PhDr. Helena Karlíková, CSc.

Kontakt:

e-mail: karlikova@ujc.cas.cz

 

Odborné zaměření:

etymologie, srovnávací slovanská jazykověda, expresivita a zvukomalba v českém a slovanském lexiku (viz J. Černý, J. Holeš (eds.): Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha: Libri 2008, s. 310–311)

 

Vzdělání:
1989: CSc. v oboru jazykověda slovanských jazyků (disertace: Výrazy pro pojmenování pláče v slovanských jazycích. Etymologická studie)

1983–1986: interní vědecká aspirantura, Kabinet cizích jazyků ČSAV (obor: jazykověda slovanských jazyků; specializace slovanská etymologie, školitelka PhDr. Eva Havlová, CSc.)

1981–1982: studijní pobyt, Kabinet cizích jazyků ČSAV, pracovní skupina etymologického slovníku slovanských jazyků (nynější etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Brno

1981: PhDr., Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

1976–1981: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (obory čeština – klasická filologie)

Dosažená praxe:
1981–dosud: Kabinet cizích jazyků ČSAV, pracovní skupina etymologického slovníku slovanských jazyků, tj. nynější etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Brno
2000–dosud: spolueditorka řady Studia etymologica Brunensia

vedoucí etymologického oddělení ÚJČ AV ČR, v. v. i.

 

Zahraniční stáže:

09/1994–04/1995 – Německo, VW-Stipendium, Westfählische Wilhelms-Universität Münster, Slavisch-Baltisches Institut

10/2010–11/2010 – Německo, DAAD-Stipendium, Universität Regensburg, Institut für Slavistik

 

Zvané přednášky

1988 – Německo, Julius-Maximilians-Universität Würzburg

1994 – Německo, Westfählische Wilhelms-Universität Münster, Slavisch-Baltisches Institut

1995 – Německo, Universität Regensburg, Institut für Slavistik

2000 – Bulharsko, Blagoevgrad: Jihozápadní univerzita N. Rilského

2008 – Itálie, Udine, Università degli studi di Udine

2010 – Německo, Universität Regensburg, Institut für Slavistik

2011 – Itálie, Neapol, Università degli Studi di Napoli „Orientale“

2012 – Německo, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Institut für Slavistik
2016 – Německo, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Institut für Slavistik
2018 – Itálie, Udine, Università degli Studi di Udine, dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società

 

Publikační činnost:
 

A. Účast na monografiích

 

Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 19. Brno: Tribun EU 2018. ISBN 978-80-263-1501-8.

Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 18. Brno: Tribun EU 2016. ISBN 978-80-263-1107-2

Nový encyklopedický slovník češtiny (eds. Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová, J.). Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2016 (autorka hesel Arabismy v českém lexiku, s. 121–123; Deglutinace, s. 298; Deprefixace mylná, s. 1091–1092; Etymon, s. 446; Etymologie, s. 444–446; Etymologický slovník, s. 442–444; Elementární příbuznost, s. 399; Enantiosémie, s. 419–421; Grécismy v českém lexiku, s. 610–611; Hapax legomenon (se Z. Hladkou a R. Novotnou), s. 615–616; Japanismy v českém lexiku (s P. Karlíkem ml.), s. 727–728, Kalk, s. 783; Lalické slovo, s. 955–956; Latinismy v českém lexiku, s. 957–958; Slovanské jazyky (s R. Večerkou a B. Skalkou), s. 1657–1661; Teorie rodokmenová, s. 1562–1563; Teorie vlnová, s. 2026; Zvukomalba, s. 2131–2132. ISBN: 978-80-7422-480-5 (komplet), 978-80-7422-481-2 (I. díl), 978-80-7422-482-9 (II.díl).

Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 17. Brno: Tribun EU 2014. ISBN 978-80-263-0843-0

 

Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 16. Brno: Tribun EU 2010 (spoluautorka). ISBN 978–80–263–0304–6.

 

Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 15. Brno: Tribun EU 2010 (spoluautorka). ISBN 978–80–7399–198–2.

 

Jazykové kontakty slovanského a arabského světa (z pohledu češtiny). In: M. Krčmová a kol., Jazyky v integraci. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2010, s. 255–271. ISBN 978-80-7422-001-2.

