Mgr. Vít Boček, Ph.D.

Kontakt:

e-mail: vbocek at ujc.cas.cz

 

Odborné zaměření:

slovanská etymologie, kontaktová lingvistika, jazyková typologie, dějiny lingvistiky

 

Vzdělání:
2006–2009: Ph.D. – indoevropská srovnávací jazykověda (FF MU v Brně; disertační práce: Studie k nejstarším romanismům ve slovanských jazycích; školitel: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.; oponenti: prof. PhDr. Radoslav Večerka, DrSc., Prof. Dr. Ranko Matasović)
říjen–prosinec 2007 stipendium Aktion Österreich – Tschechische Republik, ÖAD, Universität Wien

2002–2005: Bc. – historie (FF MU v Brně)

1999–2005: Mgr. – český jazyk a literatura, obecná jazykověda (FF MU v Brně)

Dosažená praxe:
Od září 2005 pracovník etymologického oddělení ÚJČ AV ČR.

Od r. 2018 člen redakčního kruhu ediční řady Studies in Slavic, Baltic, and Eastern European Languages and Cultures, Rowman & Littlefield Publishing Group, Lanham, Maryland, USA
Od r. 2017 člen a místopředseda Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Od r. 2012 člen Česko-rumunské společnosti
Od r. 2010 – výuka na FF MU (Ústav slavistiky, Ústav klasických studií)
Od r. 2008 sekretář Etymologického slovníku jazyka staroslověnského
Od r. 2008 člen redakční rady časopisu Linguistica ONLINE
spolueditor ediční řady Travaux linguistiques de Brno, Lincom Europa, Německo

 

Zahraniční stáže:

Záhřeb, Zavod za lingvistička istraživanja, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (březen 2009, týdenní pobyt)
Bělehrad, Etymological Department, Institute for the Serbian Language (duben 2008, týdenní pobyt)
Vídeň, Universität Wien (říjen–prosinec 2007, tříměsíční pobyt, stipendium Aktion Österreich – Tschechische Republik, ÖAD)
Lublaň, Slovenska akademija znanosti in umetnosti a Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (červen 2007, týdenní pobyt)
Krakov, Pracownia Języka Prasłowiańskiego Instytutu Slawistyki PAN a Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego, Uniwersytet Jagielloński (květen 2006, týdenní pobyt)

Publikační činnost

A. Monografie


1 Studie k nejstarším romanismům ve slovanských jazycích. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2010. 180 stran.

2 Praslovanština a jazykový kontakt. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2014. 436 stran.


B. Účast na monografii


1 Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Sešit 14. Praha: Academia 2008.
2 Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Sešit 15. Brno: Tribun EU 2010.
3 Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Sešit 16. Brno: Tribun EU 2012.
4 Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Sešit 17. Brno: Tribun EU 2014.
5 Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Sešit 18. Brno: Tribun EU 2016.
6 Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Sešit 19. Brno: Tribun EU 2018.

C. Články a kapitoly v knize


2006
1 La tipología del español y rumano – el sistema nominal. In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity L 27, 2006, 37–50.
2 Člen v rumunštině. In: Rara Avis II. Zborník z 2. a 3. medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov Trnava, apríl 2005, 2006. Trnava 2006, 101–106.
2007
3 La tipología del español y rumano – el sistema verbal. In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity L 28, 2007, 217–233.
2008
4 K staročeským názvům pro Anthriscus cerefolium. In: Varia Slavica. Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky. Ed. I. Janyšková, H. Karlíková. Praha 2008, 65–70.
5 K otázce nejstarších románských výpůjček ve slovanských jazycích. In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 11. Ed. E. Graf, N. Thielemann, R. Zimny. München 2008, 1–7. (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники. 33.)
2009
6 Hláskové substituce v nejstarších romanismech ve slovanských jazycích. In: Studia etymologica Brunensia 6. Ed. I. Janyšková, H. Karlíková. Praha 2009, 59–65.
7 Einige Bemerkungen zur Prager Typologie und der integralen Typologie. In: Recherches fonctionnelles et structurales 2009. Ed. B. Vykypěl, V. Boček. München 2009, 81–92. (Travaux linguistiques de Brno. 5.)
8 Ještě ke kulturnímu kontextu pražské školy: lingvistika a typografie. Linguistica ONLINE. Issue Eleven, Miscellanea II. Ed. A. Bičan.
2010
9 K etymologii slovanského *mьša. Slavia 79, 2010, 15–20.
10 Typologie Josepha H. Greenberga a pražské školy aneb možnosti, které čekají. In: Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Ed. S. Čmejrková, J. Hoffmannová, E. Havlová. Praha 2010, 51–56.

