Zajímavé dotazy

Dotaz:

Dohadujeme se s kolegyní o existenci slova dooorat. Je možné, aby v češtině existovalo spisovné slovo, které má tímto způsobem tři o za sebou? A dá se obhájit význam tohoto slova ve smyslu dokončit oorání?

 

Odpověď: 

Systém českého jazyka z principu umožňuje existenci více předpon za sebou v jednom slově. Pokud jde o slovesa, uveďme příklady jako navykládat, odnaučit, povyskočit, pozastavit apod. Čím více předpon se ale ve slově vyskytne, tím nezvykleji (někdy i neobratněji) může slovo působit. U těchto slov pak můžeme uvažovat o větší či menší míře jejich teoretické obhajitelnosti, když je například ve slovnících nenajdeme a v jazykové praxi se vyskytují minimálně či vůbec (např. dovynaložit). Přijatelná, ba nevyhnutelná je kumulace předpon tam, kde má jedna z nich zcela specifický, nenahraditelný významový rys. Je to zejména v případě záporného prefixu ne-: nevynaložit, neodnaučit apod., u přídavných jmen a příslovcí také u stupňovací předpony nej- (např. nejneodmyslitelnější). Ovšem i v dalších případech mohou být některé předpony specifické a potřebné pro naplnění daného sémantického záměru. Právě předpona do- patří mezi velmi frekventované, přičemž mluvčí či pisatelé mohou mít často potřebu zdůraznit rys dokončení nebo drobné doplňující realizace děje, k jehož označení bylo původně užito předponové sloveso (tj. již původní sloveso obsahovalo předponu; například vysvětlit – dovysvětlit, přeložit – dopřeložit). Předponou do- jsme se zabývali již v souvislosti s dotazem týkajícím se sloves dohřát – doohřát.

 

Sloveso dooorat tedy není utvořeno v rozporu se slovotvornými zásadami češtiny, teoreticky by v jazyce existovat mohlo. Je ovšem zřejmé, že v běžné jazykové praxi se takřka nevyskytuje ‒ korpus SYN v12 dokládá jeden výskyt z publicistiky, a to v ironickém užití: Povolejme novodobého Přemysla Oráče. Nenechme ho dooorat jeho pole a šup s ním do Prahy. Několik dokladů nabízí i vyhledávač Google, ovšem pokaždé v souvislosti s jazykovou hříčkou a snahou vytvořit zajímavé slovo tohoto typu. Nejde tedy o praktické užití. V běžném textu mohou navíc tři o za sebou v jednom slově na čtenáře působit skutečně nezvykle.

 

Pokud bychom chtěli najít další sloveso, které obsahuje předponu a začíná dvěma o, přijdeme na slovo oočkovat (to si můžeme potvrdit i v Českém národním korpusu). I zde bychom mohli uvažovat o přidání předpony do-, pak by vzniklo sloveso dooočkovat, rovněž se třemi o vedle sebe. To už se ale opět pohybujeme na velmi teoretické rovině, kde zjišťujeme, jaké jsou hranice slovotvorných možností. V běžném jazykovém projevu proto doporučujeme se těmto jevům vyhnout, berme je spíše jako jazykovou zajímavost.

jr

 

 

Více zde

Nové zdroje pro výuku a výzkum akademického psaní

Byly zveřejněny výsledky výzkumu akademického psaní. Společný tým Ústavu pro jazyk český, Ústavu Českého národního korpusu FF UK a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, zpřístupnil výstupy z projektu Frázová banka akademické češtiny a její využití ve výuce a výzkumu akademického psaní. Pro zájemce jsou od nynějška k dispozici Korpus akademické češtiny, Frázová banka akademické češtinyVyužití frázové banky akademické češtiny ve výuce odborného psaní: Vysokoškolská didaktická příručka. Podrobnější informace najdete zde.

 

1. 3. 2024

Přednáška Stanislavy Spinkové v Kruhu přátel českého jazyka

V rámci jarního běhu přednášek Kruhu přátel českého jazyka zazní ve středu 6. března 2024 od 18:00 přednáška Stanislavy Spinkové Koženčatadřevjencemejšláki nebo také např. škrambále. O gramatických zajímavostech nářečního lexika pro oděv a obuv. Zveme vás do místnosti č. 18 v budově Filozofické fakulty UK na náměstí Jana Palacha 2 v Praze. Anotaci najdete zde

29. 2. 2024

Pozvánka na přednášku: Kódová pestrost v některých dílech současné české prózy

Zveme vás na přednášku Jany Hoffmannové Kódová pestrost v některých dílech současné české prózy. Pronese ji v rámci jarního běhu přednášek Jazykovědného sdružení ve čtvrtek 7. března 2024 od 13:00 hod. v místnosti č. 206 v budově AV ČR na Národní 3. Anotaci najdete zde

29. 2. 2024

Atlas nářečí českého jazyka v soutěži Slovník roku

Publikace Atlas nářečí českého jazyka – instrumentál pluráluAtlas nářečí českého jazyka – deklinace substantiv, na jejichž tvorbě spolupracovali členové dialektologického oddělení ÚJČ s kolegy z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, získaly v soutěži Slovník roku 2022–2023 druhé místo v hlavní ceně a čestné uznání poroty. Třetí cenu poroty za encyklopedii historickou a společenskou získal druhý díl Velké akademické gramatiky spisovné češtiny F. Štíchy a kol. Všem oceněným gratulujeme. 

 

21. 2. 2024

Pozvánka na onomastický seminář Nominarium

Všechny zájemce srdečně zveme na onomastický seminář Nominarium, v rámci něhož bude představen mezinárodní projekt Your name is your history: Personal names as common cultural heritage of the V4 region. Řešiteli projektu jsou kromě kolegů z Maďarska, Polska a Slovenska rovněž Pavel Štěpán a Žaneta Dvořáková z oddělení onomastiky a Veronika Štěpánová z oddělení jazykové kultury ÚJČ. Seminář bude vysílán online ve čtvrtek 29. února 2024 od 13:00 českého času přes platformu ZOOM (podrobnosti zde).

21. 2. 2024

Živa: Rok má krok, přejde prvé než zvíš, ať ho neprospíš

Přemýšleli jste někdy o tom, proč má v mnoha jazycích prosinec označení december, což znamená měsíc v pořadí nikoli dvanáctý, ale desátý? Původu názvů měsíců, a to jak pojmenováním latinským, tak především českým, je věnován jazykový sloupek Anny Černé v prvním čísle letošní Živy. České názvy nejčastěji odpovídají přírodním jevům typickým pro dané období, u některých lze předpokládat různé motivace.

21. 2. 2024

Archív aktualit