PhDr. Jan Balhar, CSc.

Vzdělání: 100let-roky.gif
• 1951–56: Filozofická fakulta MU (obory čeština, polština); dipl. práce: Okrajové nářečí jihozápadního Opavska
• 1958–61: interní aspirantura, ÚJČ ČSAV
• 1961: PhDr., CSc., ÚJČ ČSAV, Praha , obor: bohemistika; disertace: Skladba lašských nářečí

Dosažená praxe:
• 1956: asistent katedry českého jazyka a literatury na Filozofické fakultě MU v Brně
• 1956–dosud: Ústav pro jazyk český AV ČSAV (dnes AV ČR), dialektologické oddělení, Brno, vědecký pracovník

Vydané publikace:
Knižní monografie:
Skladba lašských nářečí, Academia Praha 1974.
České nářeční texty, SPN Praha 1976 (redakční a autorský podíl).
O češtině každodenní, Blok Brno 1984 (autorský podíl).
Český jazykový atlas 1, Academia Praha 1992, dotisk Praha 2004, 2, 1997, 3, 1999, 4, 2002, 5, 2005, Dodatky, v tisku – účast na utváření koncepce, na výzkumech, na větším počtu map a komentářů.

Články v domácích periodikách a sbornících:
2008-2010:
Můj učitel, ručitel, školitel (Fr. Trávníček), Linguistica Brunensia, 2008, s. 226 - 227
Rozhovory s českými lingvisty II, Praha, Acropolis 2009, s. 11 - 34
Vzpomínka na doc. Josefa Skulinu, Universitas 2010/01, s. 64 - 65.

Recenze a zprávy:
2008-2010:
Jedinečné spálovské nářečí, NŘ 2008, s. 154 – 156
Slovník středomoravských nářečí horského typu (Jarmila Vojtová), Universitas 2009/04, s. 73 - 74
Otisky (Dušan Šlosar), Universitas 2008/04, s. 70
Rodinná kronika volyňských Čechů (Danuše Kšicová, Jaroslav Vaculík), Universitas 2007/03, s. 72 - 73

Články, recenze, referáty souhrnně:
Viz Bibliografie prací Jana Balhara, SPFFBU (A 44) 1996, s.145 -150

Granty:
Projekty GA ČR:
grant č. 91695 (řešitel) Vývoj nářeční zemědělské terminologie (1992–1994)
grant č. 405/95/0013 (řešitel) Morfologický systém českých nářečí (1995–1997)
grant č. 405/98/0211 (řešitel) Hláskoslovný systém českých nářečí (jazykovězeměpisná studie) (1998–2000)
grant č. 405/01/0110 (řešitel) Završení jazykovězeměpisného výzkumu českých dialektů (2001–2003)
grant č. 405/06/0293 Český jazykový atlas – Dodatky (2006–2007)
grant č. 405/98/0746 Čeština v jazykovědných pojmech (1998–2000)
grant č. 405/05/2065 Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku (2005–2007)
grant č. 4065/08/0703 Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku II (teoretické a
interpretační aspekty) 2008–2010

Projekty v rámci zahraniční spolupráce:
(Ost-West-Programm) Die Sprache der Wiener Tschechen / Mluva vídeňských Čechů (s Institutem für Slawistik der Universität Wien (1994–1997)

Další:
Pedagogická činnost:
• 1961–1995: katedra českého jazyka a literatury na Filozofické fakultě MU – syntax, polská dialektologie, normativní a historická mluvnice polského jazyka; vedení diplomových prací ze syntaxe, dialektologie a gramatiky polštiny
• 1962–1995: katedra českého jazyka na Pedagogické fakultě MU – syntax a morfologie českého jazyka
• 1992, 1993: Letní škola slovanských studií při FF MU v Brně ( přednášky: jazykový zeměpis, Český jazykový atlas)

Jiné univerzitní aktivity:
• 1992–1997 člen Vědecké rady FF MU
• 2002 – dosud: člen oborové komise pro doktorský studijní program pro obor český jazyk a slavistika na FF MU