11 Chorvatsko-románské jazykové vztahy. In: à la croate. Sborník vybraných příspěvků z konference Setkání mladých kroatistů konané v Brně 13. 4. 2010. Ed. J. Villnow Komárková. Brno: 2010, 95–100.
2011
12 On combination of typological properties or Theory and empiricism in Prague School typology. In: Libellus memorabilis Jaroslao Popelæ, linguistæ diligenti, octo et octogenario ab amicis oblatus. Ed. V. Boček, B. Vykypěl. Brno 2011, 15–22.

13 "Etymologie praslovanských slov pro 'lázeň': poznámky k etymologickému zkoumání synonym”. In: m*OST 2009. Österreichische StudierendenTagung für SlawistInnen. Austriacka Studencka Konferencja Slawistyczna. Ed. Dagmar Heeg. München – Berlin: 2011, 17–23.

14 K etymologii praslovanského *sъtъ ‘plástev, plást medu’. Slavica Slovaca 46, 2011, 36–39.
15 České názvy savců. Historicko-etymologická studie (Studia etymologica Brunensia 10). Jazykovědné aktuality. Informativní zpravodaj českých jazykovědců 48, 2011, 123–131.
2012
16 [s Kateřinou Loudovou] Alois Koudelka (1861–1942) a rumunská literatura. Romano-Bohemica. Journal for Central European Studies 1, 2012, 99–106.
17 [s Davidem Březinou] Typography follows linguistics? On some parallels between the Prague School of Linguistics and Karel Teige’s typographic programme. In: HΥΦΕΝ, a typographic forum, volume 9, issue 15, 2012, 7–14.
18 K původu českého slovesa loudati se. Naše řeč 95, 2012, 165–168.
19 I. ideologická konference vysokoškolských vědeckých pracovníků v Brně a její místo v dějinách československé jazykovědy v 50. letech 20. století. Dějiny věd a techniky 45, 2012, 88–104.
20 Praslovanské palatalizační procesy – změny vyvolané kontaktem? In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 15. Ed. E. Kislova, K. Knapik-Gawin, E. Kubicka, K. Szafraniec, M. Tomancová, S. Ulrich. München – Berlin – Washington:  Verlag Otto Sagner 2012, 20–26. (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники 46.)
21 On the Relationship between Gemination and Palatalization in Early Romance Loanwords in Common Slavic. Journal of Slavic Linguistics 20, č. 2, 2012, 151–170.
22 A note on prehistoric language contact or What Slavic studies can learn from Uralic studies. In: Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics. Ed. I. Janyšková, H. Karlíková. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2012, 365–376. (Studia etymologica Brunensia 15.)
23 K substituci románských geminát v praslovanštině. In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním - Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk  český. Ed. S. Čmejrková, J. Hoffmannová, J. Klímová. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2012, 129–134.
2013
24 Praslovanština, jazykový kontakt a kontaktová lingvistika. Slavia 82, 2013, 15–34.
25 Praslovanština: lingua franca anebo koiné? In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 16. Ed. S. Ulrich, E. Kislova, E. Kubicka. München – Berlin – Washington:  Verlag Otto Sagner 2013, 26–33. (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники 49.)
26 Arnošt Gerad – doplňky k životu a dílu. Opera Slavica. Slavistické rozhledy XXIII, 2013, č. 4, 34–42.
27 On the Etymology of Common Slavonic *židъ. In: Knaanic Language: Structure and Historical Background. Proceedings of a Conference Held in Prague on October 25–26, 2012. Ed. O. Bláha, R. Dittmann, L. Uličná. Prague: Academia 2013, 51–65.
28 Etymology and language contact studies: Some notes on mutual relationships. In: Etymology: An Old Discipline in New Contexts. Ed. B. Vykypěl, V. Boček. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2013, 13–21.
2014
29 Poznámka k pojmu expanze v etymologické lexikografii. In: Sophia Slavica. Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám. Ed. V. Boček, B. Vykypěl. Brno: Tribun EU 2014, 25–31.
2015
30 On borrowability of interjections. In: Etymological Research into Old Church Slavonic. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2014, 9–11 September 2014, Brno. Ed. I. Janyšková, H. Karlíková. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2015, 99–105. (Studia etymologica Brunensia 18.)
31 Ján Dekan k vývoji jazyků. Jazykovedný časopis 66, 2015, č. 1, 5–16.
32 Again on the so-called etymological formulae. In: Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta – Podolak, Barbara (eds.): Words and Dictionaries. A Festschrift for Professor Stanisław Stachowski on the Occasion of His 85th Birthday. Kraków: Jagiellonian University Press 2015, 69–79.
33 Znovu ke změně g > γ > h ve slovanských jazycích. In: Balleková, Katarína – Králik, Ľubor – Múcsková, Gabriela (eds.): Jazykovedné štúdie XXXII. Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava: Veda 2015, 211–219.
2016
34 On tools for the classification and evaluation of (Slavonic) etymological dictionaries. In: Vykypěl, B. – Boček, V. (eds.): Perspectives of Slavonic Etymology. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2016, 19–31. (Studia etymologica Brunensia 19.)
2017
35 Church Slavonic vъskopysnǫti and zaskopivъ/zaskopije. In: Németh, M. – Podolak, B. – Urban, M. (eds.): Essays in the History of Languages and Linguistics. Dedicated to Marek Stachowski on the occassion of his 60th birthday. Kraków 2017, 135–140.
36 Czech and Slovak laskonka ‘a kind of sweet dessert’. In: Janyšková, I. – Karlíková, H. – Boček, V. (eds.): Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12–14 September 2017, Brno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2017, 53–57.
2018
37 Staroslověnské kъmotra a české kmotra: moravismus/panonismus ve staroslověnštině, nebo paleoslovenismus v češtině? In: Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým 90. narozeninám prof. Radoslava Večerky. Ed. P. Malčík. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2018, 81–85.
38 Language Contact Studies: the Past, the Present, and the Future. In: Odaloš, Pavol (ed.): Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie, Banská Bystrica 17.–18. 9. 2015. Banská Bystrica: Belianum 2018, 75–82.
39 The etymology of the Slavonic name for ermine (Mustela erminea) I: Material and existing theories. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 135, 2018, 161–170
40 The etymology of the Slavonic name for ermine (Mustela erminea) II: A new proposal. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 135, 2018, 171–176.