 

Elementarverwandschaft und Expressivität. In: B. Vykypěl a V. Boček (Hrsg.), Das Problem der sprachlichen Elementarverwandschaft (= Travaux linguistiques de Brno 07). München: Lincom 2010, s. 85–90. ISBN 978 3 86288 018 8.

 

Language Contacts of the Slavic and Arabic World (from the perspetive of Czech) (překlad kapitoly Jazykové kontakty slovanského a arabského světa (z pohledu češtiny) – v. výše). In: M. Krčmová (ed.), Languages in the Integrating World. München: Lincom 2010, s. 263–278. ISBN 978 3 86290 200 2.

 

Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 14. Praha: Academia 2008 (spoluautorka). ISBN 978–80–200–1766–6.

 

(s R. Večerkou) Etymologie. In: Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Eds. J. Pleskalová et al. Praha: Academia 2007, s. 426–446. ISBN 978-80-200-1523-5.

 

Večerka, R. a kol. (= A. Erhart, E. Havlová, I. Janyšková, H. Karlíková), K pramenům slov. Uvedení do etymologie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2006, ISBN 80–7106–858–6.

 

Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 13. Praha: Academia 2006 (spoluautorka). ISBN 80–200–1426–8.

 

Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 12. Praha: Academia 2004 (spoluautorka). ISBN 80–200–1237–0.

 

Encyklopedický slovník češtiny (eds. Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová, J.). Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2002 (autorka hesel Deglutinace, s. 105; Etymologie, s. 128–129; Etymon, s. 130; Příbuznost elementární, s. 354–355; Slovo lalické, s. 424; Slovník etymologický, s. 418; Enantiosémie, s. 124; Kalk, s. 210; Teorie rodokmenová, s. 483; Teorie vlnová, s. 487–488). ISBN 80–7106–484–X.

 

Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 11. Praha: Academia 2002 (spoluautorka). ISBN 80–200–1002–5.

 

Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 10. Praha: Academia 2000 (spoluautorka). ISBN 80–200–0719–9.

 

Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 9. Praha: Academia 1999 (spoluautorka). ISBN 80–200–0767–9.

 

Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 8. Praha: Academia 1998 (spoluautorka). ISBN 80–200–0697–4.

 

Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 7. Praha: Academia 1997 (spoluautorka). ISBN 80–200–0530–7.

 

Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 6. Praha: Academia 1996 (spoluautorka). ISBN 80–200–0537–4.

 

Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 4. Praha: Academia 1994 (spoluautorka). ISBN 80–200–0491–2.

 

Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 3. Praha: Academia 1992 (spoluautorka). ISBN 80–200–0031–3.

 

Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 2 (red. E. Havlová). Praha: Academia 1990. ISBN 80–200–0222–7.

 

Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 1. Praha: Academia 1989 (spoluautorka). ISBN 80–200–0222–7.

 

 

B. Studie a články v časopisech a sbornících

 

Zur Herkunft einiger altkirchenslavischen mit po- präfigierten Substantive und ihr Schicksal in den slavischen Sprachen. Anzeiger für slavische Philologie 45, 2017/2018, s. 29–40.

Některé hovorové pozdravy v češtině: zdařbůh, těbůh, těpic a další. Linguistica Brunensia 66/1, 2018, s. 63–71.
 

(s I. Janyškovou) Specifika etymologické analýzy staroslověnské slovní zásoby (na materiálu Etymologického slovníku jazyka staroslověnského). Slavia 87, 2018, seš. 1–3, s. 149–157 (= Česká slavistika 2018).


Stč. nuditi sě a č. nudit se – dvě různá slova? In: Malčík, P. (ed.), Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky (= Studia etymologica Brunensia 23) . Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2018, s. 131–136.

Tanec v lexiku našich předků. In: Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií, Brno: Masarykova univerzita 2017, s. 128–137.

Český zoologický termín zlak – novotvar nebo výpůjčka? Jezikoslovni zapiski 23, 2017, s. 159–163.
 

Zur Herkunft des tschechischen Idioms natáhnout brka ‘sterben’. In: Janyšková, I. – Karlíková, H. – Boček, V. (eds.), Etymological Research into Czech (= Studia etymologica Brunensia 22), 2017, s. 195–205.

Pozdrav v indoevropském areálu (původ, motivace, funkce). Slovo a slovesnost 77, 2016, s. 337–353.

