Dialektologické oddělení

Kontakt:


Veveří 97

602 00 Brno
Tel.: 532 290 295

Fax: 541 212 281

 

Čím se v oddělení zabýváme:

 

Dialektologické oddělení je jediným akademickým pracovištěm v České republice, které se systematicky zabývá zkoumáním nespisovných útvarů českého národního jazyka; vedle problematiky tradičních teritoriálních dialektů a formování interdialektů zkoumá zvláštnosti běžné mluvy, a to i v oblastech s různou mírou migrace obyvatelstva, tj. ve městech a v pohraničních oblastech. Současná bádání se soustřeďují na výzkum nářečního lexika v apelativní i propriální sféře. 

 

Na čem pracujeme:

 
Odraz života našich předků v mizejících slovech
Vedoucí úkolu: PhDr. Stanislava Kloferová, CSc., řešitelka grantu GA ČR č. 16–046485S Odraz života našich předků v mizejících slovech (2016–2018)
Projekt se zabývá lexikální zásobou dialektů národního jazyka, která rychle, ale především nenávratně mizí. Zkoumá specifika spojená s procesem ústupu a zanikání nářeční slovní zásoby, s existencí regionalismů vymezených dřívějšími historicko-správními hranicemi a s navrstvením slov různého (jinojazyčného) původu v témž regionu. Společným materiálovým zdrojem pro uvedená témata je databáze Slovníku nářečí českého jazyka. Podrobnosti zde.
  
Český jazykový atlas (ČJA 1, Praha 1992 (dotisk 2004), ČJA 2, Praha 1997, ČJA 3, Praha 1999, ČJA 4, Praha 2002, ČJA 5, Praha 2005, ČJA. Dodatky, Praha 2011).
Vedoucí úkolu: PhDr. Jan Balhar, CSc.
Stěžejní dílo české bohemistiky včleňující dialekty do kontextu českého národního jazyka v pohledu diachronním a synchronním. ČJA 1–5 se umístil na 2. místě v soutěži Slovník roku 2008, pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů, a získal 1. cenu poroty za výkladový slovník.
V současnosti se pracuje na vytvoření elektronické verze ČJA, v budoucnu interaktivní. Dosud byly veřejnosti zpřístupněny svazky ČJA 1–4. Vedoucí úkolu: PhDr. Libuše Čižmárová, CSc.
Podrobnosti zde.
 
Vedoucí úkolu:  PhDr. Stanislava Kloferová, CSc., hlavní řešitelka grantu GA ČR č. P406/11/1786 Slovník nářečí českého jazyka (2011–2015)
Slovník nářečí českého jazyka zpracovává lexikální zásobu nářečí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Postihuje naše nářečí přibližně za posledních 150 let. Obsáhlý materiál pro tento slovník je uložen zejména v Archivu lidového jazyka a v archivu ČJA, je však průběžně doplňován excerpty z psaných a tištěných zdrojů a materiálem z přímého terénního výzkumu. Elektronická verze SNČJ je zpřístupňována od r. 2016.
Podrobnosti zde.
 
Archiv lidového jazyka (ALJ)
Vedoucí úkolu: PhDr. Milena Šipková, CSc.
Je budován od r. 1952; shromažďuje nářeční materiál zachycený ve starších slovnících a jiných pracích, tištěných nebo rukopisných (cca milion záznamů), jednak materiál získaný pomocí dopisovatelů. ALJ slouží jako jeden ze zdrojů Slovníku nářečí českého jazyka; byl digitalizován a je průběžně doplňován excerpty z disertací a dalších prací a z přímého terénního výzkumu.
 