41 Jan Gebauer, jazykový kontakt a několik starších názorů na německý vliv na češtinu v oblasti hláskosloví. Linguistica Brunensia 66/2, 2018, 47–59.


D. Recenze, zprávy, varia

2005
1 [s Janou Komárkovou] Etymologické symposion Brno 2005. In: Akademický bulletin, č. 11, 2005, 6.
2007
2 Bohumil Vykypěl: Essais zur Prager Typologie (mit einer Bibliographia typologica Pragensis). München 2006. In: Linguistica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 55, 2007, 326–328.
3 Studia etymologica Brunensia 3. Ed. I. Janyšková, H. Karlíková, Praha 2006. In: Linguistica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 55, 2007, 336–339.
2008
4 Petr Vavroušek: O rekonstrukci praindoevropštiny. Praha 2007. Glosář praindoevropštiny. Praha 2007. In: Linguistica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 56, 2008, 257–259.
5 Georg Holzer: Historische grammatik des Kroatischen. Einleitung und Lautgeschichte der Standardsprache. Frankfurt am Main 2007. In: Linguistica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 56, 2008, 268–271.
6 [s Janou Villnow Komárkovou] Vzpomínka na Ludmilu Pacnerovou. Opera Slavica. Slavistické rozhledy XVIII, 2008, č. 4, 56–57.
2009
7 [s Janou Villnow Komárkovou] Etymologické symposion Brno 2008. Slavia 78, 2009, 171–174.
8 Slavomír Ondrejovič: Jazyk, veda o jazyku, societa. Sociolingvistické etudy. Bratislava 2008. In: Linguistica Brunensia 57, 2009, 300–304.
9 A. Ciorănescu: Dicţionarul etimologic al limbii române (Bucureşti 2007) v kontextu rumunské etymologické lexikografie. In: Linguistica Brunensia 57, 2009, 316–317.
10 Sikimić, Biljana – Ašić, Tijana (ed.): The Romance Balkans. Collection of papers presented at the international conference The Romance Balkans, 4–6 November 2006. Belgrade 2008. In: Linguistica Brunensia 57, 2009, 289–291.
2010
11 Philip Durkin: The Oxford Guide to Etymology. Oxford 2009. In: Linguistica Brunensia 58, 2010, 350–351.
12 Elisabeth Birk – Jan Georg Schneider (Hg.): Philosophie der Schrift. Tübingen 2009. In: Linguistica Brunensia 58, 2010, 351–352.
13 Andrew Robinson: Writing and Script: A Very Short Introduction. Oxford 2009. In: Linguistica Brunensia 58, 2010, 352–353.
14 Andrea-Eva Ewels: Areallinguistik und Sprachtypologie im Ostseeraum. Die phonologisch relevante Vokal- und Konsonantenquantität. Frankfurt am Main 2009. In: Linguistica Brunensia 58, 2010, 353–355.
15 Jiří Rejzek: The Proto-Slavic Word-Initial x-. Praha 2008. Lidová etymologie v češtině. Praha 2009. Opera Slavica. Slavistické rozhledy XX, 2010, č. 2, 54–56.
16 Petr Čermák: Tipología del español actual a la luz de la teoría de Vladimír Skalička. Praha 2009. Studia Romanistica 10/1, 2010, 97-98. (Universitas Ostraviensis, Facultas Philosophica)

