Elektronický slovník staré češtiny

 

vedoucí úkolu: PhDr. Miloslava Vajdlová
 
 
 
Projekt Elektronický slovník staré češtiny byl zahájen v roce 2005 a je zpracováván v oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR. Zachycuje slovní zásobu češtiny od počátků jejího písemného doložení do konce 15. století. Vychází z materiálu, který je shromážděn v lexikálních archivech oddělení vývoje jazyka ÚJČ. Elektronický slovník staré češtiny je koncipován jako nedokladový slovník bez jednotící redakce. Lexikální jednotky uváděné v hláskoslovné podobě k roku 1300 jsou doplňovány základní morfologickou a slovnědruhovou charakteristikou a slovotvornou motivací (ta byla u lexémů s náslovím při- – Ž uváděna fakultativně), v případě potřeby též údaji o původu slova, spojitelnosti atd. Projekt se soustřeďuje na zpracování apelativní staročeské slovní zásoby, vlastní jména vzhledem k jejich specifičnosti ponechává stranou (výběrově jsou uváděna pouze jména kulturní). V slovníku je možno vyhledávat i listovat.
Pod společným názvem Elektronický slovník staré češtiny jsou prezentovány výsledky dvou poněkud odlišných lexikografických přístupů ke zkoumáni staročeského lexika. Při zveřejnění staročeských lexikálních jednotek s náslovím při- – Ž Elektronický slovník staré češtiny abecedně navazuje na Slovník staročeský Jana Gebauera (a – netbanlivost, Praha 1903 – 1916; 2. vydání Praha 1970) a na kolektivní akademický Staročeský slovník (na – při, sešity 1 – 26, Praha 1968 – 2008) a zpracovává pouze ty výrazy, jež neobsahuje diferenčně pojatý Malý staročeský slovník (Jaromír Bělič – Adolf Kamiš – Karel Kučera, Praha 1979). Staročeská slova již zachycená v Malém staročeském slovníku Elektronický slovník staré češtiny neuvádí a přímo odkazuje na elektronickou verzi Malého staročeského slovníku. Účelem této diferenčně zpracované části Elektronického slovníku staré češtiny je poskytnout uživateli základní informace o staročeské slovní zásobě dosud neuvedené v žádné diachronní slovníkové příručce.
V abecedním rozmezí A−M se Elektronický slovník staré češtiny zaměřuje na vědecký popis veškeré dnes známé slovní zásoby staré češtiny, tj. zpracovává i lexémy již obsažené ve Slovníku staročeském a Malém staročeském slovníku. Cílem této druhé fáze prací, jež byla započata roku 2010, je komplexní zpracování a zpřístupnění veškeré dochované staročeské slovní zásoby v rozmezí písmen A–M. Příprava, zpracování a zveřejnění Elektronického slovníku staré češtiny byly v letech 2010–2014 podpořeny grantovým projektem GA ČR Slovní zásoba staré češtiny a její lexikografické zpracování.
Zpracovaná hesla Elektronického slovníku staré češtiny jsou postupně zveřejňována na adrese http://vokabular.ujc.cas.cz v rámci Vokabuláře webového, webového hnízda pramenů k poznání historické češtiny.