Mgr. Patricie Kubáčková, Ph.D.

Vzdělání:
 
2005–2013 doktorské studium, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, studijní obor: antropologie, disertační práce: Reflexe přechodové zkušenosti první české přistěhovalecké generace v USA se zvláštním zaměřením na jazyk
 
2001–2004 magisterské studium, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, studijní obor: obecná antropologie – integrální studium člověka, diplomová práce: Soumezný svět ještědské prózy Karoliny Světlé: antropologická sonda do ještědské prózy Karoliny Světlé
 
1998–2001 bakalářské studium, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, studijní obor: studium humanitní vzdělanosti, bakalářská práce: Pojetí iracionality u Zdeňka Kalisty
 
Vydané publikace:
 
Kubáčková, Patricie: Manžel běžel na úřady. Kalky v mluveném projevu první generace českých přistěhovalců v USA. In: Světla Čmejrková, Jana Hoffmannová, Jana Klímová (eds.), Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, 2012, s. 721–726.
 
Kubáčková, Patricie: Protože já jsem otevřela pusu a řekla yes a už se mě ptali ‘odkuď jste‘?: Jazyk jako sociální informace na příkladu biografických vyprávění československých přistěhovalců do USA. Biograf, č. 56, 2011, s. 7–31. ISSN 1211-5770
 
Kubáčková, Patricie: Metafory kontaktu. In: Jiří Petráš (ed.), Příběh je základ... a lidé příběhy potřebují... aneb Teoretické a praktické aspekty orální historie. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2010, s. 69–75. ISBN 978-80-87311-14-1
 
Kubáčková, Patricie: K manifestačnímu užívání americké češtiny v písemném projevu. Naše řeč, 92 (1), 2009, s. 12–25. ISSN 0027-8203
 
Kubáčková, Patricie: Vojna zelená – i černobílá. Jak se vzpomíná na vojnu. In: Miroslav Vaněk (ed.), Obyčejní lidé...?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. Sv. 1. Studie. 1. Praha: Academia, 2009, s. 133–161. ISBN 978-80-200-1791-8
 
Kaderka, Petr – Havlík, Martin – Svobodová, Zdeňka – Peterek, Nino – Havlová, Eva K. – Klímová, Jana – Kubáčková, Patricie: Minulost, současnost a budoucnost korpusu DIALOG. In: František Štícha, Mirjam Fried (eds.), Gramatika a korpus 2007. Praha: Academia, 2008, s. 181–189. ISBN 978-80-200-1634-8
 
Peterek, Nino – Kaderka, Petr – Svobodová, Zdeňka – Havlová, Eva K. – Havlík, Martin – Klímová, Jana – Kubáčková, Patricie: Digitisation and automatic alignment of the DIALOG corpus: a prosodically annotated corpus of Czech television debates. In: Václav Matoušek, Pavel Mautner (eds.), Text, Speech and Dialogue. Berlin: Springer, 2007, s. 607–612. ISBN 978-3-540-74627-0. ISSN 0302-9743
 
Kubáčková, Patricie: Dialogičnost narativně-biografického interview. In: Světla Čmejrková, Ivana Svobodová (eds.), Oratio et ratio. Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005, s. 219–235. ISBN 80-86496-23-6