Mgr. Petr Malčík

Kontakt:

e-mail: malcik at ujc.cas.cz

 

Odborné zaměřeni:

paleoslovenistika, dějiny bohemistiky, vývoj spisovné češtiny

 

Vzdělání:
Filozofická fakulta MU, Brno, navazující magisterské studium, obor: Obecná jazykověda, ukončení 2011
Magisterská diplomní práce: Poznatky o zvukové stavbě řeči v české gramatologii první třetiny 19. století

Filozofická fakulta MU, Brno, navazující magisterské studium, obor: Český jazyk a literatura, 2009
Magisterská diplomní práce: Posesor vyjádřený staroslověnskými adjektivy zakončenými sufixy *-jь, -ovъ/-’evъ, -inъ a -ьskъ/-iskъ

Filozofická fakulta MU, Brno, bakalářské studium, obor: Český jazyk a literatura, 2007
Bakalářská diplomní práce: Kvantitativní charakteristika vybraného lexika staroslověnštiny

Dosažená praxe:
Etymologické oddělení ÚJČ AV ČR
Vědecký a výzkumný pracovník, od r. 2008

Publikační činnost

2009
(k) ŠLOSAR, Dušan – VEČERKA, Radoslav – DVOŘÁK, Jan – MALČÍK, Petr: Spisovný jazyk v dějinách české společnosti. 3., upravené a doplněné vyd. Brno: Host, 2009. 180 s.
 
2010
(e) ŠLOSAR, Dušan: Opera Bohemica Minora. K vydání připravili Jan Dvořák a Petr Malčík. 1. vyd. Brno: Host, 2010. 232 s.
(m) Octogenarius. In: Šlosar, Dušan: Opera Bohemica Minora. K vydání připravili Jan Dvořák a Petr Malčík. 1. vyd. Brno: Host, 2010, s. 11–12.
(b) Bibliographia Šlosarii. In: Šlosar, Dušan: Opera Bohemica Minora. K vydání připravili Jan Dvořák a Petr Malčík. 1. vyd. Brno: Host, 2010, s. 201–225.
(b) Bibliographia Šlosariana. In: Šlosar, Dušan: Opera Bohemica Minora. K vydání připravili Jan Dvořák a Petr Malčík. 1. vyd. Brno: Host, 2010, s. 227–228.
(m) Charisteria Dušan Šlosario octogenario oblata. Linguistica Brunensia 58, 2010, s. 318–319.
 
2011
(e) RUSÍNOVÁ, Zdenka: Pokušení struktury. K vydání připravili Jan Dvořák a Petr Malčík. 1. vyd. Brno: Host, 2011. 152 s.
(b) DVOŘÁK, Jan – MALČÍK, Petr: Bibliographia Rusinovae. In: Rusínová, Zdenka: Pokušení struktury. K vydání připravili Jan Dvořák a Petr Malčík. 1. vyd. Brno: Host, 2011, s. 135–145.
(b) Bibliographia Rusiniana. In: Rusínová, Zdenka: Pokušení struktury. K vydání připravili Jan Dvořák a Petr Malčík. 1. vyd. Brno: Host, 2011, s. 147.
(e) VEČERKA, Radoslav: Opera Slavica et Palaeoslavica Minora. K vydání připravili Jan Dvořák a Petr Malčík. 1. vyd. Brno: Host, 2011. 240s.
(m) NEDĚLA, Jiří – MALČÍK, Petr: Vita Radoslav Večerkae. In: Večerka, Radoslav: Opera Slavica et Palaeoslavica Minora. K vydání připravili Jan Dvořák a Petr Malčík. 1. vyd. Brno: Host, 2011, s. 9–10.
(e) GREPL, Miroslav: Jak dál v syntaxi. K vydání připravili Jan Dvořák a Petr Malčík. 1. vyd. Brno: Host, 2011. 248 s.
(b) Bibliographia Greplii. In: Grepl, Miroslav: Jak dál v syntaxi. K vydání připravili Jan Dvořák a Petr Malčík. 1. vyd. Brno: Host, 2011, s. 223–238.
(b) Bibliographia Grepliana. In: Grepl, Miroslav: Jak dál v syntaxi. K vydání připravili Jan Dvořák a Petr Malčík. 1. vyd. Brno: Host, 2011, s. 239–240.
(e) BARTOŇKOVÁ, Daša – VEČERKA, Radoslav (edd.): Magnae Moraviae Fontes Historici. 2. svazek. Textus biographici, hagiographici, liturgici. 2., revidované a rozšířené vyd. Praha: KLP – Koniasch Latin Press, 2011. 315 s. [přepis a revize staroslověnské části publikace]
(e) BARTOŇKOVÁ, Daša – VEČERKA, Radoslav (edd.): Magnae Moraviae Fontes Historici. 3. svazek. Diplomata, epistolae, textus historici varii. 2., revidované a rozšířené vyd. Praha – Brno: KLP – Koniasch Latin Press – UKS FF MU, 2011. XX + 404 s. [přepis a revize staroslověnské části publikace]
(e) MACHEK, Václav: Korespondence I. K vydání připravili Vít Boček a Petr Malčík. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 528 s.
(e) MACHEK, Václav: Korespondence II. K vydání připravili Vít Boček a Petr Malčík. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 504 s.
 
