Zajímavé dotazy

Dotaz:

Chtěl bych se zeptat, jak se správně píše slovo pěšo, ve smyslu ‚jít někam pěšky‘ (tedy jít někam pěšo). Zápis pěšo se mi zdá nedostatečný, protože nevyjadřuje obvykle vyslovovanou délku nad ě. Fonetický přepis pjéšo, který vystihuje to, jak slovo vyslovujeme, mi ale nepřijde správný. Bohužel písmeno e, které by nad sebou mělo zároveň háček i čárku, neexistuje, i když by bylo přesně to, co by v této situaci bylo potřeba.

 

Odpověď:

Vámi popsaný problém nemá žádné jednoznačně správné řešení. Háček je v tom, že v nestandardní vrstvě jazyka se občas mohou objevit jevy, které není možné standardním způsobem zapsat. Pokud přichází v úvahu několik nestandardních způsobů zápisu, neexistují kritéria, podle nichž by se rozhodlo, který z těchto zápisů je vhodnější. Slovník nespisovné češtiny zachycuje pouze fonetickou podobu pjéšo, úzus však takto jednoznačný není. Pokud se podíváme do internetového vyhledávače Google, převažuje zápis pěšo. Je to jistě i z toho důvodu, že vedle dlouhé výslovnosti [pjéšo] se objevuje i výslovnost krátká [pješo]. Nemalý počet výskytů má i fonetický zápis pjéšo (stovky dokladů) a vyskytuje se též podoba se znásobenou samohláskou pěěšo, příp. pěěěšo, ta je ovšem nejméně častá (jednotky dokladů). Ani jednu z variant nelze označit za vhodnější či méně vhodnou, ve všech případech bude zápis nestandardní a je na pisateli, kterou variantu zvolí.

 

bm 

Více zde

Přerušení výkonu soudního znalectví

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., je od 1. 1. 2021 nucen do odvolání přerušit přijímání žádostí o vystavení znaleckých posudků ověřujících podoby jmen a příjmení. Důvodem je nutný přechod na nový zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, účinný od 1. 1. 2021. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo spravedlnosti dosud (ke 2. 12. 2020) nezveřejnilo potřebné vyhlášky a prováděcí předpisy, není bohužel reálné včas uskutečnit všechny nutné změny, které nové právní normy vyžadují. Omlouváme se za případné komplikace.

2. 12. 2020

Výsledky grantové soutěže

Ve veřejné soutěži Grantové agentury České republiky pro rok 2021 uspěly dva projekty Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. První je Relevance jazykových zkoušek pro získání trvalého pobytu v životních drahách cizinců ze zemí mimo Evropskou unii žijících v České republice a jeho řešitelkou je Tamah Sherman z oddělení stylistiky a sociolingvistiky; řešitelem druhého projektu s názvem Výstavba českých folklorních písňových textů z přelomu 18. a 19. století je Petr Nejedlý z oddělení vývoje jazyka. Úspěšným žadatelům gratulujeme.

2. 12. 2020

Nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

V novém čísle Slova a slovesnosti (roč. 81, 2020, č. 4) zkoumají Václava Kettnerová a Markéta Lopatková způsoby vyjadřování vzájemnosti v současné češtině. Tereza Hejdová a Miloslava Vajdlová se zabývají deverbativností a deadjektivností ve staré a střední češtině. František Tůma zkoumá recepci knihy o jazykové interakci mezi českými a slovenskými lingvisty. Kompletní obsah čísla naleznete zde.

30. 11. 2020

Monografie o raných Slovanech

V heidelberském nakladatelství Winter vyšla publikace New Perspectives on the Early Slavs and the Rise of Slavic: Contact and Migrations, na jejíž přípravě se jako spolueditor a autor jednoho z textů podílel Vít Boček z etymologického oddělení ÚJČ. Svazek obsahuje příspěvky lingvistů, archeologů a historiků věnující se otázce šíření slovanského jazyka, etnicity a hmotné kultury v raně středověké Evropě. Interpretace této expanze se přitom liší v závislosti na dílčím geografickém a politickém kontextu.

26. 11. 2020

Nové stáže Otevřené vědy

V rámci projektu Otevřená věda nabízí Ústav pro jazyk český AV ČR studentům středních škol dvě stáže. Do konce listopadu se mohou přihlásit na stáž zaměřenou na nářeční výzkum k dr. Martě Šimečkové z oddělení dialektologie nebo na fonetickou stáž k dr. Veronice Štěpánové z oddělení jazykové kultury. Více informací zde.

5. 11. 2020

Přes Haferník hladoletem k hubkaři

Dialektologické oddělení ÚJČ se zabývá nejen zkoumáním tradičních nářečí, ale i běžnou mluvou. V přednášce konané 6. 11. 2020 v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR seznámí Martina Ireinová a Hana Konečná studenty FF MU s činností oddělení a představí jeho jednotlivé projekty: jazykové atlasy, slovníky, připravovanou nářeční gramatiku, knižní publikace a další. Zastaví se u některých zajímavých nářečních slov a pomístních jmen, výklad doplní zvukovými nahrávkami autentických nářečních promluv.

4. 11. 2020

Archív aktualit