Mgr. Hana Prokšová, Ph.D.

Mgr. Hana Prokšová, Ph.D.Kontakty

proksova at ujc.cas.cz

 

Odborné zaměření

gramatikalizace, syntax, didaktika jazyka

 

Vzdělání
2011–2018: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorský obor Český jazyk (titul Ph.D.), disertační práce Vývoj a konkurence vybraných předložkových vazeb v současné češtině (školitel: doc. Robert Adam, Ph.D.)
2005–2011: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, magisterský dvouobor Český jazyk a literatura – Estetika (titul Mgr.), diplomová práce Pes v českém jazykovém obrazu světa (vedoucí práce: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.)
2005–2006: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, magisterský obor Český jazyk a literatura


Praxe
2016–dosud: asistentka Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK
2009–dosud: pracovnice oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR

2013–dosud: revizorka maturitních textů z českého jazyka a účast na přípravách katalogu testových úloh pro rok 2015, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT. Získán certifikát.
2014–dosud: revizorka maturitních textů z českého jazyka pro neslyšící, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT.
2014–dosud: revizorka plošných srovnávacích testů pro 5., 7. a 9. třídy základních škol, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT.
 

Publikační činnost (výběr)

Studie
PROKŠOVÁ, Hana – SMEJKALOVÁ, Kamila (2017): Odchylky od spisovné jazykové normy v současných právních textech. Správní právo, vyd. Ministerstvo vnitra, r. 50, č. 7, s. 354–363.
PROKŠOVÁ, Hana (2017): Předložkový instrumentál v současné češtině. In: Oldřich Uličný (ed.), Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci. Liberec: Technická univerzita v Liberci.
PROKŠOVÁ, HANA (2016): Konkurenční předložkové vazby v současné češtině. In: Michaela Lišková – Veronika Vodrážková – Zuzana Děngeová (eds.), Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století: Sborník abstraktů z workshopu. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, s. 61–62.
PROKŠOVÁ, Hana (2016): Adaptace jmenného rodu některých typů cizích apelativ přejímaných do češtiny. In: Diana Svobodová (ed.)., Skryté přednosti přejatých slov [online]. Ostrava: Ostravská univerzita, s. 92–100. <https://konference.osu.cz/approval/doc/e-sbornik.pdf>.
KŘÍŽ, Adam – PROKŠOVÁ, Hana (2013): Užívání zástupných názvů jako věcný a pravopisný problém. Naše řeč, r. 96, č. 1. s. 36–49.
PROKŠOVÁ, Hana (2013): Člověk a pes – kapitola z českého jazykového obrazu světa. In: Slavomír Ondrejovič (ed.), Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte. Bratislava: Veda, s. 191–197.
PROKŠOVÁ, Hana (2012): O novém českém slovese lajkovat. Naše řeč, r. 95, č. 2. s. 109–112.
PROKŠOVÁ, Hana (2012): Části těla jako nástroje – sémantika (bez)předložkového instrumentálu. In: Irena Vaňková (ed.), Tělo, smysly, emoce v jazyce. Praha: FF UK, s. 137–146.
PROKŠOVÁ, Hana (2010): Jako pes a kočka - nahlédnutí do českého jazykového obrazu světa. In: Problematika českého jazyka, literatury a kultury očima mladých doma i ve světě. Příspěvky z mezinárodní studentské vědecké bohemistické konference. Brandýs nad Labem 18.-20. června 2010. Brno: Tribun EU, s. 275–279.


Recenze a zprávy
JEHLIČKA Jakub – PROKŠOVÁ Hana – STANOVSKÁ Lucie (2018): Korpus polského znakového jazyka. Studie z aplikované lingvistiky, 1/2018, s. 137–140.
DUFEK, Ondřej – KŘÍŽ, Adam – PROKŠOVÁ, Hana (2013): Pražské přednášky zahraničních profesorů II. Studie z aplikované lingvistiky, 2/2013, s. 131–138.
DUFEK, Ondřej – KŘÍŽ, Adam – PROKŠOVÁ, Hana (2013): Pražské přednášky zahraničních profesorů I. Studie z aplikované lingvistiky, 1/2013, s. 115–126.
PROKŠOVÁ, Hana (2013): Mareš, Petr (2012): Nejen jazykem českým: studie o vícejazyčnosti v literatuře. Nová čeština doma a ve světě, č. 1–2, s. 17–23.
PROKŠOVÁ, Hana (2012): Do třetice pro diváky O češtině. Naše řeč, r. 95, č. 3, s. 161–164.
PROKŠOVÁ, Hana (2012): Výzkum psané češtiny českých neslyšících na FF UK. Studie z aplikované lingvistiky, č. 1–2/2012, s. 173–174.
PROKŠOVÁ, Hana (2011): Letní škola lingvistiky počtvrté. Naše řeč, r. 94, č. 3, s. 156–158.
PROKŠOVÁ, Hana (2011): Michèle Guidetti - Vývoj pragmatických schopností: gestikulace a jazyk. Studie z aplikované lingvistiky, č. 1, s. 158–159.