Japanismy v české slovní zásobě. In: Rusinová, Eva (ed.), Přednášky a besedy ze XLIX. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií, Brno: Masarykova univerzita 2016, s. 90–94.

Ještě jednou k výkladu frazémů v češtině (z pohledu etymologie). In: Přednášky a besedy ze XLVIII. běhu Letní školy slovanských studií, Brno: Masarykova univerzita 2015, s. 70–82.

Neid im Altkirchenslavischen. In: Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Etymological Research into Old Church Slavonic (= Studia etymologica Brunensia 18), Brno: Nakladatelství Lidové noviny 2015, s. 183–189.

Otisk Igora Němce v Etymologickém slovníku jazyka staroslověnského. Jazykovědné aktuality 52, 2015, č. 1 a 2, s. 70–73.

K vybraným lexikálním grécismům ve staroslověnštině a jejich rozšíření v slovanském areálu (s důrazem na makedonštinu a češtinu). In: Dorovský, I. (ed.), Studia Macedonica II, Brno: Masarykova univerzita 2015, s. 158–163.

(s I. Janyškovou) Значение «Этимологического словаря старославянского языка» для славистики и болгаристики. In: Живков, Светослав – Алексова, Kрасимира (eds.), Tрети международен конгрес по българистика, 23–26 май 2013 г., секция „Български език“, подсекция „История на български език“, Cофия: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2014, s. 76–84.

(s I. Janyškovou) Odkaz díla Václava Machka soudobé slavistice. Romanoslavica 50/4, 2014, s. 63–69.

 

Staročeské sloveso lyziti sě a jeho místo ve slovanském lexiku. In: Jakubowicz, M. – Raszewska-Żurek, B. (red.), Studia Borysiana. Etymologica, Diachronica, Slavica. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN 2014, s. 117–123.
 

Hapax legomenon ve staroslověnštině z pohledu etymologie. In: Přednášky a besedy ze XLVII. běhu Letní školy slovanských studií, Brno: Masarykova univerzita 2014, s. 89–96. ISBN 978-80-210-6800-1.
 

In margine jednoho církevněslovanského bohemismu. In: Boček, V. – Vykypěl, B. (eds.): Sophia Slavica. Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám. Brno: Tribun EU 2014, s. 37–44. ISBN 978-80-263-0734-1.
 

Poznámky k lexikálním výpůjčkám ve staroslověnštině a jejich reflexe v češtině a ostatních slovanských jazycích (sémanticko-etymologická analýza). Slavia 82, 2013, s. 158–168.
 

K významovým změnám z pohledu etymologie. In: Přednášky a besedy ze XLVI. běhu Letní školy slovanských studií, Brno: Masarykova univerzita 2013, s. 86–92. ISBN 978-80-210-6243-6
 

Etymologische Notiz zu einem altkirchenslavischen Lexem im Apostolus von Enima. In: Symanzik, B. (Hrsg.), Miscellanea Slavica Monasteriensia. Gedenkschrift für Gerhard Birkfellner gewidmet von Freunden, Kollegen und Schüllern. Berlin: LIT Verlag 2013, S. 319–325.
 

Etymologische Rekonstruktion mit Unterstützung durch die kognitive Linguistik? In: Boček, V. – Vykypěl, B. (eds.): Etymology: An Old Discipline in New Contexts (= Studia etymologica Brunensia 16). Praha: NLN 2013, s. 75–84. ISBN 978-80-7422-263-4
 

Čím platili staří Čechové (původ některých termínů). In: Přednášky a besedy ze XLV. běhu Letní školy slovanských studií, Brno: Masarykova univerzita 2012, s. 101–104.


K etymologii staročeského adjektiva rúčí s významem ‘rychlý’. In: Nejedlý, P. – Vajdlová, M., Cesty slov. Praha: oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR 2012, s. 101–108.


Vyjádření pojmu „velký“ ve staré češtině a jeho ekvivalenty ve slovanských jazycích. In: Furlan, M. – Šivic-Dular, A. (eds.), Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav. Ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja. Zbornik referatov z mednarodnega znanstvenega simpozija v Ljubljani, 16.–18. septembra 2010. Lubljana 2012, s. 125–133.


Zu einem kirchenslavischen Hapax legomenon. In: Hansen, B. (Hrsg.), Diachrone Aspekte slavischer Sprachen (= Slavolinguistica 16), München – Berlin: Kubon & Sagner 2012, s. 153–158.


