PaedDr. Zuzana Hlubinková, CSc.

silueta.jpgVzdělání:
• 1975–1979: Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Brno (aprobace: český jazyk – výtvarná výchova, diplomová práce: Pomístní jména ve vybraných obcích na Brněnsku)
• 1983: PaedDr., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno (učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů ve studijním oboru teorie vyučování českému jazyku)
• 1983–1987: interní vědecká aspirantura, Ústav pro jazyk český ČSAV, dialektologické oddělení
• 1998: CSc., Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha, obor: bohemistika (disertace: Tvoření slov ve východomoravských nářečích)
 

Dosažená praxe:
• 1979–1980: učitelství na Základní škole ve Valašském Meziříčí
• 1980–1981: studijní pobyt, Ústav pro jazyk český ČSAV, dialektologické oddělení
• 1980–dosud: vědecká pracovnice, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. (dříve ČSAV), dialektologické oddělení, Brno

Vydané publikace:
• Knihy:
Tvoření slov ve východomoravských nářečích. Masarykova univerzita, Brno 2010.

• Části knih:
Český jazykový atlas 1, Academia, Praha 1992, dotisk: Academia, Praha 2004 (členka
autorského kolektivu, 3 zpracované stati).
Český jazykový atlas 2, Academia, Praha 1997 (členka autorského kolektivu, 18 zpracovaných statí).
Český jazykový atlas 3, Academia, Praha 1999 (členka autorského kolektivu, 7 zpracovaných statí).
Nářečí. In: Nekuda, V. (ed.), Veselsko. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 1999, s. 161–166.
Český jazykový atlas 4, Academia, Praha 2002 (členka autorského kolektivu, 13 zpracovaných statí).
Český jazykový atlas 5, Academia, Praha 2005 (členka autorského kolektivu, 37 zpracovaných statí).
Český jazykový atlas – Dodatky, Academia, Praha 2011 (členka autorského kolektivu).
Užití nářeční terminologie ve školní praxi. In: Klímová, K. – Kolářová, I. – Tušková, A. M. (eds.), Stylistika v kontextu historie a současnosti. Masarykova univerzita, Brno 2013, s. 223–226.
K výzkumu tvoření slov v českých nářečích. In: Holub, E. (ed.). Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě II. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2015, s. 73–79.

