Oddělení gramatiky

Kontakt:

 

Letenská 4
118 51 Praha 1
 

Čím se v oddělení zabýváme: 

 

Činnost oddělení gramatiky je soustředěna na výzkum gramatiky současné češtiny. Základem výzkumu je práce s velkými elektronickými soubory textů, které spravuje Ústav Českého národního korpusu; jde zejména o korpusy SYN, SYN2000, SYN2005, SYN2010, SYN2006PUB a SYN2009PUB. Cílem této práce je vytvoření Velké akademické gramatiky spisovné češtiny (VAGSČ).
 
Oddělení se zaměřuje na tyto činnosti:
  • metodologie popisu gramatické stavby češtiny, a to i z hledisek kontrastivních,
  • teorie a praxe korpusové lingvistiky,
  • budování databází gramatických jevů,
  • budování bibliografické databáze prací ke gramatice češtiny,
  • teorie vidu.
 
Současné oddělení gramatiky vzniklo v rámci ÚJČ AV ČR v r. 2004.
 

Na čem pracujeme:

 
Centrálním úkolem oddělení gramatiky je vytvořit několikasvazkovou akademickou gramatiku češtiny. Členové oddělení při plnění tohoto úkolu spolupracují s lingvisty z domácích i zahraničních univerzitních pracovišť.
 
Práce na akademické gramatice češtiny
Přípravné práce na nové akademické gramatice současné češtiny byly zahájeny v r. 2003 projektem Možnosti a meze gramatiky češtiny ve světle Českého národního korpusu (GAČR č. 405/03/0377). Práce pokračovaly v letech 2006–2008 projektem Kapitoly z české gramatiky (GAČR 405/06/1057). Výsledkem tohoto projektu je kniha téhož názvu, kterou nakl. Academia vydalo v r. 2011. V ní jsou na základě detailní analýzy korpusových dokladů stovek gramatických jevů podrobně popsány vybrané partie především z problematických a/nebo vývojově proměnlivých jevů: variantnost pádových tvarů substantiv, slovosled, valence (vazba) slova, pasivum aj. Na tento projekt a jeho výsledky nyní navazuje práce na čtyřsvazkové Velké akademické gramatice spisovné češtiny. Výklad gramatiky současné spisovné češtiny ve čtyřech svazcích bude mít toto rozvržení:

 

VELKÁ AKADEMICKÁ GRAMATIKA SPISOVNÉ ČEŠTINY

  1. Morfologie. Část 1. Slovní druhy / Tvoření slov
  2. Morfologie. Část 2. Morfologické kategorie / Flexe
  3. Syntax. Část 1. Syntagma / Věta / Souvětí
  4. Syntax. Část 2. Text / Modalita
 

Slovník afixů užívaných v češtině

V souvislosti se zpracováním tvoření slov se v oddělení gramatiky pracovalo v letech 2013–2016 na projektu Slovník afixů užívaných v češtině (GAČR, reg. č. 13-07138S; řešitel PhDr. Josef Šimandl, Ph.D.). Knižní podobu slovníku vydalo nakladatelství Karolinum (2016); přístup k internetové podobě je zde.
 
 
Příčiny vidové nepárovosti v češtině
Nezanedbatelnou součástí náplně práce oddělení gramatiky je i snaha o komplexní postižení gramatické kategorie (nejen) slovesného vidu v češtině. K tomu má přispět i práce na grantovém projektu Příčiny vidové nepárovosti v češtině (GAČR, reg. č. 16-19561S, doba řešení: 2016–2018).
 

Pracovníci:

  

e-mail: vvesely at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 428

 

Mgr. Lucie Kopáčková, Ph.D.  person.pngBČL

e-mail: kopackova at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 429

 

doc. PhDr. František Štícha, CSc. person.png ASEP BČL

e-mail: sticha at ujc.cas.cz

tel.: 225 391 430

 

Mgr. Pavlína Vavříková, Ph.D. person.pngBČL

e-mail: vavrikova at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 429

 

Mgr. Luboš Veselý, Ph.D. person.png ASEP BČL

e-mail: vesely at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 428     

  

PhDr. PaedDr. Miloslav Vondráček, Ph.D. person.png ASEP BČL

e-mail: vondracek at ujc.cas.cz

tel.: 225 391 431