Etymologie a sémantika. In: Čmejrková, S. – Hoffmannová, J. – Klímová, J. (eds.): Čeština v pohledu synchronním a diachronním – Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2012, s. 91–94.

 

Секцията по етимология към Института за чешки език – история и настояще. Превод от чешки Христина Дейкова. In: Homo Bohemicus, kn. 2–4, 2011, s. 18–28.

 

Co zajímá Čechy o původu slov jejich mateřštiny (z etymologické poradny). In: Přednášky a besedy ze XLIV. běhu Letní školy slovanských studií, Brno: Masarykova univerzita 2011, s. 92–101.

 

(s I. Janyškovou) Slavistika v Brně: slovanská etymologie – tradice a perspektivy. Romanoslavica 46, 2010, č. 1, s. 127–135.

K významu jednoho staroslověnského adjektiva. Slavia 79, seš. 1, 2010, s. 68–72.

 

Řečtina jako zdroj některých arabismů ve slovanských jazycích. In: Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 6, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2009, s. 163–166.

 

Čeština v kontaktu (Lexikální výpůjčky – standardní součást českého lexika). In: Přednášky a besedy ze XLII. běhu Letní školy slovanských studií, Brno: Masarykova univerzita 2009, s. 93 – 97.

 

„Pánta rhei" im indogermanischen Wortschatz. In: K. Loudová – M. Žáková (eds.), Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics. Proceedings of the Colloquium on the Ancient Indo-European Languages and the Early Stages of the Modern Romance, Germanic and Slavonic Languages (28 September – 1 October 2008 Brno), Brno: Masarykova univerzita 2009, s. 145–150.

 

(s V. Blažkem) Arabic Borrowings in Slavic. In: Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds), Varia Slavica. Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2008 (= Studia etymologica Brunensia 4), s. 121–132.

 

Příspěvek etymologie k výkladu frazémů v češtině. In: Přednášky a besedy ze XLI. běhu Letní školy slovanských studií, Brno: Masarykova univerzita 2008, s. 85–92.

 

Úloha principu sémantických paralel v etymologickém výzkumu. Slavia 77, 2008, seš. 1-3 (= Česká slavistika 2008. Příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů. Ochrid 10. – 16. 9. 2008), s. 85–92.

 

Odraz jazykových kontaktů v lexiku jižních a západních Slovanů. In: Dorovský, I. – Mitrevski, Lj. (eds.), Studia Macedonica. Sborník referátů přednesených na 4. česko-makedonské konferenci ve dnech 10. až 13. června 2007 v Brně. Brno: František Šalé – ALBERT 2008, s. 85–92.

 

K etymologii jednoho staročeského adjektiva. In: M. Čornejová – P. Kosek (eds), Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno: Host 2008, s. 101–109.

 

Motivace pojmenování vodních zdrojů v češtině (Sémantická analogie a etymologie). In: Přednášky a besedy ze XL. běhu Letní školy slovanských studií, Brno: Masarykova univerzita 2007, s. 59–68.

 

Lexikální vyjádření škodolibosti v evropském areálu. In: Loma, A. (red.), Slovenska etimologija danas. Zbornik simpozijuma održanog od 5. do 10. septembra 2006. godine. Beograd: Institut za srpski jezik SANU 2007, s. 241–248.

 

Kde se v češtině vzalo sloveso uviset? In: Teorie a empirie. Bichla pro Krčmovó. Eds. Tomáš Hoskovec, Ondřej Šefčík, Radim Sova. Brno: Masarykova univerzita 2006, s. 187–192.

 

Tradice a perspektivy brněnské etymologické školy. In: Letní škola slovanských studií. Přednášky a besedy z XXXIX. běhu LŠSS, Brno: Masarykova univerzita 2006, s. 66–72.

 

Lexikalische Verflechtung von psychischen und atmosphärischen Erscheinungen. In: Ad fontes verborum. Исследования по етимологии и исторической семантике. К 70-летию Жанны Жановны Варбот. Москва 2006, s. 150–160.

 

K etymologickému výzkumu prefigovaných verbálních a deverbálních slov. In: Studia Philologica Slavica. Festschrift für Gerhard Birkfellner zum 65. Geburtstag gewidmet von Freunden, Kollegen und Schülern, Teilband I-II. Hg. von Bernhard Symanzik, LIT Verlag Berlin 2006, Teilband I, s. 277–282.

