Zajímavé dotazy

Dotaz:

Je správně čalouničina práce, nebo čalounicina práce?

 

Odpověď:

Podle mluvnic češtiny se individuálně přivlastňovací přídavná jména od ženských jmen zakončených na -ic/e „obvykle“ (Příruční mluvnice češtiny, par. 238) či „zpravidla“ (Mluvnice češtiny 1, b. 2.2.1.1.7.3) netvoří. V tom je nejspíš příčina vašeho váhání a dotazu. Není sice jasné, zda tím mluvnice mají na mysli to, že se příslušné podoby reálně v úzu nevyskytují (přinejmenším v případě slova čalouničina (práce) je to pravda: databáze Českého národního korpusu syn v8 neobsahuje jediný jeho výskyt), nebo že se nemají používat. Ať tak, či onak, v obou případech bychom se použití této podoby raději vyhnuli. Pokud by přesto bylo třeba individuálně přivlastňovací přídavné jméno od slova čalounice vytvořit, doporučovali bychom spíš podobu čalouničin, protože č je před adjektivní přivlastňovací příponou -in- mnohem častější – podle korpusu syn v8 (dotazy [(lemma=".*čin")&(tag=".*AU.*")] a [(lemma=".*cin")&(tag=".*AU.*")]) zhruba 150x. Jakkoliv tedy podoba čalouničin nemusí být systémová, lze se snad plauzibilně domnívat, že (v případě, kdy pro tvoření neexistuje silná opora v podobě jasného, všeobecně sdíleného pravidla) bude pro uživatele méně rušivá, nápadná atp. právě podoba s č.

 

mb 

 

Více zde

Prázdninový provoz jazykové poradny

Zájemce o jazykové konzultace upozorňujeme, že po dobu letních prázdnin bude telefonický provoz jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR omezen. Na jazykové dotazy budeme odpovídat každé úterý a čtvrtek, vždy mezi 10. a 12. hodinou dopoledne. Děkujeme vám za pochopení.

18. 6. 2021

Živa: Guma všude kolem

V jazykovém koutku Anny Černé ve 3. čísle Živy se dozvíte, co mají společného gumivorní savci a slova jako klovatina, arabská guma, jantar, kalafuna, kadidlo, pryž, kaučuk či žvýkačka nebo rostliny Ficus elastica, klejicha a pryšec. A také, co je to pruženka líčkovágumovačka. Třebaže to na první pohled nemusí být zřejmé, všechny uvedené výrazy nějakým způsobem souvisejí s rostlinnými výměšky. Celý text si můžete přečíst zde.

17. 6. 2021

Z Jazykovědných aktualit 2021/1–2

Právě vycházejí nové Jazykovědné aktuality, v nichž najdete mimo jiné dvě drobnosti. První má název O co se opírá jazyková poradna: Obecná taktika pro zodpovídání jazykových dotazů a napsal ji Martin Beneš, autorkou druhé je Sylva Nzimba, která se ohlíží za rubrikou Jazykový koutek v časopisu Vesmír. Celým dvojčíslem Jazykovědných aktualit můžete listovat zde.

9. 6. 2021

Nové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie

Vyšlo první letošní číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie (23/2021). Úvodní článek Lucie Jílkové je věnován charakteristice slovního spojení takže tak z hlediska sémantického a prozodického. Tématem článku Petry Macurové je užívání přechodníků v současné češtině. Souvětí s vedlejšími větami bez syntaktického vztahu analyzuje Josef Štěpán. Björn Wiemer, Joanna Wrzesień-Kwiatkowska a Szymon Wrzesień-Kwiatkowski se věnují dynamice českého vidového systému, konkrétně změnám v inventáři tzv. vidových trojic.

1. 6. 2021

Nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

V novém čísle Slova a slovesnosti (roč. 82, 2021, č. 2) se Martin Ološtiak a Marta Vojteková zabývají principy kompozice (skládání slov) na materiálu ze tří západoslovanských jazyků. Veronika Kloudová zkoumá výjimkové fráze v češtině a dospívá k rozlišení dvou typů výjimkových frází: aditivního a extraktivního. Tomáš Duběda podává typologii ekvivalentů v právním překladu. Kompletní obsah čísla naleznete zde.

1. 6. 2021

Třetí mezinárodní konference o sociolingvistice se přesouvá na srpen 2022

S ohledem na mimořádnou situaci spojenou s celosvětovou pandemií koronaviru se Třetí mezinárodní konference o sociolingvistice v Praze uskuteční v náhradním termínu 24.–26. srpna 2022. Rozhodnutí o přijetí abstraktů zůstávají v platnosti. Termín pro podání nových abstraktů bude vyhlášen. Sledujte prosím webové stránky konference.

 

29. 5. 2021

Archív aktualit