Lékařství koňská

Lékařství koňská

Mistr Albrant; Alena M. Černá (ed.)

Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2014

 

Kniha o koňském lékařství má základ v českém středověkém překladu německého díla Roßarzneibuch, které napsal mistr Albrant, štolba, kovář a koňský lékař z poloviny 13. století. Mistr Albrant pocházel z Německa a v pozdějších rukopisech a tiscích se jeho jméno objevuje především v podobě Albrecht. O jeho životě je pouze známo, že působil na dvoře císaře Fridricha II. Štaufského a v druhé čtvrtině 13. století pobýval v Neapoli (v německých tiscích byla Neapol mylně zaměněna za Konstantinopol). Jeho spis o léčení původně obsahoval 36 návodů léčby nemocí a obtíží koní. Z období středověku a raného novověku máme zachováno několik česky psaných rukopisů a tisků. Rovněž ze 17.–19. století se zachovaly rukopisy a tisky, které denně sloužily kovářům a štolbům; tyto texty se však již odchýlily od původního Albrantova znění, rozrostly se dopisováním návodů formulovaných na základě zkušeností pozdějších uživatelů. Podkladem pro naše vydání je nedatovaný starý tisk z 2. poloviny 18. století, který je uložen pod signaturou AA XV 44 v knihovně Královské kanonie premonstrátů na Strahově v Praze.

 
Elektronická kniha ke stažení zde.

 

6. 7. 2014