 

Co může deprefixace nabídnout etymologii. In: Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds), Studia etymologica Brunensia 3, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2006, s. 137–141.

 

Hněv ve staročeském lexiku. In: Verba et historia. Igoru Němcovi k 80. narozeninám. Eds.: Petr Nejedlý, Miloslava Vajdlová, za spolupráce Borise Lehečky. Praha: ÚJČ AV ČR 2005, s. 161–165.

 

(spoluautorka) Z materiálů Etymologického slovníku slovanských jazyků orati, orěchъ, oriz, orzsolъ, oskranъ. Slavia 74, seš. 1, 2005, s. 77–87.

 

(s R. Večerkou) Vývoj české etymologie v evropském kontextu. In: Opera slavica XV, 2005, 4, s. 40–51.

 

Jedno staročeské hapax legomenon. Slavia 74, seš. 2-3, 2005, s. 299–302.

 

Ještě jednou k deprefixaci. In: Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové. Eds. Petr Karlík a Jana Pleskalová. Brno: Masarykova univerzita 2004, s. 95–99.

 

O jednom typu etymologické rekonstrukce. In: Letní škola slovanských studií. Přednášky a besedy z XXXVII. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita 2004, s. 84–87.

 

Spuren des Einflusses des Kirchenslavischen kroatischer Redaktion im Alttschechischen. In: Glagoljica i hrvatski glagolizam. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta (Zagreb-Krk 2.-6. listopada 2002). Red. Marija-Ana Dürrigl, Milan Mihaljević, Franjo Velčić, Zagreb-Krk 2004, s. 587–594.

 

Reflexe církevních slavismů charvátské redakce ve staré češtině. In: Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds), Studia etymologica Brunensia 2. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2003, s. 201–207.

 

Reflexe dávných obyčejů v slovanském lexiku (k vývoji pojmu oběť). In: Dzieje Słowian w świetle leksyki. Pamięci Profesora Francizska Sławskiego. Red. Jerzy Rusek, Wiesław Boryś, Leszek Bednarczuk. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002, s. 139-143.

 

Etymologické poznámky k tzv. sekundární deprefixaci. In: Hladká, Z. – Karlík, P. (eds.), Čeština – univerzália a specifika 4. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2002, s. 105 -111.

 

(s I. Janyškovou) Die Position des Etymologischen Wörterbuchs des Altkirchenslavischen in der diachronen Lexikographie. In: Proceedings of the Tenth EURALEX International Congress, EURALEX 2002 (Copenhagen, Denmark, August 13-17, 2002). Eds. Anna Braasch and Claus Povlsen. Copenhagen: Center for Sprogteknologi 2002, Volume II, s. 703-706.

 

K staroslověnskému substantivu spoNdъ. In: Grammaticus. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata. Ed. O. Šefčík a B. Vykypěl, Brno: Masarykova univerzita 2001, s. 99-104.

 

K pojmenování a původu platidel ve staroslověnštině. Slavia 70, seš. 3-4, 2001, s. 365-371.

 

Prozvoň mě... Naše řeč 84, 2001, s. 217-218.

 

Latina a čeština v kontaktu. In: Vademecum Graeco-latinum Brunense. Ústav klasických studií FF MU, Brno 2001 (Sborník vydán při příležitosti setkání učitelů klasických jazyků 7.-8. prosince 2001), s. 9–18.

 

K etymologickému významu slov. In: Hladká, Z. – Karlík, P. (eds.), Čeština – univerzália a specifika 2, Brno: Masarykova univerzita 2000, s. 31-35.

 

Etymologické poznámky k stč. substantivu řěpicě. In: Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds), Studia etymologica Brunensia 1, Praha: Euroslavica 2000, s. 117-120.

 

K názvům některých dřevěných nádob ve slovanských jazycích. In: Festschrift für Klaus Trost zum 65. Geburtstag. München: Verlag Otto Sagner 1999, Die Welt der Slaven, Sammelbände, Band 5, s. 119-122.

 

Die Wanderung des griechischen kúmbalon  durch die slavischen Sprachen. In: Münstersches Logbuch zur Linguistik 6, 1999, s. 19-23.