17 Radoslav Večerka: Jazyky v komparaci 1. Nástin české jazykovědné slavistiky v mezinárodním kontextu. Praha 2008. Slavia 79, 2010, 202–204.
2011
18 Zemřela významná etymoložka. Slovanský jih XI, 2011, č. 1, 29–30.

Nad příručkou o jazykovém kontaktu [The Handbook of Language Contact. Ed. by Raymond Hickey. Malden, Mass. 2010]. Lingua Montenegrina 7, 2011, 413–417.
19 [s Janou Villnow Komárkovou] Etymologické symposion Brno 2011. Akademický bulletin 12, 2011, s. 24.
20 [s Petrem Malčíkem] Předmluva. Ediční poznámky. Poděkování. In: Machek, Václav: Korespondence. I. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2011, 9–23.
2012
21 [s Janou Villnow Komárkovou] Etymologické symposion Brno 2011. Jazykovědné aktuality. Časopis Jazykovědného sdružení České republiky 49, č. 1 a 2, 58–60.
22 Poznámky k aktuálnosti vydané korespondence Václava Machka. Universitas. Revue Masarykovy univerzity 45, č. 2, 65–67.
23 Stadnik-Holzer, Elena (Hrsg.): Baltische und slavische Prosodie. International Workshop on Balto-Slavic Accentology IV (Scheibbs, 2.–4. Juli 2008). Scheibbser Internationale Sprachhistorische Tage I. (Schriften über Sprachen und Texte 11.) Frankfurt am Main et al. 2011. Opera Slavica. Slavistické rozhledy XXII, 2012, č. 2, 44–45.
24 Eugeniu Coşeriu (27. 7. 1921. – 7. 9. 2002). Zpravodaj Česko-rumunské společnosti 40, 2012, 6–8.
25 Silvia Luraghi – Vit Bubenik (eds.): Continuum Companion to Historical Linguistics. London 2010. Linguistica Brunensia 60, 2012, 286–289.
26 Harald Haarmann: Writing as Technology and Cultural Ecology. Explorations of the Human Mind at the Dawn of History. Frankfurt am Main 2011. Linguistica Brunensia 60, 2012, 294.
27 Elena Stadnik-Holzer – Holzer, Georg (Hrsg.): Sprache und Leben der frühmittelalterlichen Slaven. Festschrift für Radoslav Katičić zum 80. Geburtstag. Mit den Beiträgen zu den Scheibbser Internationalen Sprachhistorischen Tagen II und weiteren Aufsätzen. Frankfurt am Main et al. 2010. Linguistica Brunensia 60, 2012, 294–296.
28 Igor de Rachewiltz – Volker Rybatzki: Introduction to Altaic Philology. Turkic, Mongolian, Manchu. Leiden – Boston 2010. Linguistica Brunensia 60, 2012, 336–337.
29 Gerhard Stickel (ed.): National, Regional and Minority Languages in Europe. Contributions to the Annual Conference 2009 of EFNIL in Dublin. Frankfurt am Main et al.  2011. Linguistica Brunensia 60, 2012, 347–348.
30 Jana Villnow Komárková: Slovanská terminologie tkaní z pohledu etymologie. Na příkladě českého, chorvatského a srbského jazykového materiálu. Praha 2011. Rocznik Slawistyczny 61, 2012, 143–146.
2013
31 Maggie Tallerman – Kathleen R. Gibson (eds.): The Oxford Handbook of Language Evolution. Oxford 2012. Linguistica Brunensia 61, 2013, 239–240.
32 Przemysłav Urbańczyk (ed.): „Neslované“ o počátcích Slovanů. Z anglického, německého a polského originálu přeložil a doslov napsal PhDr. Ivo Štefan, Ph.D. Text F. Curty přeložil prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. Praha 2011. Linguistica Brunensia 61, 2013, 244–248.
2014
33 Dvě nové práce o starých Slovanech [Martin Pukanec: Etymologický nákres slovanského sveta bohov a démonov (náboženstva a morálky Slovanov). Nitra 2013; Martin Pukanec: Svätoplukovo kniežatstvo a stará slovenčina. Nitra 2013.] Opera Slavica. Slavistické rozhledy 24, No. 2, 2014, 59–62.