 

Kolektivní publikace
ADAM, Robert a kol. (2017): Gramatické rozbory češtiny. Praha: Karolinum. [spoluautorka]
SVOBODOVÁ, Ivana a kol. (2015): Psaní velkých písmen v češtině. Praha: Academia. [3 kapitoly]
ADAM, Robert a kol. (2014): Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení (s terminologickým slovníkem) [online]. Praha: Karolinum. <https://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=53866>. [spoluautorka]
PRAVDOVÁ, Markéta (ed.) (2014): Jsme v češtině doma? Praha: Academia. [22 hesel]

 

Projekty

2017–2018: grantový projekt financovaný ESI fondy (operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností; koordinace: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy; reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664.
2016–2017: grantový projekt MK ČR, program NAKI II Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi, identifikační kód projektu: DG16P02B009; hlavní řešitel: PhDr. Martin Prošek, Ph.D. (ÚJČ AV ČR), spoluřešitel: doc. Ing. Luděk Müller, Ph.D. (Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni).
2012: vnitřní grant FF UK Výzkum užívání funkčních slov v psané češtině českých neslyšících, řešitelka: Hana Prokšová.
2011–2013: grantový projekt GA ČR Psaní velkých písmen v češtině, reg. č.: P406/11/2017, řešitelka: PhDr. Ivana Svobodová (ÚJČ AV ČR).

 

Pedagogická činnost
Výuka
2015–2018 Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
2015–2018 Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK
2015–2017 Ústav translatologie FF UK


Vedení prací
Karolína Škorpilová: Znaky českého znakového jazyka pro vybraná toponyma – pražské čtvrti. ÚJKN FF UK, bakalářská práce z oboru čeština v komunikaci neslyšících, obhájeno 5. 9. 2018.
Hana Buchtelová: Jazyková změna v českém znakovém jazyce: gramatikalizace znaku STÁT-SE. ÚJKN FF UK, bakalářská práce z oboru čeština v komunikaci neslyšících, obhájeno 5. 9. 2018.
Marie Němcová: Znaky pro stanice pražského metra: motivace a fundace. ÚJKN FF UK, bakalářská práce z oboru čeština v komunikaci neslyšících, obhájeno 5. 9. 2018.
Lucie Schneiderová: Znaková zásoba ČZJ v oblasti lingvistické terminologie. ÚJKN FF UK, bakalářská práce z oboru čeština v komunikaci neslyšících, obhájeno 5. 9. 2018.
Jaromír Kozák: Proces adaptace jmenného rodu u nově přejímaných výrazů z oblasti gastronomie. ÚČJTK FF UK, bakalářská práce z oboru český jazyk a literatura, obhájeno 4. 9. 2018.
Markéta Šestáková: Principy inicializace u antroponym v českém znakovém jazyce. ÚJKN FF UK, bakalářská práce z oboru čeština v komunikaci neslyšících, obhájeno 14. 6. 2018.
Jana Sotlová: Partikulizace ustálených vsuvek v současné češtině. ÚČJTK FF UK, bakalářská práce z oboru český jazyk a literatura, obhájeno 16. 6. 2014.

 

Popularizace (výběr nejnovějších počinů)
Vedení dílny Jazykové korpusy ve výuce českého jazyka v rámci festivalu Šrámkova Sobotka, 3. července 2017.
Přednáška Čeština neohrožená v rámci Vědy v muzeu v Muzeu Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci 2. března 2016.
Přednáška Současná čeština uchem jazykové poradny v rámci Dne s ÚJČ v Národním muzeu v Praze 11. listopadu 2015.
Přednáška spolu s Gabrielou Baumgartnerovou Od přijímacích zkoušek k maturitě z českého jazyka a literatury + workshop Maturitní dílny v rámci Školy českého jazyka a literatury pro pedagogy, pořadatel: AV ČR, 7.–9. prosince 2015.
Lidové noviny: kurz Čeština nově A–Ž (6. 2. – 13. 3. 2015), autorství 3 textů a závěrečného kvízu.
Mladá fronta Dnes: kurz Přijímačky (7.–20. dubna 2015), autorství každodenních testů a odborná konzultace.
iDnes: kurz Zpátky do školy (září 2015), autorství 5 kvízů s komentáři.
Jazykové koutky pro rubriku Jazykář v Literárních novinách + koordinace spolupráce s Literárními novinami za ÚJČ.
Pravidelný přehledový seminář Čeština v právní praxi pořádaný pod organizací Justiční akademie, určený zaměstnancům české justice (Praha, Kroměříž, Frýdek-Místek, Ústí nad Labem, Olomouc, Žďár nad Sázavou).
Pravidelný přehledový seminář Úprava písemností pořádaný pod organizací Justiční akademie, určený zaměstnancům české justice (Praha, Kroměříž, Brno, Ústí nad Labem, Olomouc, Žďár nad Sázavou, Frýdek-Místek, Kladno).
Pravidelný přehledový seminář Stylizace právních textů pořádaný pod organizací Justiční akademie, určený zaměstnancům české justice (Praha, Kroměříž).

 

Organizační činnost (výběr nejnovějších počinů)
2018: veřejná vzdělávací akce Den češtiny, FF UK, Praha, 19. 4. a 22. 5. 2017; spoluorganizátorka
2013–2018: konference Lingvistika Praha (2013–2016) / Linguistics Prague (2017–2018), FF UK a ÚJČ AV ČR, Praha; spoluorganizátorka
2012–2018: studentský workshop Žďárek, ÚČJTK FF UK; spoluorganizátorka

2017: seznamovací kurz Souznak pro studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících, ÚJKN FF UK; spoluorganizátorka (+ přednáška: Dělám to tímhle alias Inkorporace prostředku v ČZJ; 21. září 2017)
2017: konference 100 let Naší řeči, ÚJČ AV ČR, Praha, 9.–11. ledna 2017; členka organizačního týmu konference