 

K substantivu okřín. In: Příspěvky ke slovanské filologii, ed. B. Skalka, Brno: Masarykova univerzita 1999, s. 42-44.

 

Makedonské výrazy s významem „plakat“. In: Makedonsko-češka naučna konferencija, Skopje 1998, s. 159-165.

 

Typy a původ sémantických změn výrazů pro pojmenování citových stavů a jejich projevů ve slovanských jazycích. In: Česká slavistika 1998. České přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 1998, Praha, s. 49-56.

 

(s I. Janyškovou) Etymologický slovník jazyka staroslověnského a jeho význam pro slovanskou lexikografii. In: Slavica Pragensia ad tempora nostra (Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě Praha, 8. - 10. června 1998), Praha: Univerzita Karlova 1998, s. 247-249.

 

(spoluautorka) Z materiálů Etymologického slovníku slovanských jazyků. Slavia 66, 1997, s. 179-182.

 

Stsl. ochlędanije a jeho vztah k psl. kořenům s iniciálním chl-. In: Sborník prací FFBU A 44, 1996, s. 35-38.

 

Jeden příklad alternace prefixů ve slovanských jazycích. In: Karlík, P. – Pleskalová, J. – Rusínová, Z. (eds.), Pocta Dušanu Šlosarovi. Sborník k 65. narozeninám. Boskovice: Nakladatelství Albert 1995, s. 256-262.

 

K významu stsl. substantiva kovanije. Slavia 63, 1994, s. 177-179.

 

K Machkovu pojetí expresivních výrazů. Slavia 63, 1994, s. 397-402.

 

Několik dokladů „elementární příbuznosti“. SPFFBU E 36, 1991, s. 59-62.

 

Phonetische Entsprechungen expressiver Wörter (am Beispiel der das Weinen bezeichnenden Ausdrücke). Slavia 59, 1990, s. 22-27.

 

Verba affectuum v latině a češtině. SPFFBU E 26, 1981, s. 105-107.

 

 

C. Recenze, zprávy, varia

 

Radoslav Večerka (nekrolog). Slovo 68, 2018, 309–313.

 

(nekrolog) Za Radoslavem Večerkou. Slovanský jih 18/02, 2018, 24–26.

(s I. Janyškovou) Radoslav Večerka (nekrolog). Linguistica Brunensia 66/1, 2018, 96–99.

(s I. Janyškovou) In memoriam Radoslav Večerka (18. 4. 1928 – 15. 12. 2017). Zbornik Matice srbske za filologiju i lingvistiku, LXI/2, 161–164.

(recenze) Slovansko-německé jazykové kontakty. Slavia 86/1, 2017, s. 73–78.

 

Žofie Šarapatková jubilující. Linguistica Brunensia 62/2, 2014, s. 87–89.


rozhovor: XV. mezinárodní sjezd slavistů. Slovanský jih XIV/1, únor 2014, s. 13–15.
 

zpráva: Cyrilometodějská konference v Bukurešti. Akademický bulletin 9/2013, s. 25.

 

rec. Mariola Jakubowicz: Drogi słów na przestrzeni wieków. Zarys słownika motywacji semantycznych na materiale przymiotników słowiańskich odziedziczonych z prasłowiańszczyzny. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy 2010 (= Prace Slawistyczne 131), 375 S. Anzeiger für Slawische Philologie 39, 2011 (vyšlo 2012), s. 239–244.

 

(s I. Janyškovou) zpráva: Bělehradské setkání etymologů. Slavia 76, seš. 1, 2007, s. 104–107.

 

Dušan Šlosar: Otisky. Ilustrace Jan Steklík. Nakladatelství Dokořán, Praha 2006, 116 s. ISBN 80-7363-029-X . In. Sborník prací FFBU A 55, 2007, s. 378–380.

 

rec. Německé výpůjčky v češtině a slovenštině. In: Naše řeč 88, 2005, s. 207–213.

 

zpráva: Etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český. Homo Bohemicus 4, 2002, s. 18–19.

 

rec. Hansack, Ernst: Die altrussische Version des „Jüdischen Krieges“. Untersuchungen zur Integration der Namen. (SLAVICA, Monographien, Hand-, Lehr- und Wörterbücher, Band 1, Hrsg. von Klaus Trost). Universitätsverlag C. Winter, Heidelberg, 560 s. (ISBN 3-8253-0888-X). In: SPFFBU A 48, 2000, s. 204–207.

