Mgr. Veronika Vodrážková (roz. Čurdová)

Kontakty:

 • e-mail: curdova at ujc.cas.cz
 • tel.: 225 391 408

 

Odborné zaměření:

 • lexikologie a lexikografie

 

Vzdělání:

 • od 2011 – Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  • doktorské studium, obor: český jazyk, školitelka: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
 • 2005–2011 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  • magisterské studium, obor: český jazyk a literatura (titul Mgr.)

 

Dosažená praxe:

 • od 2014 – odborná pracovnice oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

 

Publikace:

 

Monografie, kapitola v monografii:

 • Kol. autorů. Akademický slovník současné češtiny, hesla s náslovím a-, b- (2017, v přípravě; členka autorského kolektivu).
 • VODRÁŽKOVÁ, Veronika. Představové schéma CESTA v české somatické frazeologii. In: Vaňková, I. – Vodrážková, V. – Zbořilová, R. (eds.), Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky. Člověk v mluvených a znakových jazycích. Praha: ÚČNK FF UK, 2017, s. 19–27. ISBN 978-80-7308-727-2.
 • ČURDOVÁ, Veronika. Zpracování sloves v ASSČ (s M. Kroupovou); Antonymie; Názvy jazyků. In: P. Kochová – Z. Opavská (eds.), Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 114–119, 150–153, 203–205. ISBN 978-80-86496-89-4.
 • VODRÁŽKOVÁ, Veronika. Jazykové realizace konceptuální metafory ŽIVOT JE CESTA v češtině (se zaměřením na vzpomínkové texty). In: L. Saicová Římalová – I. Vaňková (eds.), Lidský život a každodennost v jazyce. Praha: FF UK, 2016, s. 51–60. ISBN 978-80-7308-703-6.

 

Články v časopisech:

 • ČURDOVÁ, Veronika. Teorie významových profilů a výzkum somatismů v češtině. Jazykovědné aktuality, 2015, roč. 52, č. 1–2, s. 4–13. ISSN 1212-5326.
 • ŠTINDLOVÁ, Barbora – ČURDOVÁ, Veronika. Merlin: Multilingvální platforma pro evropské referenční úrovně. Časopis pro moderní filologii, 2015, roč. 97, č. 2, Praha, s. 190–200. ISSN 0008-7386.
 • VAŇKOVÁ, Irena – ČURDOVÁ, Veronika. Čelem k teorii pojmových profilů: nové možnosti slovníkového výkladu somatismů. Didaktické studie, 2014, roč. 6, č. 1, s. 66–78. ISSN 1804-1221.
 • ČURDOVÁ, Veronika. Pohyb po cestě prostřednictvím nohou jako zdrojová oblast metafor času v češtině, Prace Filologiczne, 2014, roč. LXIV, č. 2, Varšava, s. 55–68. ISSN 0138-0567.

 

Příspěvky ve sbornících:

 • ČURDOVÁ, Veronika – KROUPOVÁ, Magdalena. Slovesa běžet a běhat v lexikografické perspektivě. In: Sborník z mezinárodní konference Slovanská lexikografie počátkem 21. století (Praha, 20.–22. 4. 2016) (v tisku).
 • KROUPOVÁ, Magdalena – ČURDOVÁ, Veronika. Lexikografické zpracování sloves pohybu a sloves manipulace. In: Sborník z mezinárodní konference Slovanská lexikografie počátkem 21. století (Praha, 20.–22. 4. 2016) (v tisku).
 • ČURDOVÁ, Veronika. Svoboda v českém jazyce (K možnostem lexikografického zpracování pojmů). In: Vorotnikov, J. L. – Šlaufová, E. (eds.), Современная славянская лексикология и лексикография / Současná slovanská lexikologie a lexikografie. Praha (v tisku).
 • ČURDOVÁ, Veronika. Cesta jako primární představové schéma pro konceptualizaci procesů trvajících v čase (Na příkladu sloves s předponou do- ve sportovní publicistice). In: Veselka, M. – Nowicka, D. – Czemplik, N. – Neumann, C. (eds.), Vícejazyčnost: Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. ISBN 978-80-7308-692-3.
 • ČURDOVÁ, Veronika. Významové profily nohy / nohou v češtině. In: Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych II. Červený Kostelec, Nakladatelství Pavel Mervart, 2015, s. 41–46. ISBN 978-80-7465-130-4.
 • ŠTINDLOVÁ, B. – ČURDOVÁ, V. – KLIMEŠOVÁ, P. – LEVOROVÁ, E.: Žákovský korpus MERLIN: Jazykové úrovně a trojjazyčná chybová anotace. In: Práce s chybou ve výuce cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). Sborník z mezinárodní konference Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. Praha, ÚJOP UK, 2014, s. 140–148. ISBN 978-80-87238-10-3.
 • ČURDOVÁ, Veronika. Pohyb po nohou jako zdrojová oblast metafor v odborných textech (Představové schéma cesta v češtině). In: Vaňková, I. – Wiendl, J. (eds.), Tělo, smysly a emoce v jazyce a literatuře. Praha, ÚČJTK – ÚČLLV FF UK, 2012, s. 88–96. ISBN 978-80-7308-443-1.

 

Abstrakty:

 • ČURDOVÁ, Veronika – KROUPOVÁ, Magdalena. Sémantika sloves s předponou do- v Akademickém slovníku současné češtiny. In: Varia XXIV. Zborník abstraktov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Praha, 9.–11. 9. 2015) (v tisku).
 • MACHÁLKOVÁ, Lucie – VODRÁŽKOVÁ, Veronika. Využití Českého národního korpusu při tvorbě ASSČ. In: M. Lišková – V. Vodrážková – Z. Děngeová (eds.), Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století: Sborník abstraktů z workshopu. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 53–54. ISBN 987-80-88211-02-0.
 • ŠTINDLOVÁ, Barbora – ČURDOVÁ, Veronika. Merlin: Multilingvální platforma pro evropské referenční úrovně. In: Abstrakty. Korpusová lingvistika Praha 2014: 20 let mapování češtiny. Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK, 2014, s. 208–211. ISBN 978-80-7106-600-2.

 

Recenze:

 • LIŠKOVÁ, Michaela – ČURDOVÁ, Veronika. XXV. ročenka Kruhu moderních filologů. Jazykovědné aktuality, 2015, roč. 52, č. 1–2, s. 66–67. ISSN 1212-5326.

 

Projekty, granty:

 • 2013–2014 – hlavní řešitelka projektu pro rozvoj a inovaci výuky na FF UK Praha (Elektronické kompendium textů z kognitivní lingvistiky)
 • členka autorského kolektivu Akademického slovníku současné češtiny

 

Členství v organizacích:

 • od 2014 – členka Jazykovědného sdružení ČR
  • od 2015 – členka Lexikografické sekce Jazykovědného sdružení ČR

  

Výuka:

 • od 2015 – spolu s Michaelou Liškovou výuka předmětu Lexikografické praktikum, FF UK, Praha
 • 2013 – výuka lexikografického semináře Slovník jako jazykový obraz světa, FF UK, Praha
 • od 2012 – výuka semináře Současný český jazyk – lexikologie, FF UK, Praha
 • od 2012 – výuka předmětu Jazyk, kognice a kognitivní lingvistika, FF ZČU, Plzeň

 

Popularizace:

 • VODRÁŽKOVÁ, Veronika. O nespisovnosti ve výkladovém slovníku češtiny aneb Příhoda s auťákem. In: M. Lišková – M. Šemelík (eds.), Jak se píší slovníky aneb Lexikografie pro každého. Praha: NLN, 2019, s. 181–191.
 • od 2017 spoluautorka rubriky Slovo Magazínu Pátek Lidových novin
 • 2016 spoluautorka Kurzu slovenštiny pro Čechy v Lidových novinách
  • ČURDOVÁ, Veronika. Když to ladí… Domluvte se slovensky; Lidové noviny, 1. 4. 2016, s. 17.
  • ČURDOVÁ, Veronika. Hlava zadebnená! Lidové noviny, 2. 4. 2016, s. 36.
 • od 2015 spoluautorka rubriky Jazykový koutek v časopise Vesmír
 • 12. 11. 2015 – seminář Vytvoř si své slovníkové heslo pro Týden vědy a techniky.