34 Etymologické symposion Brno 2014. Akademický bulletin 11, 2014, 13.
2015
35 Language Contact Around the Globe. Proceedings of the LCTG3 Conference. Ed. A. Koll-Stobbe, S. Knospe. Frankfurt am Main 2014. Linguistica Brunensia 63, No. 1, 2015, 101–103.
36 Francesco Gardani – Peter Arkadiev – Nino Amiridze (eds.): Borrowed Morphology. Berlin – Boston – Munich: De Gruyter Mouton 2015 (Language Contact and Bilingualism, 8.) VI + 310 s. Linguistica Brunensia 63, 2015, č. 2, 164–167.
37 Saskia Pronk-Tiethoff: The Germanic loanwords in Proto-Slavic. Amsterdam – New York: Rodopi, 2013. 316 str. (Leiden Studies in Indo-European 20). In: Trudy Instituta russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova IV, Etimologija. Мoskva 2015, 455–466.
38 O Českém etymologickém slovníku (a českých etymologických slovnících) [Jiří Rejzek: Český etymologický slovník. Voznice: LEDA 2015]. Naše řeč 98, 2015, č. 5, 252–262.
39 Teodora Dobrițoiu-Alexandru: Elemente lexicale românești în graiurile slovace și cehe din Moravia, București: Editura Universității din București, 2013, 198 s. Studia Slavica XIX/1, Ostrava 2015, 286–288.
40 Martina Šmejkalová: Praporu věren i ve ztraceném boji. Vladimír Šmilauer – život a dílo filologa (1895–1983). Praha: Academia, 2015. 652 s. Český časopis historický 113, 2015, č. 4, 1063–1066.
41 Agathon Koníř. Bohemica Olomucensia. Časopis pro bohemistická a mezioborová studia 7, 2015, č. 3–4, 111–114.
2016
42 Emmerich Kelih – Jürgen Fuchsbauer – Stefan Michael Newerkla (eds.): Lehnwörter im Slawischen. Empirische und crosslinguistische Perspektiven. Frankfurt am Main: Peter Lang 2015. Linguistica Brunensia 64, 2016, č. 2,  117–119.
43 Sto let po Dawkinsovi: dvojí život „maloasijské řečtiny“. Neograeca Bohemica 16, 2016, 145–153.
2017
44 Michele Loporcaro: Vowel Length from Latin to Romance. Oxford: Oxford University Press 2015. Graeco-Latina Brunensia 22/1, 2017, 233–236.
45 Asya Pereltsvaig – Martin W. Lewis: The Indo-European controversy: facts and fallacies in historical linguistics. Cambridge:  Cambridge University Press 2015. Linguistica Brunensia 65/1, 2017, 127–130.
46 Evangelia Adamou: A Corpus-Driven Approach to Language Contact: Endangered Languages in a Comparative Perspective. Boston – Berlin: De Gruyter Mouton, 2016. Linguistica Brunensia 65/2, 2017, 119–122.
47 Dejkova, Christina. Etimologija i lingvističeskaja kontaktologija:(Rumynskije glagol'nyje zaimstvovanija v odnom bolgarskom govore). Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. Linguistica Brunensia 65/2, 2017, 123–125.
48 Kompetenz – Funktion – Variation / Competencia – Función – Variación. Linguistica Coseriana V. Beiträge der Internationalen Tagung an der Universität Potsdam, 8.–10. Oktober 2015 / Contribuciones a la Conferencia Internacional de la Universidad de Potsdam, 8–10 de octubre 2015. Ed. G. Haßler, T. Stehl. Frankfurt am Main: Peter Lang 2017. Linguistica Brunensia 66/2, 2018, 73–77.

49 Munteanu, Cristinel: Tradition and Innovation in Language and Linguistics. A Coserian Perspective.Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017. Linguistica Brunensia 66/2, 2018, 78–80.