 

rec. Henrik Birnbaum – Jos Schaeken, Das altkirchenslavische Wort. Bildung – Bedeutung – Herleitung. Altkirchenslavische Studien I. Slavistische Beiträge, Band 348, München: Verlag Otto Sagner 1997, 190 s. In: Slavia 68, 1999, s. 345–349.

 

Soupis prací Evy Havlové. SPFFBU A 47, 1999, s. 189–193.

 

rec. Dorovský, I., Makedonci žijí mezi námi. Masarykova univerzita Brno 1998 ve spolupráci se Společností přátel jižních Slovanův České republice, 351 s. (ISBN 80-210-1704-X). In: SPFFBU A 46, 1998, s. 222–224.

 

(s I. Janyškovou) zpráva: Česko-makedonská vědecká konference (Praha 1998). Slavia 67, 1998, s. 427–429.

 

 

D. Edice

 

Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 23: Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky (ed. P. Malčík). Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2018, 256 str. ISBN: 978–80–7422–620–5.


Janyšková, I. – Karlíková, H. – Boček, V. (eds.), Studia etymologica Brunensia 22: Etymological Research into Czech. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2017, 476 str. ISBN: 978–80–7422–619–9.


Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 21: E. Havlová, Názvy pro věk a věčnost v indoevropských jazycích (eds. V. Boček – Ž. Šarapatková). Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2017, 152 str. ISBN: 978–80–7422–609–0.


Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 20: B. Vykypěl, Problems of Etymology. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2017, 84 str. ISBN: 978–80–7422–555–0.


Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 19: Perspectives of Slavonic Etymology (eds. B. Vykypěl – V. Boček). Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2016, 124 str. ISBN: 978–80–7422–491–1.


Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 12/III: Václav Machek, Korespondence III a další dokumenty z pozůstalosti (eds. V. Boček – P. Malčík). Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2016. ISBN 978–80–7422–454–6.


Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 18: Etymological Research into Old Church Slavonic. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2015, 460 str. ISBN: 978–80–7422–381–5.
 

Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 17: V. Boček, Praslovanština a jazykový kontakt. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2014, 436 str. ISBN: 978–80–7422–272–6.
 

Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 16: Etymology: An Old Discipline in New Contexts (eds. B. Vykypěl – V. Boček). Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2013, 104 str. ISBN: 978–80–7422–263–4.

 

Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2012 (= Studia etymologica Brunensia 15), 492 stran, ISBN 978-80-7422-185-9.
 

Janyšková, I. – Karlíková, H. – Havlová, E. – Večerka, R. (eds.), Sebrané spisy Václava Machka 1, 2. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2011. ISBN 978-80-7422-125-5 (1. svazek), 978-80-7422-126-2 (2. svazek), 978-80-7422-127-9 (soubor).

 

Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 13: J. Villnow Komárková, Slovanská terminologie tkaní z pohledu etymologie. Na příkladě českého, chorvatského a srbského jazykového materiálu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2011. ISBN 978-80-7422-141-5.

 

Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 12/I., II: Václav Machek: Korespondence I., II (eds. V. Boček - P. Malčík). Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2011. ISBN 978-80-7422-143-9 (1. svazek), 978-80-7422-144-6 (2. svazek), 978-80-7422-142-2 (komplet).

 

Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 11: B. Vykypěl, Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích. Etymologie jako pomocná věda historická. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2011. ISBN 978-80-7422-110-1.

 

Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 10: E. Havlová, České názvy savců. Historicko-etymologická studie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2010. ISBN 978-80-7422-037-1.

 

Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 9: V. Boček, Studie k nejstarším romanismům ve slovanských jazycích. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2010. ISBN 978-80-7422-013-5.

 

Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 8: A. Matzenauer, Beiträge zur Kunde der altpreußischen Sprache (ed. E. Havlová). Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2009. ISBN 978-80-7422-006-7.

 

Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 7: Dobrodružství etymologie. Články Františka Kopečného z prostějovského časopisu Štafeta (eds. A. Bičan – E. Havlová). Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2009. ISBN 978-80-7422-005-0.

 

Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 6: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2008. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2009, 420 str. ISBN: 978-80-710-6209-7 (NLN), 978-80-86496-45-0 (ÚJČ).

 

Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 5: B. Vykypěl, Život a dílo Adolfa Erharta. Kapitola z dějin české vědy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2008. ISBN 978-80-7106-962-1.