 

Přednášky:

 • 24. 6. 2017 – přednáška Schéma CESTA a jeho metaforické realizace v uměleckém textu (Obyčejný život Karla Čapka), Dny kulturní lingvistiky, FF UK, Praha
 • 17. 3. 2016 – spolu s Michaelou Liškovou přednáška Akademický slovník současné češtiny, Teoreticko-metodologický seminář, FF UK, Praha
 • 24. 11. 2015 – přednáška Akademický slovník současné češtiny, Lexikologický proseminář doc. PhDr. Ireny Vaňkové, CSc., Ph.D., Ústav jazyků a komunikace neslyšících, FF UK, Praha
 • 1. 4. 2014 – přednáška pro olomouckou pobočku Jazykovědného sdružení ČR Teorie významových profilů a výzkum somatismů v češtině, FF UP, Olomouc
 • 10. 10. 2012 – spolu s doc. PhDr. Irenou Vaňkovou, CSc., Ph.D., přednáška v Kruhu přátel českého jazyka Antropologická lingvistika a tělesnost, FF UK, Praha
 • 17. 5. 2012 – spolu s Natálií Zaněginou odborná přednáška Somatismy a možnosti jejich zkoumání (lexikografická perspektiva), Teoreticko-metodologický seminář, FF UK, Praha
 • březen 2012, duben 2013 – odborné přednášky v rámci Univerzity třetího věku: Vědecký versus naivní obraz světa, Jazykový obraz částí těla v češtině, Svoboda a volnost v českém jazyce, FF UK, Praha

 

Jiné:

 

Organizační činnost:

 • 2016 – spoluorganizace workshopu Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu (29.–30. 11. 2016)
 • 2016 – členka organizačního týmu konference Kulturní lingvistika pro dnešní Evropu. Člověk, jazyky, hodnoty, FF UK, Praha
 • 2015 – podíl na přípravě Lexikologicko-lexikografického odpoledne na počest 100. výročí narození Josefa Filipce, 5. 2. 2015, Jazykovědné sdružení ČR
 • 2014–2017 – členka organizačního týmu konference Dny kognitivní lingvistiky, FF a PedF UK, Praha
 • 2012–2014 – koordinace mezinárodního projektu Merlin (Multilingvální platforma pro evropské referenční úrovně Výzkum jazyka studentů v kontextu) (ÚJOP UK Praha)

 

Software:

 • LIŠKA, Tomáš – BARBIERIK, Kamil – BODLÁK, Martin – ČERMÁKOVÁ, Alena – DĚNGEOVÁ, Zuzana – HOLCOVÁ, Martina – JANDA, Lukáš – JARÝ, Vladimír – KOCHOVÁ, Pavla – KROUPOVÁ, Magdalena – LIŠKOVÁ, Michaela – MACHÁLKOVÁ, Lucie – MICHALEC, Vít – MŽOURKOVÁ, Hana – NEPRAŠOVÁ, Renáta – NOVÁ, Jana – NOVÝ, Josef – OPAVSKÁ, Zdeňka – PERNICOVÁ, Helena – PROCHÁZKOVÁ, Barbora – SVĚTLÁ, Jindra – ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora – VESELÝ, Vojtěch – VIRIUS, Miroslav – VODRÁŽKOVÁ, Veronika. ALEXIS – program pro tvorbu slovníků. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016.