Na co se nás ptáte

Dotaz:
Mám poměrně velký problém rozlišit používání „protože“ a „proto, že“, (podobně „takže“ a „tak, že“). Domnívám se, že jedno uvozuje věty příčinné, druhé účelové, ale nějak se mi nedaří odlišit jedno od druhého. Můžete mi to prosím objasnit, případně doložit názornými příklady?

 

Odpověď:
Jedná se o vcelku složitou problematiku tzv. „korelativ“ (korelativních výrazů), která doposud není zcela uspokojivě popsána. Poměrně rozsáhlou kapitolu věnoval korelativům ve své Česko-německé srovnávací gramatice František Štícha.
Spojky proto, žeprotože jsou zde rozlišeny významově: „souvětí s korelativem proto, že je vždy toliko odpovědí na potenciální otázku po důvodu realizace děje (stavu), tedy na otázku proč k něčemu došlo. Souvětí se spojkou protože se užívá také tehdy, jestliže celé souvětí poskytuje novou informaci.“ Tento rozdíl Štícha vysvětluje na příkladu věty Pomohl jí, protože ji měl rád, která může mít dva významy:
1. Poskytuje informaci o tom, že někdo někomu pomohl, a  zároveň i o tom, proč tak učinil.
2. Poskytuje informaci pouze o tom, proč někdo někomu pomohl.
Věta s korelativem Pomohl jí proto, že ji měl rád může vyjádřit pouze význam druhý.S výrazy takžetak, že je to trochu jinak. Korelativum tak, že vyjadřuje vedlejší větu způsobovou v širokém slova smyslu – např. Voda stoupla tak, že nám natekla do sklepa. Spojka takže naopak uvozuje větu, která vyjadřuje následek vyplývající z  obsahu věty řídící – přičítáme jí tak charakter účinkový: Voda stoupla, takže nám natekla do sklepa.

Více zde

Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy

Ve dnech 22.–24. 10. se bude v Praze konat již šestý ročník Školy českého jazyka a literatury pro pedagogy. Aktivní učitele českého jazyka a literatury 2. stupně ZŠ, SOŠ, SOU a gymnázií čeká i letos zajímavý program, který připravili pracovníci Ústavu pro jazyk český AV ČR a Ústavu pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR. Z přednášejících ÚJČ prosloví přednášku o českých příjmeních Žaneta Dvořáková z oddělení onomastiky a přednášku o Etymologickém slovníku jazyka staroslověnského Ilona Janyšková z etymologického oddělení. Podrobnější informace viz zde.

15. 10. 2018

Jazyková poradna bude 18.–19. 10. mimo provoz

Z organizačních důvodů bude jazyková poradna 18. a 19. 10. mimo provoz. Od pondělí 22. 10. bude poradna fungovat opět v běžném režimu. Děkujeme za pochopení.

9. 10. 2018

Přednáška: Sémantická dědičnost při sufixaci od polysémních slov

Jakub Sláma z oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ prosloví v Kruhu přátel českého jazyka přednášku nazvanou Sémantická dědičnost při sufixaci od polysémních slov aneb Výhledy české slovotvorby. Koná se ve středu 17. října 2018 od 18:00 v místnosti č. 18 na Filozofické fakultě UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

5. 10. 2018

Vyšla Naše řeč 4/2018

Ve čtvrtém letošním čísle Naší řeči naleznete tři články a jednu drobnost. Úvodní text Jana Chromého je pokračováním studie věnované metodám výzkumu gramatického vidu a způsobu slovesného děje, jejíž první část vyšla v čísle 3/2018. Článek Luboše Veselého se zabývá perifrastickým futurem obouvidových sloves a Tereza Klemensová analyzuje povahu německých toponym z 19. století. Martin Beneš svou drobnost věnuje specifikům pojmenování pokrmu kalamáry. Celý obsah čísla najdete zde.

1. 10. 2018

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

Třetí letošní číslo Slova a slovesnosti (roč. 79, 2018, č. 3) je věnováno převážně bohemistickým tématům. Magda Ševčíková a Jarmila Panevová se vydávají na území, ve kterém se potkává flektivní a derivační morfologie (ve studii o předponě po-). Radek Skarnitzl se věnuje slovnímu přízvuku v češtině a Anna Čermáková s Marií Kopřivovou podávají přehled o korpusovém výzkumu mluveného jazyka (češtiny a angličtiny). Kompletní obsah čísla naleznete zde.

11. 9. 2018

Volná místa: pracovník/pracovnice oddělení jazykové kultury

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici pracovník/pracovnice oddělení jazykové kultury. Nástup od října 2018. Další informace naleznete zde.

7. 9. 2018

Archív aktualit