PhDr. Žaneta Dvořáková, Ph.D.

Kontakty:dvorakova-zaneta2

e-mail: z.dvorakova at ujc.cas.cz

tel.: 225 391 466

ORCID 0000-0002-3947-2019

 

Odborné zaměření:

onomastika

 

Vzdělání:

2016 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 • rigorózní zkouška (PhDr.)
 • obor: český jazyk

2008–2015 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

2001–2007 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze


Dosažená praxe:

 • 2017–dosud oddělení onomastiky, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 • 2017–dosud výkonná redaktorka časopisu Acta onomastica
 • 2009–2010 výkonná redaktorka časopisu Acta onomastica
 • 2004–2010 oddělení onomastiky, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

 

Zahraniční stáže:

 • letní semestr 2006 Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Università degli Studi di Udine, Itálie (program Erasmus)

 

Publikační činnost:

Monografie a kolektivní publikace:

 • Dvořáková, Ž. (2017): Literární onomastika. Antroponyma. Praha: FF UK
 • Matúšová, J. – Giger, M. – Giger, M. – Malenínská, J. – Procházková, Ž. – Steinerová, J. – Štěpán, P. – Zirhutová, M. (2009): Slovník pomístních jmen v Čechách V (Bra-Buc). Praha: Academia.
 • Matúšová, J. – Giger, M. – Hamplová, M. – Malenínská, J. – Procházková, Ž. – Steinerová, J. – Štěpán, P. (2008): Slovník pomístních jmen v Čechách IV (Bíg-Bož). Praha: Academia.
 • Matúšová, J. – Giger, M. – Hamplová, M. – Mackovičová, M. – Malenínská, J. – Procházková, Ž. – Steinerová, J. – Štěpán, P. (2007): Slovník pomístních jmen v Čechách III (Bav-Bíd). Praha: Academia.

Články v periodikách a konferenčních sbornících:

 • Dvořáková, Ž. (2019): Projekt „Česká příjmení“ pro žáky 1. stupně ZŠ. In: L. Janovec (ed.), Propria a apelativa ‒ aktuální otázky / Proper Names and Common Nouns – Current Issues. Praha: Pedagogická fakulta Univerzita Karlova, s. 119‒130.
 • Dvořáková, Ž. (2019): Zákonné předpisy omezující volbu rodných jmen českých a moravských Židů. Acta onomastica, roč. 60, č. 2, s. 212‒220.
 • Dvořáková, Ž. (2019): Propria v moderních výkladových slovnících češtiny. Naše řeč, roč. 102, č. 1‒2, s. 119‒132.
 • Dvořáková, Ž.(2019): Pojmenujte náš novej nádr. Linguistica Brunensia, roč. 67, č. 1, s. 39-47, DOI 10.5817/LB2019-1-4.
 • Dvořáková, Ž.(2019): Polná ‒ a toponym that has become a symbol. Acta onomastica, roč. 60, č. 1, s. 24‒35.
 • Dvořáková, Ž. (2019): Rodinné pověsti o cizím původu příjmení. In: A. Chomová – J. Krško – I. Valentová (eds.), Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. 20. slovenská onomastická konferencia. Zborník referátov. Bratislava: Veda, s. 373–385.
 • Dvořáková, Ž. (2018): Notes on functions of proper names in literature. Onoma, roč. 53, s. 33–48, DOI: 10.34158/ONOMA.53/2018/3.
 • Dvořáková, Ž. (2018): Lidová etymologie a „hanlivá“ příjmení. Acta onomastica, roč. 59, s. 42–53.
 • Dvořáková, Ž. (2018): „Copak musí jméno něco znamenat?“ ptala se nejistě Alenka. Aneb když postavy samy vykládají svá jména. Litikon, roč. 3, č. 2, s. 223–228.
 • Dvořáková, Ž. (2016): Literární vlastní jména a jejich překlad. Acta onomastica, roč. 55, s. 81–91.
 • Dvořáková, Ž. (2016): Specifika literárních toponym. Český jazyk a literatura, roč. 66, č. 5, s. 223–229.
 • Dvořáková, Ž. (2015): Vyvažovací světadíl, Dehydrované moře a Nakřupnuté hory – Vítejte na Zeměploše T. Pratchetta. In: A. Gałkowski – R. Gliwa (eds.), Mikrotoponimia i makrotoponimia. Lodž: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 333–344.
 • Dvořáková, Ž. (2015): Jak dále v literární onomastice? In: H. Chýlová – V. Viktora (eds.), Dva z prvních. Jaromír Spal, Miloslav Šváb – respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky. Plzeň: Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, s. 92–99.
 • Dvořáková, Ž. (2014): K interdisciplinárnímu charakteru literární onomastiky. In: E. Minářová – D. Sochorová – J. Zítková (eds.), Vlastní jména v textech a kontextech. Praha: Masarykova univerzita, s. 203–209.
 • Dvořáková, Ž. (2012): Funkce literárních vlastních jmen a literární onomastika. Slovo a slovesnost, roč. 73, č. 3, s. 194–207.
 • Dvořáková, Ž. (2012): O rodných jménech motivovaných označením rostlin. Acta onomastica, roč. 53, s. 46–64.
 • Dvořáková, Ž. (2012): Pojmenovávací zvyklosti v rodě Vosiků z číhošťské farnosti v letech 1785–1885, Acta onomastica, roč. 53, s. 65–100.
 • Dvořáková, Ž. (2012): Synchronní a diachronní pohledy na literární antroponyma. In: S. Čmejrková – J. Hoffmannová – J. Klímová (eds.), Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, s. 537–541.
 • Dvořáková, Ž. (2011): Vlastní jména jako prostředek mystifikace. Bohemica Olomucensia, Symposiana, č. 1, s. 174–183.
 • Dvořáková, Ž. (2011): Ostrov Cohnova rozhodnutí aneb Krajina jmen v románu Bernarda Malamuda Boží milost. Acta onomastica, roč. 52, s. 45–54.
 • Dvořáková, Ž. (2010): Jména postav v próze a nejednoznačnost jejich identifikace (poznámka k narušování identifikační funkce jmen). Bohemica Olomucensia, Philologica juvenilia, č. 2, s. 246–2 52.
 • Dvořáková, Ž. (2010): Specifika literárních antroponym. Acta onomastica, roč. 51, s. 447–452.
 • Dvořáková, Ž. (2010): Česká teorie literární onomastiky. Acta onomastica, roč. 51, s. 453–465.
 • Dvořáková, Ž. (2010): Ždánidla. Acta onomastica, roč. 51, s. 466–469.
 • Dvořáková, Ž. (2010): Asociační funkce vlastních jmen v literatuře. In: J. David – M. Čornejová – M. Harvalík (eds.), Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. Sborník příspěvků, IV. česká onomastická konference. Ostrava – Praha: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě – Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., s. 138–145.
 • Procházková, Ž. (2010): Moc slova a jména a jejich tabuizace v archaickém mýtu. In: R. Łobodzińska (ed.), Nazwy włastne a społeczeństwo, Tom 2. Łask: LEKSEM, s. 519–532.
 • Procházková, Ž. (2010): Jak postavy prožívají vlastní jména. In: S. Čmejrková – J. Hoffmannová – E. Havlová (eds.), Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Praha: Karolinum, s. 195–199.
 • Dvořáková, Ž. (2009): Moc jména a jeho tabuizace v moderní literatuře. In: O. Uličný (ed.), Eurolingua & Eurolitteraria 2009. Liberec: Technická univerzita v Liberci, s. 367–374.
 • Dvořáková, Ž. (2009): Faktory ovlivňující výběr jmen v literatuře (na příkladech z Tylových dramat). In: J. Hladký – Ľ. Rendár (eds.), Varia XIX. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 57–69.
 • Dvořáková, Ž. (2009): Baker Street, Příčná ulice a ulice Mazaných řemeslníků – tři typy urbanonym v beletrii a jejich funkce. Acta onomastica, roč. 50, s. 80–87.
 • Procházková, Ž. (2009): Z Kvildy k Horám Kašperským (k literární toponymii v díle Karla Klostermanna). In: V. Viktora – M. Hálková – P. Doležalová (eds.), V ráji realistickém. Sborník příspěvků ze sympozia věnovaného Karlu Klostermannovi a realismu v české literatuře. Klatovy: Městská knihovna Klatovy, s. 57–62.
 • Procházková, Ž. (2009): MY a ONI – jména cizinců v české literatuře. In: P. Mitter (ed.), Ty, já a oni v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, s. 297–300.
 • Procházková, Ž. (2009): Problémy metodologie literární onomastiky. In: M. Ivanová – M. Ološtiak (eds.), Varia XVIII. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 565–578.
 • Procházková, Ž. (2008): Hora Zklamání a zátoka Ztroskotání aneb Pomístní jména na ostrově Robinsona Crusoe. Acta onomastica, roč. 49, s. 294–298.
 • Procházková, Ž. (2008): Když postava vymýšlí, mění či skrývá své jméno... In: S. Pastyřík – V. Víška (eds.), Onomastika a škola 8. Hradec Králové: Gaudeamus, s. 389–394.
 • Procházková, Ž. (2007): Bloudění v pomístních jménech. Čeština doma a ve světě, č. 1 a 2, s. 27–29.
 • Procházková, Ž. (2007): Kámen – místo paměti. Čeština doma a ve světě, č. 1 a 2, s. 30–33.