• Články v domácích periodikách a sbornících:
Označování rodiny jako celku ve východomoravských nářečích. Onomastický zpravodaj Československé akademie věd XXXI, 1990, s. 29–32.
Tvoření předložek ve východomoravských dialektech. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 43, 1995, s. 93–96.
Přechýlené podoby ženských příjmení ve východomoravských nářečích. Acta onomastica XXXVII, 1996, s. 54–57.
Tvoření obyvatelských jmen v nářečích východomoravských. In: Klímová, K. – Kneselová, H. (eds.), Propria v systému mluvnickém a slovotvorném. Masarykova univerzita, Brno 1999, s. 49–53.
Tvoření ukazovacích a neurčitých zájmen ve východomoravských dialektech. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 48, 2000, s. 127–130.
Tvoření deminutiv ve východomoravských dialektech. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 49, 2001, s. 191–194.
Tvoření deadjektivních adverbií ve východomoravských nářečích. Naše řeč 84, 2001, s. 199–201.
Tvoření desubstantivních, deverbálních a denumerálních adverbií ve východomoravských nářečích. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 50, 2002, s. 111–118.
Tvoření depronominálních adverbií ve východomoravských dialektech. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 51, 2003, s. 223–229.
Tvoření obyvatelských jmen v českých nářečích. Acta onomastica XLIV, 2003, s. 29–39.
Stupňování adverbií, zvláště ve východomoravských nářečích. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 52, 2004, s. 109–114.
Spojování předložek v českých nářečích a ve spisovném jazyce. In: Minářová, E. – Ondrášková, K. (eds.), Spisovnost a nespisovnost. Zdroje, proměny a perspektivy. Masarykova univerzita, Brno 2004, s. 76–80.
Poznámka k tvoření detoponymických adjektiv v českých nářečích. Acta onomastica XLVI, 2005, s. 51–54.
Tvoření deadjektivních adjektiv, zvláště ve východomoravských nářečích. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 53, 2005, s. 153–162.
O některých postfixech v českých nářečích. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 53, 2005, s.147–151.
O některých postfixech z hlediska srovnávacího. In: Janyšková, I. – Karlíková, H. (eds.), Studia etymologica Brunensia 3. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2006, s.105–108.
Tvoření desubstantivních adjektiv, zvláště ve východomoravských nářečích. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 54, 2006, s. 209–215.
Přechýlené podoby ženských příjmení v českých nářečích. Acta onomastica XLVII, 2006, s. 227–232.
Tvoření jmen míst, zvláště ve východomoravských dialektech. In: Klímová, K. – Minářová, E. (eds.), Čeština – bádání a učení. Masarykova univerzita, Brno 2007, s. 45–48.
K některým typům názvů brněnských restaurací. Čeština doma a ve světě XV, 2007, 3 a 4, s. 140–145.
Tvoření deverbálních a deadverbálních adjektiv ve východomoravských nářečích. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 55, 2007, s. 295–301.
Poznámka k tzv. živým jménům v českých nářečích. Acta onomastica IL, 2008, s. 131–134.
Moravskoslezská a slovenská pomístní jména se základem brť-/brt-, popř. včel-. Slovenská reč 74, 2009, s. 81–90.
K dějinám zvláště české nářeční slovotvorby. In: Múcsková, G. (ed.), Jazykovedné štúdie XXVI, Veda, Bratislava 2009, s. 86–92.
Základ brus- v toponymech na Moravě a ve Slezsku. Naše řeč 93, 2010, s. 109–111.
Jilm v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica LI, 1, 2010, s. 181–188.
Jména nedospělých dětí a neprovdaných dcer v českých nářečích. Linguistica Brunensia 58, 1–2, Brno 2010, s. 253–257.
Vlastní jména a Český jazykový atlas. In: David, J. – Čornejová, M. – Harvalík, M. (eds.), Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, Ostrava – Praha 2010, s. 195–197.
Jména po chalupě v českých nářečích. In: Hladký, J. – Valentová, I. (eds.), Lexika slovenskej onymie. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava 2010, s. 197–202.
Zez Plzně, Naše řeč 95, 2012, s. 55.
Jména nedospělých dětí v českých dialektech. Naše řeč 96, 2013, s. 226–227.
K výzkumu neoficiálních vlastních jmen osob v českých nářečích. Acta onomastica  LIV, 2013, s. 87–90.
Abstrakta v českých a slovenských nářečích. Slavia, 83, 2014, s. 432–435.
Poznámka k přechylování příjmení v současné češtině. Acta onomastica LV, 2016, s. 118–120.

• Drobné popularizační příspěvky v časopisech:
Vlaštovka, nebo vlašťovka? Rovnost, Brno 28. 3. 1981.
Fotografujete? Rovnost, Brno 8. 8. 1981 (spoluautorka M. Greplová).
Turbína, Rovnost, Brno 26. 9. 1981 (spoluautorka M. Greplová).
Cestujete? Rovnost, Brno 20. 1. 1982 (spoluautorka M. Greplová).
Čtete Dikobraz? Rovnost, Brno 25. 1. 1985 (spoluautorka M. Šipková).
Klavírnická dílna, Rovnost, Brno 11. 2. 1989.
Zez Plzně, Mladá fronta DNES, 19. 11. 2010, s. 4 (příloha Plzeňského kraje, Dopisy čtenářů).
Nářečí na Zlínsku, Okno do kraje, roč. VIII, červen 2012, s. 13.
Rozhovor a podklady pro článek do Rovnosti: Lajkování a klikání. Nářečí pomalu vytlačují nové výrazy z angličtiny. Brněnský deník 105, 6. 5. 2014.

