu s pravidly zkracování v češtině. Můžeme se setkat i se zkracováním v podobě TBS (většinou zapisované velkými písmeny), což však raději nedoporučujeme. Tato forma se používá převážně jako součást kódů, které označují jednotlivé typy trolejbusů, popř. trolejbusové linky, pro běžného čtenáře by tedy takováto zkrácená forma nemusela být dostatečně průhledná.

 

ep 

Více zde

Knižní pocta Petru Nejedlému

K životního jubileu Petra Nejedlého, předního diachronního bohemisty a dlouholetého vědeckého pracovníka oddělení vývoje jazyka ÚJČ, vyšel v nakladatelství Scriptorium sborník Inspirace slovy. Ve svých příspěvcích autoři z tuzemských i zahraničních akademických nebo univerzitních pracovišť tematizují zejména lingvistické zkoumaní starších fází češtiny, zvláště slovní zásoby, s přesahy do historie, slavistiky, etymologie nebo klasické filologie. Součástí sborníku je též kompletní bibliografický soupis jubilantových prací.

2. 10. 2023

Nový díl podcastu Ve slovech

Podcast v rámci webu Ve slovech má nový díl. Jeho hostem je Vojtěch Kessler z Historického ústavu AV ČR. Marta Šimečková s ním mluvila o povaze, způsobu zpracování a možnostech využití dat v Databázi dějin všedního dne, která zahrnuje i jazykově zajímavý materiál.

26. 9. 2023

Mimořádná cena Josefa Hlávky pro Etymologický slovník jazyka staroslověnského

Kolektiv autorů Etymologického slovníku jazyka staroslověnského obdrží Mimořádnou cenu Josefa Hlávky. Ocenění uděluje Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových mimořádnému vědeckému dílu, které navazuje na českou i evropskou kulturní a humanistickou tradici. Slavnostní předání proběhne 16. listopadu na zámku v Lužanech.

25. 9. 2023

Přednáška: „Na hrob prej ať mu daj tu trumpetu“ (Dvě sondy do textové výstavby lidových zpěvů)

Zveme vás na přednášku Petra Nejedlého „Na hrob prej ať mu daj tu trumpetu“ (Dvě sondy do textové výstavby lidových zpěvů). Pronese ji v rámci podzimního běhu přednášek Jazykovědného sdružení ve čtvrtek 5. října 2023 od 17:30 v posluchárně číslo 18 na Filozofické fakultě UK (náměstí Jana Palacha 2, Praha 1). Anotaci najdete zde.

18. 9. 2023

Vyšla Naše řeč 4/2023

Ve čtvrtém čísle Naší řeči (4/2023) se Vojtěch Veselý zabývá dvojznačností kvantovacích sloves a recipročních výrazů v konstrukcích s násobnými číslovkami. Petr Nejedlý v rubrice Drobnosti odpovídá na otázku, odkud se vzalo slovo sluzej. Zprávy přinášejí informace o obsahu ročníků 70.–73. časopisu Český jazyk a literatura a o přednáškách v Kruhu přátel českého jazyka v akademickém roce 2022/2023. Ludmila Uhlířová recenzuje knihu K presupozicím v češtině a jejich (ne)stálosti ve vztahu ke kontextu.

14. 9. 2023

Odešla doktorka Jaroslava Hlavsová

V sobotu 9. září 2023 ve věku 89 let zemřela PhDr. Jaroslava Hlavsová, CSc., dialektoložka a etnoložka, dlouholetá pracovnice Ústavu pro jazyk český, spoluautorka Českého jazykového atlasu a popularizátorka lingvistiky. Více o její životní dráze a významu se dočtete zde.

14. 9. 2023

Archív aktualit