Archiv zvukových záznamů nářečních promluv
Vedoucí úkolu: PhDr. Milena Šipková, CSc.
Pokračuje se v budování archivu. Nahrávky nářečních promluv, pořízené během výzkumu pro ČJA i později a uchovávané na magnetofonových páskách, byly ve spolupráci s Českým rozhlasem převedeny do digitální podoby,  v současnosti jsou popisovány a zálohovány. Jejich část byla využita v díle ČJA. Dodatky, který vyšel tiskem v r. 2011. Archiv je průběžně doplňován o nové zvukové záznamy lidového jazyka z terénních výzkumů a disertací.
 
Evropský jazykový atlas (Atlas linguarum Europae – ALE), 1975–
Vedoucí úkolu (české účasti): PhDr. Milena Šipková, CSc.
Jazykovězeměpisné dílo, zpracovávané v  rámci rozsáhlé spolupráce akademických a univerzitních pracovišť evropských zemí a pod patronací UNESCO. Činnost na ALE byla započata r. 1970 prvním oficiálním setkáním evropských dialektologů v Nizozemsku. Doposud bylo v devíti svazcích publikováno 84 položek. Za českou stranu se projektu účastní PhDr. Milena Šipková, CSc., a PhDr. Libuše Čižmárová, CSc.
Podrobnosti zde.
 
Slovanský jazykový atlas (Общеcлавянский лингвистический атлас – OLA), 1965–
Vedoucí úkolu (české účasti): PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.
Mezinárodní projekt, jehož se účastní univerzitní a akademická pracoviště všech slovanských národů Evropy. Dosud bylo vydáno patnáct fonetických a lexikálních svazků.
Podrobnosti zde.

Vedoucí úkolu: PhDr. Milena Šipková, CSc.
Slovník zpracovává rozsáhlý a reprezentativní materiál pomístních jmen z historické Moravy a české části Slezska. Byla vytvořena koncepce slovníku, průběžně je budována digitální databáze pomístních jmen (shromážděných v letech 1965–1986; 225 000 kartotéčních záznamů; od r. 2005 je databáze dále doplňována). Paralelně s digitalizací vzniká první část elektronického SPJMS.
Podrobnosti zde.

  

Pracovníci:

 

PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.  ico-heads-personal.png ASEP BČL

vedoucí
e-mail: ireinova at ujc.cas.cz
tel.: 532 290 296
 
e-mail: cizmarova at ujc.cas.cz
tel.: 532 290 287

Mgr. Hana Goláňová, Ph.D.  ico-heads-personal.png ASEP BČL
e-mail: golanova at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 406
 

PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.  ico-heads-personal.png ASEP BČL

e-mail: kloferova at ujc.cas.cz
tel.: 532 290 292
 

PhDr. Zina Komárková  ico-heads-personal.png ASEP BČL

e-mail: komarkova at ujc.cas.cz
tel.: 532 290 288

 

e-mail: konecna at ujc.cas.cz
tel.: 532 290 296

 

Mgr. Tereza Kopecká  ico-heads-personal.png

e-mail: kopecka at ujc.cas.cz

tel.: 532 290 291

 

Bc. Tadeáš Krch  ico-heads-personal.png

e-mail: krch at ujc.cas.cz

tel.: 532 290 294

 

Filip Kubeček  ico-heads-personal.png

e-mail: kubecek at ujc.cas.cz

tel.: 532 290 294

 

e-mail: pradkova at ujc.cas.cz
tel.: 532 290 288
 

Mgr. Stanislava Spinková, Ph.D.  ico-heads-personal.png ASEP BČL

e-mail: spinkova at ujc.cas.cz
tel.: 532 290 291

 

Mgr. Bronislav Stupňánek, Ph.D.  ico-heads-personal.png BČL

e-mail: stupnanek at ujc.cas.cz

tel.: 532 290 293

 

Mgr. Marta Šimečková, Ph.D. (dočasně nepřítomná) ico-heads-personal.png ASEP BČL

e-mail: simeckova at ujc.cas.cz
tel.: 532 290 287

 

PhDr. Milena Šipková, CSc.  ico-heads-personal.png ASEP BČL

e-mail: sipkova at ujc.cas.cz
tel.: 532 290 295