Doporučená literatura

  • o pravopise:

Akademická příručka českého jazyka, Academia, Praha 2014 (APČJ)
Pravidla českého pravopisu, školní vydání, Fortuna, Praha 1999 (PČP)
Pravidla českého pravopisu, akademické vydání, Academia, Praha 1994 (PČP)

I. Svobodová a kol., Psaní velkých písmen v češtině, Academia, Praha 2015

 

  • o významech slov, některých jejich tvarech a synonymech:

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha 1994 (SSČ)
Slovník spisovného jazyka českého, Nakladatelství ČSAV, Praha 1960–1971, 4 sv.; reedice Academia, Praha 1989, 8 sv. (SSJČ)
Příruční slovník jazyka českého, Státní nakladatelství / SPN, Praha 1935–1957 (PSJČ)
Nový akademický slovník cizích slov, Academia, Praha 2005 (NASCS)
Nová slova v češtině, Academia, Praha 1998
Nová slova v češtině 2, Academia, Praha 2004
J. Hugo a kol., Slovník nespisovné češtiny, Maxdorf, Praha 2009

 

  • o tvarosloví a větné skladbě:

Akademická příručka českého jazyka, Academia, Praha 2014 (APČJ)
Mluvnice češtiny 1–3, Academia, Praha 1986, 1987 (MČ)
B. Havránek, A. Jedlička, Česká mluvnice, SPN, Praha 1981
Příruční mluvnice češtiny, NLN, Praha 1995 (PMČ)
Encyklopedický slovník češtiny, NLN, Praha 2002 (ESČ)
M. Čechová a kol., Čeština – řeč a jazyk, ISV nakladatelství, Praha 2002
N. Svozilová, H. Prouzová, A. Jirsová, Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení, Academia, Praha 2005
Grepl, P. Karlík, Skladba češtiny, Votobia, Olomouc 1998

 

  • o původu slov:

J. Rejzek, Český etymologický slovník, LEDA, Voznice 2001
V. Machek, Etymologický slovník jazyka českého, NLN, Praha 1997, 2010

 

  • o křestních jménech a příjmeních:

M. Knappová, Naše a cizí příjmení v současné češtině, TAX AZ KORT, Liberec 2008
M. Knappová, Jak se bude vaše dítě jmenovat? Academia, Praha 2010
D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2004

 

  • o místních jménech:

A. Polívková, Naše místní jména a jak jich užívat, Universum, Praha 2007

 

  • o formální a grafické úpravě písemností:

Akademická příručka českého jazyka, Academia, Praha 2014 (APČJ)
ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, ÚNMZ, Praha 2014

A. Kocourková, I. Hochová, Písemná a elektronická komunikace, Eduko, Praha 2016
O. Kuldová, E. Fleischmannová, Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti, Fortuna, Praha 2007
J. Kraus, J. Hoffmannová, Písemnosti v našem životě, Fortuna, Praha 2005
P. Kočička, F. Blažek, Praktická typografie, Computer Press, Brno 2000

 

  • zajímavosti o češtině:

O češtině 1–3, Edice České televize, Praha 2007–2010
A. Černá, I. Svobodová, J. Šimandl, L. Uhlířová, Na co se nás často ptáte. Ze zkušeností jazykové poradny, Scientia, Praha 2002
S. Čmejrková, F. Daneš, J. Kraus, I. Svobodová, Čeština, jak ji znáte a neznáte, Academia, Praha 1996
M. Pravdová a kol.: Jsme v češtině doma, Academia, Praha 2012

M. Pravdová (ed.), Čeština nově od A do Ž, Academia, Praha 2016

 

  • internetové odkazy:

Internetová jazyková příručka, oficiální příručka ÚJČ AV ČR, v. v. i. (IJP)
Naše řeč, odborný časopis vydávaný ÚJČ AV ČR, v. v. i. (NŘ)
Český národní korpus, rozsáhlý a reprezentativní soubor počítačově uložených textů, který slouží k jazykovému výzkumu (ČNK)

Před čím varujeme

Ústav pro jazyk český AV ČR není autorem webových stránek www.pravidla.cz, www.cj.cz, www.pravidlo.cz, www.pravopis.cz, www.mluvnice.cz, www.nechybujte.cz a www.ocestine.cz, a proto neodpovídá za informace o českém pravopisu, tvarosloví aj. na těchto stránkách uvedené.
Varujeme také před školeními a kurzy s tematikou českého jazyka v obchodní/úřední korespondenci, které vedou lektoři bez odpovídajícího lingvistického vzdělání.