Řešené projekty

Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů
Technologická agentura ČR

Program: TL-Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Anotace
Registrační číslo: TL01000274
Hlavní řešitel: Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D., VŠB-TUO
Spoluřešitel: Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová, Ph.D., Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR
Doba řešení: 2018-2021

 

Míšení žánrů, stylů a diskurzů v současné české veřejné komunikaci

Grantová agentura ČR

Anotace
Registrační číslo: 18-08651S
Řešitel: doc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc., Ústav pro jazyk český AV ČR
Spoluřešitel: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Doba řešení: 2018–2020

 

Staroslověnské dědictví v staré češtině
Grantová agentura ČR

Anotace
Registrační číslo: 18-02702S
Řešitel: PhDr. Helena Karlíková, CSc., etymologické oddělení
Doba řešení: 2018–2020

 

Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi

Ministerstvo kultury; grantový projekt programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)

Anotace

Registrační číslo: DG16P02B009

Řešitel: PhDr. Martin Prošek, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR

Spoluřešitel: doc. Ing. Luděk Müller, Ph.D., Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni

Doba řešení: 2016–2019

 

LINDAT/CLARIN – Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie – rozšíření repozitáře a výpočetní kapacity

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781

Řešitel: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Spoluřešitel: PhDr. Martin Prošek, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR

Doba řešení: 2016–2019

 

LINDAT/CLARIN – Jazyková výzkumná infrastruktura v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Registrační číslo: LM2015071 (pokračování infrastrukturního projektu MŠMT)
Řešitel: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Spoluřešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., Ústav pro jazyk český AV ČR (do října 2016), PhDr. Martin Prošek, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR (od října 2016)

Doba řešení: 2016–2019

 

Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Anotace

Registrační číslo: LM2015081
Akronym: RIDICS
Hlavní řešitel: Dalibor Lehečka, Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení vývoje jazyka
Spoluřešitel: Ing. Martin Klíma, Ph.D., Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
Doba řešení: 2016–2019

 

Fonologie českých anglicismů

Grantová agentura ČR

Anotace
Registrační číslo: 16-06012S
Řešitel: PhDr. Aleš Bičan, Ph.D., etymologické oddělení
Doba řešení: 2016–2018

 

Odraz života našich předků v mizejících slovech

Grantová agentura ČR

Anotace

Registrační číslo: 16-04648S
Řešitelka: PhDr. Stanislava Kloferová, CSc., dialektologické oddělení
Doba řešení: 2016–2018

 

Orthographia Bohemica a náměšťská mluvnice (filologická analýza a kritické edice)

Grantová agentura ČR

Anotace

Registrační číslo: 16-00598S
Řešitel: PhDr. Ondřej Koupil, Ph.D., oddělení vývoje jazyka
Doba řešení: 2016–2018

 

Příčiny vidové nepárovosti v češtině

Grantová agentura ČR

Anotace

Registrační číslo: 16-19561S
Řešitel: Mgr. Luboš Veselý, Ph.D., oddělení gramatiky
Doba řešení: 2016–2018

 

Etymologický slovník jazyka staroslověnského: završení generačního projektu
Grantová agentura ČR

Anotace
Registrační číslo: 13-17435S
Řešitel: PhDr. Helena Karlíková, CSc., etymologické oddělení
Doba řešení: 2013–2017

 

Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období
Grantová agentura ČR; projekt na podporu excelence v základním výzkumu

Anotace
Registrační číslo: P405/12/G148
Řešitel: Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., Centrum medievistických studií, Filozofický ústav AV ČR
Spoluřešitelka: PhDr. Alena Černá, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení vývoje jazyka
2. spoluřešitel: Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Katolická teologická fakulta UK
Doba řešení: 2012–2018