Recenze:

 • Dvořáková, Ž. (2020): Luděk Bárta: Dnes má svátek... Acta onomastica, roč. 61, č. 1, s. 210–215. [ref. L. Bárta, Dnes má svátek..., Praha 2017]
 • Dvořáková, Ž. (2020): Stanislava Kloferová – Milena Šipková (eds.): Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí. Acta onomastica, roč. 61, č. 1, s. 216–218. [ref. S. Kloferová – M. Šipková, Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí, Praha 2018]
 • Dvořáková, Ž. (2018): Martyna Gibka: The functions of characters’ proper names in a novel. A theoretical approach and its application. Acta onomastica, roč. 59, s. 286–293. [ref. M. Gibka, The functions of characters’ proper names in a novel. A theoretical approach and its application, 2017]
 • Dvořáková, Ž. (2018): Kulturní dědictví a paměť míst. Naše řeč, roč. 101, č. 1, s. 51–54. [ref. J. David (ed.), Kulturní dědictví a paměť míst, Ostrava 2016]
 • Dvořáková, Ž. (2018): Labyrintem vlastních jmen a nářečí. Slavia, roč. 87, č. 4, s. 475–478. [ref. R. Šrámek, Labyrintem vlastních jmen a nářečí, Brno 2017]
 • Dvořáková, Ž. (2009): Anna Ferrari: Dizionario dei luoghi leterari immaginari. Acta onomastica, roč. 50, s. 198–201. [ref. A. Ferrari: Dizionario dei luoghi leterari immaginari, Torino 2007]

Bibliografie:

 • Dvořáková, Ž. (2017): Soupis prací Ludmily Švestkové. Acta onomastica, roč. 58, s. 213–221.

Zprávy a drobnosti:

 • Dvořáková, Ž. – Štěpán, P. – Štěpánová, V. (2020): 5. ročník konference ICONN. Acta onomastica, roč. 61, č. 1, s. 250–252.
 • Dvořáková, Ž. – Giger, M. (2020): 21. slovenská onomastická konference. Acta onomastica, roč. 61, č. 1, s. 252–254.
 • Dvořáková, Ž. – Wojnarová, S. (2019): 21. mezinárodní a celopolská konference. Acta onomastica, roč. 60, č. 2, s. 328–329.
 • Dvořáková, Ž. (2019): Soudní znalectví v roce 2018 v oddělení onomastiky ÚJČ AV ČR. Acta onomastica, roč. 60, č. 2, s. 337–338.
 • Dvořáková, Ž. (2018): Soudní znalectví v roce 2017 v oddělení onomastiky ÚJČ AV ČR. Acta onomastica, roč. 59, s. 338–339.
 • Dvořáková, Ž. (2017): XX. slovenská onomastická konference. Acta onomastica, roč. 58, s. 235–236.
 • Dvořáková, Ž. (2011): Případ Galadriel. Acta onomastica, roč. 52, s. 212–213.