E. Edice


2006
1 [s Bohumilem Vykypělem] Jaroslav Popela: Skaličkova jazyková typologie. Vydali Bohumil Vykypěl a Vít Boček. Brno: Masarykova univerzita 2006. 46 s. ISBN 80-210-4019-X.
2008
2 [s Janou Zemanovou] Soupis prací Radoslava Večerky. Redakční a ediční činnost Radoslava Večerky. Práce o Radoslavu Večerkovi. In: Varia Slavica. Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky. Ed. I. Janyšková, H. Karlíková. Praha 2008, 241–273.
3 [s Alešem Bičanem] Radoslav Večerka: Biografickobibliografické medailonky českých lingvistů: bohemistů a slavistů. 2. vydání. Linguistica ONLINE, Electronic journal of the Department of Linguistics and Baltic Languages at Masaryk University.
2009
4 [s Bohumilem Vykypělem] Recherches fonctionnelles et structurales 2009. Ed. B. Vykypěl, V. Boček, München 2009. (Travaux linguistiques de Brno 5.)
5 [s Petrou Novotnou] Václav Blažek – a Bibliography of his Writings for the Years 1982–2008. Linguistica Brunensia 57, 2009, 183–198.
2010
6 [s Bohumilem Vykypělem] Das Problem der sprachlichen Elementarverwandtschaft. Ed. B. Vykypěl, V. Boček, München 2010. (Travaux linguistiques de Brno 7.)

2011
7 [s Bohumilem Vykypělem] Libellus memorabilis Jaroslao Popelæ, linguistæ diligenti, octo et octogenario ab amicis oblatus. Brno 2011.
8 [s Petrem Malčikem] Václav Machek: Korespondence I, II. Praha 2011.

2012
9 [s Bohumilem Vykypělem] Oldřich Leška: Papers on Prague School Linguistics. Ed. B. Vykypěl, V. Boček, München: Lincom Europa 2012.
10 [s Bohumilem Vykypělem] Methods of Etymological Practice. Ed. B. Vykypěl, V. Boček, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2012. (Studia etymologica Brunensia 14.)
2013
11 [s Bohumilem Vykypělem] Etymology: An Old Discipline in New Contexts. Ed. B. Vykypěl, V. Boček, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2013. (Studia etymologica Brunensia 16.)
12 2014
13 [s Bohumilem Vykypělem] Sophia Slavica. Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám. Ed. V. Boček, B. Vykypěl. Brno: Tribun EU 2014.
2016
14 [s Bohumilem Vykypělem] Perspectives of Slavonic Etymology. Ed. B. Vykypěl, V. Boček, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2016. (Studia etymologica Brunensia 19.)
15 [s Petrem Malčíkem] Machek, Václav: Korespondence III a další dokumenty z pozůstalosti. Ed. V. Boček, P. Malčík, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2016. (Studia etymologica Brunensia 12/III.)
2017
16 [s Žofií Šarapatkovou] Havlová, Eva: Názvy pro věk a věčnost v indoevropských jazycích. Ed. V. Boček, Ž. Šarapatková, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2017. (Studia etymologica Brunensia 21.)
2018
17 [s Ilonou Janyškovou a Helenou Karlíkovou] Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12–14 September 2017, Brno. Ed. I. Janyšková, H. Karlíková, V. Boček. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2017. (Studia etymologica Brunensia 22.)


Projekty, granty:
Řešitel:
2011–2013: Praslovanština v zrcadle jazykového kontaktu: fonologie a gramatika, grant Grantové agentury ČR, č. P406/11/P670.


Spolupracovník:
2005–2011: Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav), MŠMT LC546.

2010–2012: Teorie a empirie v slovanské diachronní jazykovědě, grant Grantové agentury ČR, č. P406/10/1346.
2013–2017: Etymologický slovník jazyka staroslověnského: završení generačního projektu, Grantová agentura ČR, č. 13-17435S.

2018–2020: Staroslověnské dědictví v staré češtině, Grantová agentura ČR, č. 18-02702S.

 

Výuka:

Úvod do jazykovědy (Ústav klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, bakalářské studium, od r. 2017)
Latina a řečtina ve vztahu ke slovanským jazykům (Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, magisterské studium, od r. 2016)
Lingua Franca: lochneská příšera ve Středomoří (Ústav klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, bakalářské a magisterské studium, jaro 2016)
Řecko-latinské základy mluvnice a terminologie (Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, magisterské studium, 2010–2015)

Další:

https://cas-cz.academia.edu/VítBoček