Zajímavé dotazy

Dotaz:
Hledal jsem ve slovníku přesný význam slova replikovat a definice, kterou jsem tam objevil, mě velice překvapila. Slovník uvádí pouze význam ‚odpovídat‘ – já však toto slovo používám ve zcela jiném významu, který bych nejspíše popsal jako ‚kopírovat‘. Znamená to, že toto slovo celý život používám špatně?

 

Odpověď:
Máte pravdu, že Slovník spisovného jazyka českého uvádí pouze význam ‚(v polemice) odpovídat (replikou)‘, řidčeji ‚(vůbec v rozhovoru, v hádce ap.) odporovat, namítat‘. Stejný význam zachycuje i Nový akademický slovník cizích slov (2009). Doklady v úzu však svědčí o tom, že význam slovesa se v průběhu času rozšířil. Kromě významu, který uvádějí slovníky, se lze běžně setkat s užitími typu virus se replikuje; uvnitř buněk se vnesená DNA musí replikovat; úspěšně replikoval strukturu lidského mozku; data jsou replikována; text replikuje tradiční literární motiv; tento model replikujeme pro malé a střední podniky a podobně. Data Českého národního korpusu ukazují, že použití v tomto významu je v současnosti dokonce běžnější. Výraznou roli přitom hrají texty z oblasti exaktních věd, v nichž má sloveso replikovat povahu odborného termínu – odborné slovníky nicméně v této souvislosti zachycují pouze podstatná jména: např. Velký lékařský slovník (2002) uvádí hesla replikace (‚proces zdvojení DNA‘ či ‚zmnožení viru‘), ale také přidružené pojmy jako replikační vidlice, replikáza, replikon. V Technickém slovníku naučném (2004) najdeme kromě replikace i heslo replika (‚otisk povrchu vzorku‘ či ‚obměna uměleckého díla‘). Hesla replikace a replika zachycuje i Nový akademický slovník cizích slov (pro zajímavost: kromě nich uvádí ještě příbuzné heslo replikant – ‚umělá nápodoba člověka, robot‘). Přestože slovníky slovesný tvar replikovat v tomto významu explicitně neuvádějí, neznamená to, že jde o význam chybný. Ze slovotvorného hlediska je sloveso utvořeno náležitě, lze ho definovat jako ‚vytvářet repliku, provádět replikaci‘, případně v závislosti na kontextu šířeji ‚napodobovat, zmnožovat, kopírovat, opakovat‘.

 

av 

Více zde

Odešla doktorka Pavla Valčáková

18. září ve věku nedožitých 77 let zemřela PhDr. Pavla Valčáková, CSc. Celý svůj profesní život spojila s etymologickým oddělením ÚJČ. Ve svých profesních začátcích se podílela na přípravných pracích pro Etymologický slovník slovanských jazyků, hlavní náplní její práce se ovšem na dlouho stalo vypracovávání hesel pro Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Mnoho let předávala své zkušenosti též studentům na Filozofické fakultě MU a byla vyhledávanou vedoucí diplomových prací pro svou vstřícnost a ochotu pomáhat. Její spolupracovníci na ni budou vzpomínat jako na výraznou členku etymologického kolektivu.

21. 9. 2021

Z časopisu Nová čeština doma a ve světě

V aktuálním čísle časopisu Nová čeština doma a ve světě (1/2021) najdeme mezi příspěvky článek Lucie Jílkové, který se s využitím korpusu spontánní mluvené češtiny ORTOFON zabývá regionálním diskurzním markerem jak kdyby, užívaným převážně v oblasti Moravy a Slezska, a text Michaely Liškové, jenž se věnuje slovníkově nezpracovaným neologismům v současné češtině – představuje na 150 nových výrazů z různých věcných okruhů. Obě stati jsou dostupné zde.

 

21. 9. 2021

Vyšla Naše řeč 4/2021

Čtvrtá letošní Naše řeč přináší tři články: Studie Jakuba Slámy a Radka Šimíka analyzuje funkce vztažných vět uvozených spojkou jak v mluveném jazyce. Lucie Poláková a Pavlína Synková se věnují nesnázím při popisu pragmatických jevů v textové koherenci. A Pavel Machač s Michalem Škrabalem zkoumají, jaký obraz české výslovnosti podává portál Forvo.com. Následují recenze na knihy Jiřího Perglera a Stanislava Štěpáníka a drobnost o slovu emoji/emodži. Celý obsah čísla najdete zde.

17. 9. 2021

Pozvánka na online přednášku

Ústav pro jazyk český AV ČR a Česká centra vás zvou ke sledování online přednášky s názvem Česká Sibiř a moravský Klondike: Spojení typu český, moravský s cizím zeměpisným jménem, která bude vysílána přes platformu ZOOM ve čtvrtek 23. 9. 2021 od 18:00 českého času. Stream přednášky bude živě vysílán také na facebooku Českých center. Anotaci naleznete níže.

14. 9. 2021

Lipnická bible (1421): pozvánka na výstavu a cyklus přednášek

Od 1. do 15. září je v Zrcadlové kapli Klementina možné navštívit výstavu s názvem Lipnická bible. Štít víry v neklidných časech pozdního středověku, kde je k vidění mj. originál této latinské bible, zapůjčený z Muzea Bible ve Washingtonu, D.C. Vstupné je zdarma a bez nutné předchozí rezervace i pro větší skupiny, každý den v 10 a v 17 hodin probíhá komentovaná prohlídka. V úterý 7. 9. bude Lipnická bible představena v rámci cyklu přednášek pořádaných Oddělením starých rukopisů a tisků Národní knihovny ČR. Další informace jsou dostupné též na facebookových stránkách.

2. 9. 2021

Omezený provoz v budově ÚJČ v Letenské ulici

Z důvodu probíhající rekonstrukce topení je výrazně omezen provoz oddělení ÚJČ v budově v Letenské ulici (ředitelství, oddělení gramatiky, odd. jazykové kultury, odd. současné lexikologie a lexikografie, odd. stylistiky a sociolingvistiky). Prosíme vás, abyste v případě potřeby pracovníky těchto oddělení kontaktovali e-mailem. Veškeré informace naleznete zde. Děkujeme vám za pochopení.

25. 8. 2021

Archív aktualit