Příčiny vidové nepárovosti v češtině

Abstrakt
Úkolem projektu je analyzovat vidovou nepárovost v češtině. Primárně se zabýváme otázkou vidové nepárovosti u sloves, která jsou vytvořena prefixálně, a to především u těch, která lze řadit mezi tzv. způsoby slovesného děje, k tzv. aktionsartu. Předmětem analýzy je otázka, které faktory způsobují, že tato slovesa, respektive slovesné skupiny netvoří sekundární imperfektiva. Hlavní analyzované faktory jsou lexikální sémantika, homonymie, morfologická komplexita, formální podobnost vedle sebe stojících segmentů a konkurence mezi způsoby vyjádření daného významu. Základním zdrojem dat je Český národní korpus. Výstupem projektu bude 10 dílčích studií a 1 shrnující monografie.

 

Hlavní cíle
1) Zjistit faktory/příčiny způsobující nepřitváření sekundárních imperfektiv k jednotlivým způsobům slovesného děje;
2) Zjistit skutečnou podstatu vztahu mezi vidovou nepárovostí a aktionsartem.

 

Tým 

Řešitel Mgr. Luboš Veselý, Ph.D. (ÚJČ)
Spoluřešitel: Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (FF UK)
Členové týmu: PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D. (FF UP)
  Mgr. Dan Faltýnek, Ph.D. (FF UP)
  Doc. PhDr. František Štícha, CSc. (ÚJČ)
  PhDr. Vojtěch Veselý, Ph.D. (ÚJČ)