Na co se nás ptáte

Dotaz:
Zajímal by mě Váš názor na to, zda lze jako adjektivum odvozené od podstatného jména šikana použít slovo šikanózní. Ve Vaší Internetové jazykové příručce jsem ho neobjevil, zato při zadání do internetového vyhledávače se mi zobrazila velká řada výsledků, včetně jednoho soudního rozhodnutí. Pokud toto adjektivum správné není, existuje nějaké jiné, anebo se musí použít opis?


Odpověď:
Slovo šikanózní překvapivě nezachycují žádné současné výkladové slovníky (Slovník spisovné češtiny, slovník neologismů, slovník cizích slov ad.), nýbrž nejstarší z dosud užívaných slovníků – Příruční slovník jazyka českého (1935–1957). Zde je příslušný výraz (psáno šikanosní) označen jako řídce užívaný a charakterizován jako ‚spojený s šikanováním‘. Další slovníky už tento výraz nezmiňují, zároveň však nenabízejí ani žádné jiné přídavné jméno odvozené od slova šikana.

Rozsah i oblast užití tohoto „z mrtvých povstavšího výrazu“ je poněkud zarážející, uvědomíme-li si jeho expresivní nádech. Neutrální a slovotvorně vhodnější ekvivalent bychom však hledali těžko. V úvahu by připadala nejobecnější česká adjektivní přípona -ový, ta se však ve spojení se slovem šikana nevžila. Zdá se, že výraz šikanózní figuruje zejména v právnických textech, kde nabývá charakteru termínu nebo alespoň profesního výrazu. Zajímavé je, že doklad v Příručním slovníku jazyka českého pochází rovněž z textu věnujícího se právním otázkám: „Není s to ani hromadnými a často až šikanosními exekucemi si vynutit od poplatníků zaplacení daní starých“. Je pravděpodobné, že si tento výraz vydobude postavení neutrálního termínu i mimo oblast právnického vyjadřování, v celku spisovné zásoby bychom ho nicméně zatím hodnotili jako výraz příznakový, expresivní.

Více zde

Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny

Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ připravilo publikaci Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. V monografii jsou v devatenácti kapitolách představeny principy tvorby nového výkladového slovníku, jeho základní charakteristika, výstavba hesláře, struktura heslové stati, zpracování jejích jednotlivých částí a zásady jednotného popisu vybraných nominačních, strukturních a lexikálněsémantických skupin. Publikace je určena lingvistům, učitelům, studentům a všem, kteří se zajímají o nové zpracování slovní zásoby současné češtiny. Kniha bude distribuována prostřednictvím knihkupectví Academia.

23. 9. 2016

Posílejte příspěvky na konferenci 100 let Naší řeči

Posledních deset dní zbývá pro přihlášení příspěvku na konferenci 100 let Naší řeči, která se uskuteční 10.–11. ledna 2017 v Praze. Se svými referáty se můžete hlásit do pěti tematických sekcí: Normy jazyka a komunikace, Gramatika a gramatičnost, Dynamika slovní zásoby češtiny v synchronním a diachronním pohledu, Jazyk v interakci a Drobnosti. Více na webu konference.

20. 9. 2016

O nepřesnosti našeho vyjadřování

Nakladatelství Academia právě vydalo knihu Františka Štíchy O nepřesnosti našeho vyjadřování. Autor v ní představuje a komentuje množství rozmanitých druhů jazykové nepřesnosti – takových, které jsou již zabudovány v systému jazyka, ale hlavně těch, které vznikají až při tvorbě textů, ať z nedostatečného vědomého úsilí o přesnost, ze spěchu, ze snahy o stručnost, či jen z momentálního selhání pozornosti nebo intelektu. Krátkou ukázku si můžete prohlédnout zde.

19. 9. 2016

Vokabulář webový je opět funkční

Po čtrnáctidenní odmlce je Vokabulář webový opět v provozu. Díky novému hardwarovému vybavení by měl být nyní rychlejší a spolehlivější. Za případné problémy spojené s výpadkem se omlouváme.

7. 9. 2016

Písemná a elektronická komunikace

S odbornou lektorací Markéty Pravdové, zpracovatelky ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, vychází v nakladatelství Eduko publikace A. Kocourkové a I. Hochové Písemná a elektronická komunikace. Publikace poskytuje návody a rady, jak napsat různé druhy obchodních, úředních nebo osobních písemností tak, aby měly nejen všechny formální náležitosti, ale byly napsány správně i po jazykové stránce.

6. 9. 2016

Nové číslo Slova a slovesnosti právě vyšlo

V třetím letošním čísle časopisu Slovo a slovesnost (roč. 77, 2016, č. 3) se Vít Michalec a Vojtěch Veselý zabývají otázkou, jaké významy nesou substantiva s převahou plurálových tvarů a jak je vhodně popisovat ve slovníku. Pavla Chejnová zkoumá osvojování slovesných gramatických kategorií u českého dítěte. Tamah Sherman, Magdalena Antonia Hromadová, Helena Özörencik, Eliška Zaepernicková a Jiří Nekvapil se v recenzní stati zabývají sociolingvistickými výzkumy ve vícejazyčných rodinách. Více zde.

5. 9. 2016

Archív aktualit