Elektronické publikace:

 

Projekty a granty:

 • 2010–2012 Korpus nahrávek českých řečových vzorů (reg. č. 26410), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze (spoluřešitelka)
 • 2011 Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0259), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakulta přírodně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci, Evropský sociální fond (spolupráce)
 • 2009 Integrace jazykových zdrojů za účelem extrakce informací z přirozených textů (reg. č. 1ET101120503), Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Grantová agentura Akademie věd ČR (spolupráce)
 • 2006–2008 Slovník pomístních jmen v Čechách V. (reg. č. 405/06/1238), Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Grantová agentura ČR (členka týmu)
 • 2003–2005 Český národní korpus a korpusy dalších jazyků (reg. č. 0021620823), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (spolupráce)

 

Členství v organizacích:

 • od 2017 členka Jazykovědného sdružení
 • od 2017 členka The International Council of Onomastic Sciences (ICOS)
 • od 2018 členka Komise pro slovanskou onomastiku při Mezinárodním komitétu slavistů

 

Přednášky a referáty:

 • Vlastní jména Židů v Čechách a na Moravě. Přednáška pro WIZO. Praha, 26. 6. 2019
 • O motivacích českých příjmení. Přednáška na 2. brněnském genealogickém srazu. Brno, 11. 5. 2019
 • O příjmeních. Přednáška pro pracovníky matričních agend a pro zájemce úseku správních činností správního obvodu Pardubického kraje. Zderaz, 8. 3. 2019
 • Motivace českých příjmení. Přednáška v rámci Školy českého jazyka pro pedagogy, Praha, 23. 10. 2018
 • K termínu „lidová etymologie“. Referát na 21. polské a mezinárodní onomastické konferenci Termonologia onomastyczna ‒ Nazwotwórstwo, Kazimierz Dolny, Polsko, 6. 10. 2018
 • Problémy metodologie literární onomastiky. Teoreticko-metodologický seminář pro doktorandy oboru český jazyk. ÚČJTK FF UK, Praha 26. 3. 2015
 • Úvod do literární onomastiky. Přednáška v rámci III. bohemistického přednáškového odpoledne Vlastní jména v literárním textu, OU Ostrava, 20. 3. 2013
 • Jména umělých lidí v literatuře. Referát na konferenci Fantastická literatura – světy za zrcadlem, Brno, 13. 5. 2011
 • Mapy fikčních světů. Referát na konferenci Fantastická literatura – příběhy našich světů, Brno, 16. 10. 2009
 • Jména postav v literatuře. Přednáška v Jazykovědném sdružení při Ostravské univerzitě, Ostrava, 5. 3. 2008
 • Jména postav v díle (zvláště dramatickém) Josefa Kajetána Tyla. Referát na konferenci Tyl 200, Kutná Hora, 2. 2. 2008
 • Jména postav v titulech literárních děl (poznámka literárně onomastická). Referát na 24. studentském workshopu Žďárek, Jilemnice, 28.–3 0. 11. 2008
 • Básně dětí z terezínského ghetta 1941–1945. Přednáška v Kruhu přátel českého jazyka, Praha, 19. 3. 2008
 • Literární onomastika. Přednáška v Kruhu přátel českého jazyka, Praha, 7. 11. 2007

 

Popularizační práce:

Publikační činnost:

 • Dvořáková, Ž. (2019): O Švejkovi a švejkování. Vesmír, roč. 98, č. 2, s. 65.
 • Dvořáková, Ž. (2018): Ptačí příjmení. Vesmír, roč. 97, č. 12, s. 3.
 • (spolu s A. Cibulkou, A. Černou, J. Doubravou, M. Harvalíkem, J. Klímovou, B. Nosálovou, M. Pravdovou, K. Smejkalovou, P. Štěpánem a L. Uhlířovou) O češtině 3, Praha 2010.

Rozhlasové a televizní pořady:

 • od 03/2016 scénáře pro pořad O původu příjmení, Český rozhlas Dvojka
 • 2009 3 náměty na scénář televizního pořadu O češtině (z toho 1 spolu s M. Harvalíkem), účinkování v pořadu, Česká televize

Ostatní:

 • rozhovory s novináři, vystoupení v rozhlase a televizi