Řešené projekty

 

 

První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice)
Grantová agentura ČR
Anotace
Registrační číslo: 20-06229S
Řešitelka: Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR
Doba řešení: 2020–2022

 

Lexikálně-sémantická databáze češtiny

Technologická agentura ČR

Program: TL-Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Anotace
Registrační číslo: TL02000041
Hlavní řešitel: prof. PhDr. Aleš Klégr, Filozofická fakulta UK, Praha
Spoluřešitel: Mgr. Jan Křivan, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR
Aplikační garanti: Ústav pro jazyk český AV ČR; Ústav formální a aplikované lingvistiky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy; Česká asociace pro digitální humanitní vědy, z. s.; Jednota tlumočníků a překladatelů; Obec překladatelů; Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Doba řešení: 2019–2022

 

Webový pravopisný, gramatický a typografický korektor pro český jazyk

Technologická agentura ČR

Program: TL-Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Anotace
Registrační číslo: TL02000146
Hlavní řešitel: Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D., Filozofická fakulta MU Brno
Spoluřešitel 1: PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA, Ústav pro jazyk český AV ČR
Spoluřešitel 2: doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., Ústav teoretické a komputační lingvistiky FF UK
Aplikační garant: Seznam.cz, a. s.
Doba řešení: 2019–2022

 

Podíl syntaktických, prozodických a neverbálních prostředků na sekvenčním utváření rozhovorů v češtině
Grantová agentura ČR
Anotace
Registrační číslo: 19-21523S
Řešitel: Mgr. Martin Havlík, Ph.D., oddělení stylistiky a sociolingvistiky ÚJČ AV ČR
Doba řešení: 2019–2021

 

Čeština Daniela Adama z Veleslavína
Grantová agentura ČR
Anotace
Registrační číslo: 19-05654S
Řešitelka: PhDr. Alena Černá, Ph.D., oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR
Doba řešení: 2019–2021

 

Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů
Technologická agentura ČR

Program: TL-Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Anotace
Registrační číslo: TL01000274
Hlavní řešitel: Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D., VŠB-TUO
Spoluřešitel: Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová, Ph.D., kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR
Doba řešení: 2018-2021

 

Míšení žánrů, stylů a diskurzů v současné české veřejné komunikaci

Grantová agentura ČR

Anotace
Registrační číslo: 18-08651S
Řešitel: doc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc., oddělení stylistiky a sociolingvistiky ÚJČ AV ČR
Spoluřešitel: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Doba řešení: 2018–2020

 

Staroslověnské dědictví v staré češtině
Grantová agentura ČR

Anotace
Registrační číslo: 18-02702S
Řešitel: PhDr. Helena Karlíková, CSc., etymologické oddělení ÚJČ AV ČR
Doba řešení: 2018–2020

 

Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi

Ministerstvo kultury; grantový projekt programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)

Anotace

Registrační číslo: DG16P02B009

Řešitel: PhDr. Martin Prošek, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR

Spoluřešitel: doc. Ing. Luděk Müller, Ph.D., Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni

Doba řešení: 2016–2019

 

LINDAT/CLARIN – Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie – rozšíření repozitáře a výpočetní kapacity

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781

Řešitel: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Spoluřešitel: PhDr. Martin Prošek, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR

Doba řešení: 2016–2019

 

LINDAT/CLARIN – Jazyková výzkumná infrastruktura v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Registrační číslo: LM2015071 (pokračování infrastrukturního projektu MŠMT)
Řešitel: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Spoluřešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., Ústav pro jazyk český AV ČR (do října 2016), PhDr. Martin Prošek, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR (od října 2016)

Doba řešení: 2016–2019

 

Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Anotace

Registrační číslo: LM2015081
Akronym: RIDICS
Hlavní řešitel: Dalibor Lehečka, Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení vývoje jazyka
Spoluřešitel: Ing. Martin Klíma, Ph.D., Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
Doba řešení: 2016–2019