Na co se nás ptáte

Dotaz:
Jaký je správný tvar přídavného jména od podstatného jména Osetie? Osetský, osetinský anebo obojí?

 
Odpověď:
Ačkoliv v novější české odborné literatuře (jazykovědné i zeměpisné) se uvádí pouze obyvatelské jméno Oset, název jazyka osetština a přídavné jméno osetský, ve starším, šestisvazkovém Velkém rusko-českém slovníku (1953) naproti tomu najdeme pouze obyvatelské Osetinec (přechýlené Osetinka), které je formou bližší ruskému obyvatelskému osetin (v ruštině ovšem s malým počátečním písmenem) a ruskému přídavnému jméno osetinskij. V současném úzu (pokud můžeme soudit podle výskytů v internetových vyhledávačích) mírně převažuje varianta osetský nad variantou osetinský. Variantě osetský bychom dali přednost, ale ani variantu osetinský nepovažujeme za chybnou – ostatně u obyvatelských jmen (a u přídavných jmen od nich odvozených) nejsou dublety ojedinělé, srov. např. Gruzín i Gruzínec.
Více zde

Vyšel nový SEB – Názvy pro věk a věčnost

Právě vyšel 21. svazek ediční řady Studia etymologica Brunensia. Jeho obsahem je disertační práce Evy Havlové (1929–2010) z roku 1963 Názvy pro věk a věčnost v indoevropských jazycích. Po výboru textů vydaném v rámci 14. svazku téže řady se tak čtenáři dostává do rukou další práce této přední české etymoložky, žákyně Václava Machka, jejíž vědecká činnost byla celý život spojena s brněnským etymologickým oddělením. Editory tohoto svazku jsou Vít Boček a Žofie Šarapatková.

11. 8. 2017

Etymologické symposion Brno 2017

Ve dnech 12.–14. 9. 2017 pořádá etymologické oddělení ÚJČ v pořadí již 7. mezinárodní vědeckou konferenci Etymologické symposion Brno 2017, s podtitulem Etymologický výzkum češtiny: z perspektivy slovanské, indoevropské i obecnělingvistické. Konference se koná pod záštitou předsedkyně Akademie věd České republiky prof. RNDr. Evy Zažímalové, CSc., hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka a pod patronací Českého komitétu slavistů. Program konference najdete zde.

11. 8. 2017

Prázdninový provoz jazykové poradny

Upozorňujeme, že i během srpna je telefonický provoz jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR omezen. Na jazykové dotazy až do 1. září odpovídáme každou středu v 9–12 a 13–15 hodin. Děkujeme za pochopení.

 

11. 8. 2017

Z Časopisu pro moderní filologii 2017/2

V nejnovějším čísle Časopisu pro moderní filologii najdete mimo jiné článek Kamily Mrázkové Užívání pasivního participia v mluvené češtině: srovnání institucionální komunikace a běžného dorozumívání, dále recenzi Ivany Bozděchové na Slovník afixů užívaných v češtině, který nedávno vyšel pod redaktorským vedením Josefa Šimandla, a také recenzi Markéty Malé na knihu Stylistika mluvené a psané češtiny, na níž se podílelo pět zaměstnanců ÚJČ. Celý obsah časopisu najdete zde.

7. 8. 2017

Vyšla Naše řeč 3/2017

Nové číslo časopisu Naše řeč je první ze tří sešitů přinášejících příspěvky, které navazují na referáty z konference 100 let Naší řeči. Odráží se v něm pestrá skladba konferenčních tematických sekcí – např. Jiří Pergler a Milada Homolková nabízejí nové pohledy na materiál staré, příp. i střední češtiny; Pavel Štěpán rozebírá morfologickou variaci jednoho typu (po)místních jmen; Barbora Martinkovičová se věnuje institucionální komunikaci z hlediska jazykověporadenského; poslední dva články analyzují autentickou mluvenou češtinu. Nechybí ani tradiční drobnosti a ukázka práce jazykové poradny ÚJČ. Celý obsah čísla najdete zde.

31. 7. 2017

Z Jazykovědných aktualit 2017/1–2

V nových Jazykovědných aktualitách (vydává Jazykovědné sdružení České republiky) najdete text Josefa Šimandla Slovník afixů užívaných v češtině: odborné problémy s jeho vytvářením, dále písemnou verzi referátu Jazyková socializace, osvojování jazyka a řeč multilingvních dětí ve vyprávění monolingvních matek, jejž na odborném semináři Jazykovědného sdružení přednesla Helena Özörencik. Zprávou o mezinárodní konferenci Slovanská lexikografie počátkem 21. století do časopisu přispěli Vít Michalec a Renáta Neprašová. Celý obsah časopisu naleznete zde.

26. 7. 2017

Archív aktualit