2012
(r) Balleková, Katarína (ed.) Súraadnice súčasnej slovanskej dialektológie. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010, 392 s. Linguistica Brunensia 60, 2012, č. 1–2, s. 323–325.
 
2013
(e) HLADKÁ, Zdeňka – MALČÍK, Petr (edd.): Soukromá korespondence jako lingvistický pramen. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 188 s.
(m) Radoslav(ъ) Večerka – osmь desętъ ti pętь lětъ. Linguistica Brunensia 61, 2013, č. 1–2, s. 202–203.
(b) Dodatek k bibliografii Radoslava Večerky. Linguistica Brunensia 61, 2013, č. 1–2, s. 203–206.
 
2014
(s) Dvě poznámky k deskripci pluralií tantum v českých gramatikách. In: Boček, Vít – Vykypěl, Bohumil (edd.): Sophia Slavica. Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2014, s. 53–55.
(s) MALČÍK, Petr – ŠLOSAR, Dušan: Totalitní jazyk v československé publicistice na konci roku 1989. Časopis Matice moravské 133, 2014, č. 1, s. 135–143.
(m) Pětaosmdesátiny Miroslava Grepla. Bohemica Olomucensia 6, 2014, č. 1, s. 58–59.
(m) Zdenka Rusínová jubilující. Bohemica Olomucensia 6, 2014, č. 3–4, s. 304–305.
(h) Věnьcь. In: Janyšková, Ilona (ed.): Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 17. díl. Trь- – větъ. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2014, s. 1053–1054.
(ek) E-learningová opora CJA003 Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty I. 2014. [Učební text v aplikaci ELF, spoluautor Pavel Kosek]
 
2015
(s) František Trávníček a otázka československého jazyka. In: Balleková, Katarína – Králik, Lubor – Múcsková, Gabriela (edd.): Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Jazykovedné štúdie XXXII. 1. vyd. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015, s. 518–520.
 
