Úvod do teorie jazykové správnosti

Martin Beneš

Vydavatelství FF UK, Praha 2019
 

 

 

Kniha Úvod do teorie jazykové správnosti je pokusem vybudovat sociolingvistiku normativity jazyka. Vychází přitom ze specifické konceptualizace, která počítá nejen s časoprostorovými entitami – jazykovými prostředky, ale i s nečasoprostorovými entitami sociálními – s inherentně normativními jazykovými pravidly. Úvodní část knihy tento přístup vykládá a obhajuje, prostřední část se věnuje popisu předmětné oblasti nahlédnuté z této perspektivy, závěrečná část pak rozebírá řadu problémů kolem pojmové triády úzus – norma – kodifikace.

 

7. 6. 2019