• Recenze a zprávy:
D. Šlosar, Slovotvorný vývoj českého slovesa. Univerzita J. E. Purkyně v Brně, Brno 1991, 164 s. Universitas 5, 1982, s. 98–99.
A. Erhart – R. Večerka, Úvod do etymologie. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1981, 306 s. Universitas 6, 1982, s. 107–108.
O slovníku gemerských nářečí (Orlovský, J., Gemerský nárečový slovník. Osveta, Martin 1982, 424 s.). Slovo a slovesnost XLVI, 1985, s. 71–73.
Dějiny spisovné slovenštiny (Pauliny, E., Dejiny spisovné slovenčiny od začiatkov po súčasnosť. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1983, 256 s.). Naše řeč 68, 1985, s. 199–200.
Soutěž mladých jazykovědců v Brně. Naše řeč 70, 1987, s. 249–251 (spoluautorka N. Obrtelová).
Atlas slovenského jazyka. Zv. 3. Tvorenie slov. Časť 1. Mapy. Bratislava, Veda 1981, 422 s. Časť 2. Úvod – komentáre – dotazník – indexy. Bratislava, Veda 1978, 248 s. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 35, 1987, s. 139–140.
Jazyk a kultura vyjadřování. Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám. Masarykova univerzita, Brno 1998, 212 s. Universitas 1, 1999, s. 70.
S. Kazmíř, Slovník valašského nářečí. Nakladatelství D. Malina, Vsetín 2001, 520 s. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 50, 2002, s. 172–174.
Veselé diktáty (Dědeček, J. – Svobodová, I., Veselé diktáty. Albatros, Praha 2002, 60 s.). Český jazyk a literatura 3, 2003–2004, s. 155–156.
Knížka o českých příjmeních (Moldanová, D., Naše příjmení. Agentura Pankrác, Praha 2004, 236 s.). Naše řeč 88, 2005, s. 256–258 .
M. Harvalík, Synchronní a diachronní aspekty české onymie. Academia, Praha 2004, 162 s. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 54, 2006, s. 259–261.
Nová příručka o pravopisu (Kalandra, F. – Ondrášková, K. – Straková, H., Pravopis nejen pro školu I. Masarykova univerzita, Brno 2004, 184 s.). Naše řeč 89, 2006, s. 91–92.
Druhý díl pravopisné příručky (Kalandra, F. – Ondrášková, K. – Straková, H., Pravopis nejen pro školu II. Masarykova univerzita, Brno 2006, 190 s.). Naše řeč 90, 2007, s. 153–155.
Nová slovenská knížka o onomastických otázkách (Krško, J. – Imrichová, M. – Odaloš, P., Sociálny kontext onymie. Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2006, 130 s.). Čeština doma a ve světě XV, č. 1 a 2, 2007, s. 65–68.
Polívková: Naše místní jména a jak jich užívat. Universum, Praha 2007, 208 s. Linguistica Brunensia A 56, 2008, s. 286–288.
Jan Balhar osmdesátiletý. Linguistica Brunensia 59, 2011, s. 262–263.
Milan Majtán: Naše priezviská. Bratislava: VEDA 2014, 196 s. ISBN 978-80-224-1357-2. Naše řeč, 98, 2015, s. 212–215.

Granty:
• Projekty GA ČR:
účast na grantu GA ČR č. 91695 Vývoj nářeční zemědělské terminologie (1992–1994)
účast na grantu GA ČR č. 405/95/0013 Morfologický systém českých nářečí (1995–1997)
účast na grantu GA ČR č. 405/98/0211 Hláskoslovný systém českých nářečí (jazykovězeměpisná studie) (1998–2000)
účast na grantu GA ČR č. 405/01/0110 Završení jazykovězeměpisného výzkumu českých dialektů (2001–2003)
účast na grantu GA ČR č. 405/06/0293 Český jazykový atlas – Dodatky (2006–2007)
účast na grantu GA ČR č. 405/05/2065 Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku (2005–2007)
účast na grantu GA ČR č. 405/08/0703 Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku II (teoretické a interpretační aspekty) (2008–2010)
účast na grantu GA ČR č. P406/11/1786 Slovník nářečí českého jazyka (2011–2015)
účast na grantu GA ČR č. 16-04648S Odraz života našich předků v mizejících slovech (2016–2018)

Další:

Konference:
• Mezinárodní konference Propria v systému mluvnickém a slovotvorném, Brno 1998. Pořádala Pedagogická fakulta MU v Brně. Referát: Tvoření obyvatelských jmen v nářečích východomoravských.
• Mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost (Zdroje, proměny a perspektivy), Brno 2004. Pořádala Pedagogická fakulta MU v Brně. Referát: Spojování předložek v českých nářečích a ve spisovném jazyce.
• Etymologické symposion Brno 2005, Brno 2005. Pořádalo etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český v Brně. Referát: O některých postfixech z hlediska srovnávacího.
• Seminář Čeština – bádání a učení, Brno 2006. Pořádala Pedagogická fakulta MU v Brně. Referát: Tvoření jmen míst, zvláště ve východomoravských dialektech.
• 17. slovenská onomastická konferene, Slovenská republika, Trnava 2007. Pořádala Slovenská onomastická komisia a Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. Referát: Jména po chalupě v českých nářečích.
• Seminář História, súčasný stav a perspektívy dialektologického bádania, Slovenská republika, Bratislava 2008. Pořádal Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV a Slovenská jazykovedná spoločnosť při SAV. Referát: K dějinám zvláště české nářeční slovotvorby.
• IV. česká onomastická konference Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky, Ostrava 2009. Pořádala Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Referát: Vlastní jména a Český jazykový atlas.
• Mezinárodní konference Stylistika v kontextu historie a současnosti, Brno 2013. Pořádala Pedagogická fakulta MU v Brně. Referát: Užití nářeční terminologie ve školní praxi.
• Mezinárodní konference Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě, Opava 2014. Pořádala Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě. Referát: K výzkumu tvoření slov v českých nářečích.
• Mezinárodní konference Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Slovenská republika, Banská Bystrica, 2015. Pořádala Filozofická fakulta UMB v Banské Bystrici. Referát: K některým jménům osob v českých nářečích.
• Mezinárodní konference Lingvistika a literární věda: cesty a perspektivy. Liberec 2016. Referát: Slovník nářečí českého jazyka a některá jména osob.

Pedagogická činnost:
• Letní škola slovanských studií při FF UJEP, Brno
1987–1989: lektorka češtiny pro cizince
• Katedra českého jazyka PF MU, Brno
jaro 2010, seminář Onomastika, Celoživotní vzdělávání – seminář Onomastika  
 
• Ústav českého jazyka FF MU, Brno
2004–2011: vedení diplomových prací z dialektologie a onomastiky 
• Katedra českého jazyka PF MU, Brno
2010: vedení závěrečné práce z onomastiky

Přednášková činnost:
• Antroponyma v českých nářečích, Kruh přátel českého jazyka, Praha (23. 3. 2011)
• Vlastní jména a Český jazykový atlas, seminář Onomastika na PF MU v Brně (5. 10. 2011)
• Vlastní jména osob v českých dialektech, seminář Onomastika, FF UK v Praze (17. 4. 2012)
• Jména nedospělých dětí a vdaných žen v českých dialektech, seminář Onomastika, PF MU v Brně (25. 10. 2012)
• Jména obyvatelská a jména po chalupě v českých dialektech, seminář Onomastika, PF MU v Brně (15. 11. 2012)
• Přechylování příjmení v současné češtině, Týden vědy a techniky (3. 11. 2016).


Popularizační činnost:

12 námětů na scénář pro pořad O češtině (Česká televize, 2008–2011):
• Přechylování v češtině, vysíláno 25. 10. 2008 (též opakování 14. 8. 2010),
• Obyvatelská jména v češtině, 31. 1. 2009,
• Jména po chalupě v českých nářečích, 14. 2. 2009,
• Detoponymická adjektiva v češtině, 25. 4. 2009,
• Názvy brněnských restaurací, 9. 5. 2009,
• Složené předložky v českých nářečích, 27. 9. 2009,
• Deminutiva v českých nářečích, 10. 10. 2009,
• Nářeční názvy některých jehličnatých stromů, 19. 12. 2009,
• Stupňování přídavných jmen a příslovcí v češtině, 2. 1. 2010,
• Východomoravská nářečí, 20. 3. 2010,
• Některé nářeční názvy květin, 24. 9. 2011,
• Vlastní jména nedospělých dětí a neprovdaných dcer v českých nářečích, 26. 11. 2011.