2016
(e) MACHEK, Václav: Korespondence III a další dokumenty z pozůstalosti. K vydání připravili Vít Boček a Petr Malčík. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 228 s.
(r) The Nest Dictionary of Polish Particles. Slavia: časopis pro slovanskou filologii 85, 2016, č. 2, s. 239–240.
(h) Vęšteslavъ. In: Janyšková, Ilona (ed.): Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 18. díl. Větъ – zakonъ. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2016, s. 1059.
(h) Visla. In: Janyšková, Ilona (ed.): Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 18. díl. Větъ – zakonъ. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2016, s. 1064–1065. [spoluautor Bohumil Vykypěl]
(h) Vratislavъ. In: Janyšková, Ilona (ed.): Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 18. díl. Větъ – zakonъ. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2016, s. 1083.
(h) *vrъti/*vrěti. In: Janyšková, Ilona (ed.): Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 18. díl. Větъ – zakonъ. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2016, s. 1093.
(h) Vъslěpati. In: Janyšková, Ilona (ed.): Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 18. díl. Větъ – zakonъ. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2016, s. 1107.
(h) Za. In: Janyšková, Ilona (ed.): Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 18. díl. Větъ – zakonъ. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2016, s. 1118. [spoluautorka Žofie Šarapatková]
(h) Zadi. In: Janyšková, Ilona (ed.): Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 18. díl. Větъ – zakonъ. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2016, s. 1119.
(h) Zadrъžati sę. In: Janyšková, Ilona (ed.): Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 18. díl. Větъ – zakonъ. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2016, s. 1119.
(e) LAMPRECHT, Arnošt: Ke kořenům jazyků. K vydání připravili Jan Dvořák a Petr Malčík. 1. vyd. Brno: Host, 2016. 192 s.
(m) Explorátor kořenů jazyků. In: Lamprecht, Arnošt: Ke kořenům jazyků. K vydání připravili Jan Dvořák a Petr Malčík. 1. vyd. Brno: Host, 2016, s. 9–10.
(b) Bibliographia Lamprechtii. In: Lamprecht, Arnošt: Ke kořenům jazyků. K vydání připravili Jan Dvořák a Petr Malčík. 1. vyd. Brno: Host, 2016, s. 169–183.
(b) Bibliographia Lamprechtiana. In: Lamprecht, Arnošt: Ke kořenům jazyků. K vydání připravili Jan Dvořák a Petr Malčík. 1. vyd. Brno: Host, 2016, s. 185–186.
(e) ŠRÁMEK, Rudolf: Labyrintem vlastních jmen a nářečí. K vydání připravili Jan Dvořák a Petr Malčík. 1. vyd. Brno: Host, 2016. 216 s.
 
2017
(z) Sedmé brněnské setkání etymologů. Jazykovědné aktuality: časopis Jazykovědného sdružení České republiky 54, 2017, č. 3–4, s. 56–57.
 
2018
(e) Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátým narozeninám prof. Radoslava Večerky. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 256 s.
(m) Vědecké dílo Radoslava Večerky. In: Malčík, Petr (ed.): Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátým narozeninám prof. Radoslava Večerky. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 7–12.
(b) Dodatek k bibliografii Radoslava Večerky za léta 2013–2016. In: Malčík, Petr (ed.): Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátým narozeninám prof. Radoslava Večerky. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 247–251.
(e) BALHAR, Jan: Slezsko v pismě. K vydání připravili Jan Dvořák a Petr Malčík. 1. vyd. Brno: Host, 2018. 224 s.
(m) Kantor Balhar. In: Balhar, Jan: Slezsko v pismě. K vydání připravili Jan Dvořák a Petr Malčík. 1. vyd. Brno: Host, 2018, s. 9–10.
(b) Bibliographia Balharii. In: Balhar, Jan: Slezsko v pismě. K vydání připravili Jan Dvořák a Petr Malčík. 1. vyd. Brno: Host, 2018, s. 199–215.
(b) Bibliographia Balhariana. In: Balhar, Jan: Slezsko v pismě. K vydání připravili Jan Dvořák a Petr Malčík. 1. vyd. Brno: Host, 2018, s. 217.
(n) Za prof. PhDr. Radoslavem Večerkou, DrSc., dr. h. c. (mult.), (18. 4. 1928 – 15. 12. 2017). Časopis Matice moravské 135, 2018, č. 1, s. 208–210.
(h) Zanje. In: Janyšková, Ilona (ed.): Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 19. díl. Zakonъ – žьzlъ. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2018, s. 1123.
(h) Zima. In: Janyšková, Ilona (ed.): Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 19. díl. Zakonъ – žьzlъ. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2018, s. 1129.
(h) Zrъcalo. In: Janyšková, Ilona (ed.): Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 19. díl. Zakonъ – žьzlъ. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2018, s. 1135.
(h) Žena. In: Janyšková, Ilona (ed.): Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 19. díl. Zakonъ – žьzlъ. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2018, s. 1149.
(h) Žeravъ. In: Janyšková, Ilona (ed.): Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 19. díl. Zakonъ – žьzlъ. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2018, s. 1149.
 
2019
(e) MALČÍK, Petr – KARLÍK, Petr (edd.): Svět podle Grepla. Prof. Miroslavu Greplovi k devadesátým narozeninám. 1. vyd. Brno: Host, 2019.