Staročeské biblické předmluvy

Kateřina Voleková – Andrea Svobodová (eds.)
Scriptorium, Praha 2019

 

 

Biblické prology, tj. úvody k biblickým knihám, byly ve středověku obvyklou součástí latinské Vulgáty. Autorem většiny těchto výkladových či obranných textů je církevní spisovatel Eusebius Sophronius Hieronymus (sv. Jeroným, kolem 347–420). V omezeném počtu se předmluvy staly součástí už nejstaršího překladu celé bible do češtiny, jehož vznik je kladen do počátku 50. let 14. století. V souvislosti se zpracováním nové verze staročeského překladu bible byl zřejmě kolem roku 1400 pořízen souborný překlad více než stovky předmluv. V průběhu 15. století se tyto předmluvy výběrově zařazovaly do opisů staročeské bible a spolu s jejím textem podléhaly nejen písařským chybám, ale také záměrným úpravám; některé předmluvy byly překládány opakovaně.


Publikace přináší kritickou edici 124 staročeských biblických předmluv, a to jak textů přeložených z latiny, tak i několika původních staročeských předmluv, které složili neznámí učenci podílející se ve 14. a 15. století na překladu bible do češtiny. Každé předmluvě předcházejí informace o jejím doložení ve staročeských pramenech a o latinské předloze. Vlastní text je opatřen poznámkovým aparátem včetně určení citátů z bible i z dalších autorit a včetně různočtení ze všech zjištěných opisů dané přemluvy. Edici je předeslána obsáhlá studie o staročeském překladu biblických prologů a výklad o výzdobě předmluv v staročeských biblických rukopisech, dokumentovaný vybranými obrazovými ukázkami. Podstatnou součástí knihy jsou rejstříky a přílohy, které kromě soupisů latinských a českých prologů obsahují mj. zatím nejúplnější seznam staročeských biblických pramenů.

13. 6. 2019