 

Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 4: Varia Slavica. Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2008. ISBN 978-80-7106-943-0.

 

Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 3: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2005. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2006. ISBN 80-7106-997-3.

 

Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 2: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2002. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2003. ISBN 80-7106-654-0.

 

Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 1: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 1999 (Slovanská etymologie v indoevropském kontextu). Praha: Euroslavica 2000. ISBN 80-85494-58-2.

 

Projekty, granty:

Odpovědná řešitelka projektů

GA ČR č. 405/01/0109 Vývoj praslovanské slovní zásoby od pozdněindoevropské fáze až po začátky formování jednotlivých slovanských jazyků (2001–2003)

GA ČR č. 405/04/1179 Praslovanština a rané etapy slovanských jazyků ve vztahu k sousedním etnikům v evropském areálu (2004–2006)

GAČR č. 405/07/1092 Tradice a perspektivy brněnské etymologické školy a další trendy slavistického etymologického bádání (2007–2009)

Projekt výzkumu a vývoje MŠMT LC546 Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav) (2005–2011)

GA ČR č. 13-17435S Etymologický slovník jazyka staroslověnského: završení generačního projektu (2013–2017)
GA ČR č. 18-02702S Staroslověnské dědictví v staré češtině (2018−2020)

Členka řešitelských týmů projektů

GA ČR č. 405/94/0896 Slovní zásoba Velké Moravy (1994–1996)

GA ČR č. 405/98/0024 Nejstarší slovanský spisovný jazyk a geneze jeho slovní zásoby (1998–2000)

GA AV č. IAA900610501 Česká etymologie v evropském kontextu (2005–2008)

GA ČR č. P406/10/1346 Teorie a empirie v slovanské diachronní jazykovědě (2010–2012)

 

Mezinárodní projekty:

Výzkum sémantických paralel v slovanských jazycích – projekt AV ČR a PAV 2012–2014

Slovanská etymologie – projekt AV ČR a RAV (2000–2002, 2003–2005, 2006–2008, 2009–2011, 2012–2014)

Etymologický výzkum slovanské slovní zásoby – projekt AV ČR a NAN Ukrajiny (2008–2010, 2011–2013)

 

Práce v orgánech AV a VŠ:
2000–2003: členka Vědecké rady Filozofické fakulty MU
2002 – 2007: členka Vědecké rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
2004–dosud: členka Oborové rady českého jazyka na Filozofické fakultě MU
2005–dosud: členka Oborové rady srovnávací indoevropské jazykovědy na Filozofické fakultě MU
2007–2017: místopředsedkyně Dozorčí rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.

2017–dosud: členka Dozorčí rady Slovanského ústavu AV ČR

 

Členství ve vědeckých organizacích:
1980–1985: členka Jednoty klasických filologů
2000–dosud: členka Etymologické komise při Mezinárodním komitétu slavistů

Členství v redakčních radách odborných periodik:
2004–dosud: členka redakční rady časopisu Acta onomastica

2018–dosud: členka redakční rady časopisu Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej

 

Výuka:
1994–1995: Westfählische Wilhelms-Universität Münster, Německo (přednáškový cyklus Phonologie des Urslavischen und Differenzierung in einzelnen Slavinen)
1994–1995: Westfählische Wilhelms-Universität Münster, Německo (Etymologisches Praktikum)
1999–dosud: externí učitelka Ústavu jazykovědy a baltistiky FF MU (přednáška Teoretické základy etymologie, seminář Srovnávací etymologie slovanských jazyků)
2002–dosud: externí učitelka Ústavu českého jazyka FF MU (přednáška Praslovanština v zrcadle etymologie, seminář Etymologie pro doktorandy)
2004–dosud: Letní škola slovanských (bohemistických) studií při FF MU Brno (přednášky z oblasti české a slovanské etymologie)
školitelka (diplomové a disertační práce z oboru etymologie)

 

Kongresy a konference:

Mezinárodní sjezdy slavistů (Krakov 1998, Ochrid 2008, Minsk 2013, Bělehrad 2018)

zahraniční konference (např. Bělehrad, Bukurešť, Kodaň, Krakov, Zagreb – Krk, Lublaň, Ochrid, Sofia, Budapešť)

 

Organizační činnost:

Mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 1999, 2002, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017