Internacionalizmy v nové slovní zásobě.

Sborník příspěvků z konference Praha, 16.–18. června 2003
Uspořádaly Albena Rangelova a Zdeňka Tichá
ÚJČ AV ČR, Praha 2003

V 80. a 90. letech 20. století došlo k řadě společenských a politických změn, které ovlivnily vývoj české slovní zásoby. Po roce 1989 – v nové společenské situaci – začalo v souvislosti s přílivem nových jevů přibývat značné množství nových lexikálních jednotek, jejichž nezanedbatelnou část tvoří internacionalizmy, tj. mezinárodní slova.
 
Rozvoj slovní zásoby a zároveň její internacionalizace je dynamický proces ovlivněný přibýváním společensko-ekonomických, kulturních, a tedy i jazykových kontaktů, a podporovaný vznikem a užíváním nových forem komunikace (internet, e-mail aj.). Kvantitativní nárůst slovní zásoby a změny v ní se projevují paralelně ve všech slovanských jazycích.

 

Sledování nové internacionální slovní zásoby se jeví jako velmi potřebné nejen z konfrontačního pohledu. Studium dynamických tendencí ve slovní zásobě přispívá k hlubšímu poznání inovačních procesů v češtině i v dalších slovanských jazycích a prohlubuje poznatky o současném jazykovém kontaktu geneticky blízkých jazyků. Nezanedbatelné rovněž je, že jak materiálová báze, tak dílčí studie napomohou ke zmapování stavu slovní zásoby češtiny (i ostatních slovanských jazyků) před jejich předpokládaným začleněním do Evropské unie – můžeme totiž předpokládat, že poté dojde ve slovní zásobě k výrazným změnám.

 

Konference Internacionalizmy v nové slovní zásobě jako součást grantového projektu Internacionalizmy v současné slovní zásobě češtiny (reg. č. B9061101) měla za cíl zejména shromáždit nejaktuálnější příspěvky týkající se internacionálních slovních jednotek, a to od českých, slovenských, polských a bulharských lingvistů.

 

Internacionalizace je jednou z výrazných, můžeme říci v dnešní době dominantních tendencí rozvoje slovní zásoby slovanských jazyků. Je jí dlouhodobě a systematicky věnována pozornost, v poslední době mj. v monografii Slowotwórstwo / Nominacja (Opole, 2003), která byla vydána k XIII. Mezinárodnímu sjezdu slavistů. Obecně je možno říci, že od rámcového teoretického pohledu na tematiku internacionalizmů přecházejí lingvisté na konkrétněji zaměřená témata, a to především na skupiny internacionalizmů ve slovotvorném systému jednotlivých jazyků a na jejich komunikační zakotvenost.

 

Příspěvky přednesené na konferenci se týkají širokého spektra výzkumu internacionálních lexikálních jednotek, jak témat obecných, např. definování internacionalizmů, tak problémů konkrétních, zejména adaptačních mechanizmů internacionálních lexikálních jednotek, a to jak na rovině foneticko-fonologické, tak na rovině pravopisné, slovotvorné a rovněž stylistické.

 

Příspěvky jsou publikovány s minimálními zásahy, případné úpravy příspěvků jsou technického a grafického charakteru, nezasahují do stylistické nebo obsahové stránky textu příspěvků. 
Zdeňka Tichá, Albena Rangelova

 

Klára Buzássyová:
K dimenziám internacionalizácie slovnej zásoby
Internacionalizace a vyrovnávací tendence
Кина Вачкова –
– Веселин Вачков:
Езиковите средства за европейска интеграция – нов обект на стандартизационна активност
Krajní póly fungování kvantifikačně- intenzifikačních prefixoidů?
Nové internacionalismy v odborném stylu
Andrzej Markowski –
Internacjonalizacja znaczeń polskich jednostek leksykalnych jako wynik oddziaływania języków obcych na współczesną polszczyznę
Internacionalizační tendence v rozvoji slovní zásoby současných západoslovanských jazyků
Krystyna Waszakowa:
Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie spółczesnej polszczyzny (zarys problematyki)
Cvetanka Avramova:
Internacionalizace a autochtonizace u nových příslušenských názvů (nomina pertinentia) v bulharštině a češtině
Komponent BIO- v hybridních složeninách a jeho významy
K otázce adjektiv ovlivněných angličtinou v češtině a bulharštině
Bohumila Junková:
Internacionalismy v současné psané publicistice
Ingeborg Ohnheiser:
Интернационализмы в словаре и тексте
Jitka Mravinacová:
Anomální kombinace internacionálních morfémů s prvky českého lexika
Интернационални и национални елементи в речниковия състав (аспекти на калкирането в съвременните славянски езици)
Термините „адаптация“ и „интеграция“ при интернационалните заемки
Емилия Недкова:
Активни словообразователни средства за адаптиране на английските заемки в българския език
Internacionální iniciálové zkratky
Марияна Парзулова:
  Интернационализмите в българския език в периода на демократичните промени
Proces internacionalizace lexika v oblasti cestovního ruchu
Tadeusz Piotrowski:
Internacjonalizm SORKI jako element polskiego systemu językowego
Oľga Orgoňová:
K sémantickej a axiologickej stránke nových internacionalizmov na pozadí interkultúrnej konfrontácie
Йорданка Трифонова:
Собствените имена (nomina propria) като проводник на интернационализация в лексиката и като обект на лексикографско описание
Zdeňka Tichá:
.*TERAPIE (K jednomu internacionálnímu slovotvornému komponentu)
Božana Niševa:
K jednomu zvláštnímu typu internacionalizmů – tzv. emotikony a akronymy
Albena Rangelova:
Nové komunikační prostředky jako zdroj internacionálního lexika

  

 

20. 2. 2011